Stor guide: aktier för nybörjare (lär dig köpa aktier)

Vi har tagit fram en stor guide kring aktier för nybörjare eftersom vi vill att fler personer ska ha möjlighet att bygga upp en ekonomisk trygghet. Aktier är nämligen ett av de absolut bästa sätten att få avkastning på sina pengar.

I den här guiden kommer du att få lära dig allt det grundläggande du behöver veta för att köpa aktier och komma igång som nybörjare. Vår ambition är att i princip vem som helst ska kunna läsa guiden och börja handla med aktier.

Vi är glada och stolta att kunna säga att det här är en av de största gratisguiderna på svenska när det gäller aktier för nybörjare och hur man lär sig att köpa aktier. Guiden innehåller mycket information i sig självt, men den har även en hel del länkar till vårt övriga utbildningsmaterial.

Aktier är inte svårt

Inledningsvis vill vi påpeka att aktier varken är svårt, krångligt, eller läskigt – som vi vet att vissa nybörjare upplever det som. Oftast beror det på att man helt enkelt inte har tillräckligt med kunskap ännu. Men förhoppningvis kan den här guiden hjälpa dig på vägen, samt räta ut eventuella frågetecken kring aktier för nybörjare.

Nu sätter vi igång!

Guiden innehåller samarbetslänkar.

Vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Aktieägarna har rätt att ta del av den vinst och utdelning som bolaget genererar. De har även rösträtt på årsstämman, samt ta del av bolagets tillgångar vid en eventuell likvidering. Bolag som är börsnoterade har sina aktier tillgängliga på en börs, där den kan köpas och säljas av allmänheten.

Den avkastning du kan få från aktier består av två olika delar: utdelning och värdestegring. Alla bolag ger dock inte utdelning, och aktier innebär alltid en risk.

Ett aktiebolag räknas som en självständig juridisk person. Det innebär konkret att bolagets ägare har ett begränsat ansvar (kan inte göras personligt ansvariga) och riskerar enbart det kapital som de investerat i bolaget. Bolaget ansvarar alltså självt för avtal och eventuella skulder.

När ett nytt aktiebolag startas så ger bolaget ut aktier för att få in pengar. Man erbjuder då investerare att köpa en del av bolaget. Behöver bolaget ytterligare kapital vid ett senare tillfälle så kan de genomföra en s.k. nyemission. Varje aktie motsvarar en röst på bolagsstämman, förutsatt att det inte finns en uppdelning i A- och B-aktier.

Vad skiljer mellan A- och B-aktier?

Bolag kan ha olika typer av aktier, nämligen A- och B-aktier (och faktiskt även C-aktier och D-aktier i vissa fall). Dessa är s.k. stamaktier (vilket är det man syftar på när man pratar om aktier).

De motsvarar en lika stor ägarandel, men den största skillnaden mellan de olika aktierna ligger i vilka rättigheter du har som aktieägare när det gäller rösträtt på års- och bolagsstämmor. Rösterna används för att påverka olika beslut som rör bolaget och dess verksamhet.

Bolagen själva bestämmer vilka rättigheter respektive aktietyp ska ha, samt hur fördelningen mellan dessa ska vara. Men det vanligaste är att A-aktierna har högst röstvärde (1 röst), B-aktierna näst högst (1/10-dels röst), och C- och D-aktierna lägst.

En vanlig anledning till varför bolag väljer att ge ut aktier med olika röststyrka är för att de vill sälja en stor del av bolaget, men samtidigt behålla makten i bolaget (genom att bara sälja aktier med svag röststyrka).

Aktiekurserna och deras utveckling är i princip densamma för alla aktierna (även om det kan förekomma vissa prisskillnader), och utdelningen är densamma för bolagets alla stamaktier.

Ska man köpa A- eller B-aktier?

Generellt kan man säga att du bör köpa den aktie som är billigast (du får högst direktavkastning i och med att utdelningen är densamma) och har höst omsättning/likviditet (det gör det lättare att köpa och sälja aktien) – och det är vanligtvis B-aktien som är både billigast och mest handlad.

Det krävs nämligen många röster för att kunna ha någon påverkan på börsnoterade bolag, och eftersom det kräver mycket pengar så är det inte aktuellt för den absoluta majoriteten av privata investerare. Har du däremot mycket pengar och vill kunna påverka då är det vanligtvis A-aktien du ska köpa.

 

Vad är preferensaktier?

Preferensaktier (preffar) är en speciell typ av aktie, och de ger vanligtvis en hög direktavkastning i kombination med att utdelningen delas ut kvartalsvis. De har dessutom ett lägre röstvärde än stamaktierna.

De har en fast utdelning och en förutbestämd inlösenkurs som bolaget kan köpa tillbaka preferensaktien till. Preferensaktieägarna får därmed inte ta del av bolagets vinst och vinstutveckling på samma sätt som stamaktieägarna – eftersom utdelningen inte ökar med tiden.

Ägarna till preferensaktierna har företrädesrätt framför stamaktierna vid utdelning och likvidation/konkurs. Preferensaktieägarna måste helt enkelt få sin utdelning först innan stamaktieägarna kan få sin. Utdelningen är dock inte helt garanterad, och kan ställas in om bolaget inte har råd att betala ut den.

Företag ger ut preferensaktier eftersom att de vill ha in pengar till verksamheten. Det liknar ett lån, fast ändå inte (klassas inte som ett lån i balansräkningen, utan istället klassas det som eget kapital eftersom pengarna i princip är ett lån från aktieägarna). Den finansiella ställningen i bolaget kan därför se bättre ut än vad den egentligen är. Aktiekursen för preferensaktier påverkas främst av bolagets möjlighet att betala utdelningen, samt det allmänna ränteläget i samhället.

Vad är utdelning och direktavkastning?

En utdelning är en utbetalning av likvida medel till aktieägarna i ett aktiebolag. Det är en del av bolagets vinst, som alltså tillfaller ägarna om de har bestämt att bolaget ska dela ut pengar (vilket de gör på årsstämman).

Hur mycket utdelning aktieägarna får bestäms av hur mycket bolaget väljer att dela ut till sina ägare, samt hur stor del av bolaget som de äger. Utdelningen betalas ut i kronor, och per aktie – så t.ex. 10 kronor per aktie.

Alla bolag delar dock inte ut pengar till sina ägare. De kan t.ex. behöva pengarna till andra saker i verksamheten (exempelvis för att öka omsättning och resultat framgent), eller för att de helt enkelt inte har råd att göra det. I bolagets utdelningspolicy informerar de marknaden om hur de tänker kring utdelningen.

Utdelningsandelen visar hur stor (procentuell) del av vinsten som delas ut till aktieägarna. Den kan vara mellan 0-100% (där 100% är hela vinsten). En bra och långsiktigt hållbar utdelningsandel är omkring 40-60%.

Direktavkastningen visar hur stor bolagets utdelning är i förhållande till aktiekursen (ungefär som ränta på ett vanligt sparkonto). Vanligtvis är direktavkastningen omkring 2-4%. Den påverkas av hur hög utdelningen är i kronor och vad aktiekursen står i.

Vad innebär cykliska bolag och defensiva bolag?

Cykliska bolag följer konjunkturcykeln såväl uppåt som nedåt. De tenderar att stiga mycket vid börsuppgångar, och falla mycket vid börsnedgång – de har kort sagt en relativt hög volatilitet. Ett par exempel på cykliska bolag är verkstad, stål- och skogsbolag. Efterfrågan på deras produkter och tjänster påverkas i hög grad av konjunkturen.

Defensiva bolag följer inte konjunkturcykeln lika mycket. De tenderar att stiga lite mindre vid börsuppgångar, men de faller å andra sidan inte lika mycket vid börsnedgång – de har kort sagt en lägre volatilitet. Ett par exempel på defensiva bolag är livsmedels- och läkemedelsbolag. Deras produkter och tjänster konsumeras i ungefär samma utsträckning oavsett var vi är i konjunkturen.

Vad är en börsnotering (IPO)?

En börsnotering (IPO) innebär att ett bolag noterar sina aktier på börsen, vilket gör det möjligt för allmänheten att bli delägare i det bolaget.

Det finns ett par olika anledningar till varför bolag väljer att göra en börsnotering. Några av de vanligaste är att bolaget behöver ta in mer pengar (genom en nyemission), sprida ägandet och öka antalet aktieägare, eller för att de befintliga aktieägarna vill sälja av hela eller delar av sina aktieinnehav till andra investerare.

Det innebär generellt en högre risk än vanligt att investera i börsnoteringar än att investera i redan börsnoterade bolag. Detta beror på att de nya bolagen vanligtvis inte är lika genomlysta och analyserade – det finns helt enkelt inte lika mycket information om dem tillgänglig. Priset kan därför variera kraftigt i början eftersom marknaden försöker hitta ett rimligt pris på aktien.

Varför investera i aktier?

Det finns flera bra anledningar till varför man köpa aktier och bygga upp en portfölj, och här är några av dem.

1. Det är en överlägsen sparform

Aktier har historiskt varit en överlägsen sparform sett till den avkastning man har fått på sina pengar. Vi kommer att gå igenom den historiska avkastningen mer längre ner, men vi kan säga som så att aktier utklassar alla andra tillgångsklasser på lång sikt (trots flertalet kriser och krascher på vägen).

2. Investeringar är allmänbildande

Du lär dig om hur bolag fungerar, hur allt i världsekonomin hänger ihop och påverkar varandra, hur politiska beslut och uttalanden från högt uppsatta personer kan påverka aktiemarknaden, och mycket mer. Du får en bättre koll på omvärlden helt enkelt. Många av de duktigaste investerarna tenderar att läsa mycket, och vi har sammanställt en lista med våra bästa boktips för dig som vill lära dig mer inom området.

3. Det är bra för din privatekonomi

Är du en duktig investerare så kommer det ju förmodligen leda till att du ökar ditt sparkapital. Men det är även så att du kommer bygga upp en bättre förståelse kring pengar. Och detta kommer sannolikt att leda till att du tar bättre beslut överlag i din privatekonomi.

4. Ett skydd mot inflationen

Du kan dessutom skydda dina pengar väldigt bra mot inflation genom att investera i aktier. Inflation gör ju att våra pengar blir lite mindre värda varje år (vår köpkraft minskar). Men med aktieinvesteringar går det alltså att skydda sig mot detta och se till att köpkraften bibehålls eller t.o.m. ökar.

 

Vad kostar en aktie?

Det varierar mellan olika aktier.

Aktiens pris (även kallat aktiekurs) är det aktuella pris som köpare och säljare senast kom överens om (en affär gick igenom och aktien bytte ägare). Vill någon köpa aktien för 100 kr och någon vill sälja till 100 kr, ja då kommer priset att vara 100 kr vid det tillfället.

En viktig sak att komma ihåg är att aktiens kurs och värde inte är samma sak. Priset på aktien är det som du kan köpa/sälja den för, medan värdet representeras av bolagets tillgångar och framtida vinster som du kan ta del av som aktieägare. Detta betyder att ett bolag vars aktier kostar 25 kr inte nödvändigtvis är värt mindre än ett annat bolag där aktiekursen är 150 kr.

Hur bestäms aktiekursen?

Aktiens pris får man fram genom att dividera bolagets hela värde (börsvärde) med antalet aktier som finns i bolaget.

Exempel
Börsvärde: 250 000 kr
Antal aktier: 2 000 st
Aktiekurs: 250 000 / 2 000 = 125kr

Bolag kan genomföra en s.k. split, vilket ökar antalet aktier i bolaget. Det innebär att aktiekursen minskar, trots att börsvärdet är detsamma som tidigare. Så, aktiekursen visar alltså inte om bolaget är dyrt eller billigt – det är priset (värdet) på hela bolaget som är det intressanta för en investerare.

Exempel
En aktie i Skogsbolaget AB kostar 100 kr, och vi kan se att de har gett ut totalt 1 000 aktier. För att vi ska kunna räkna ut bolagets totala värde så använder vi oss av följande ekvation:

Bolagets totala värde: 100 x 1 000 = 100 000
Skogsbolaget AB är alltså värt 100 000 kronor.

Vad påverkar aktiekursen?

En akties pris påverkas och styrs av tillgång och efterfrågan.

Det är alltså marknadens aktörer (de som köper/säljer; t.ex. du och jag) som påverkar och bestämmer aktiekurserna med deras agerande. Är det fler köpare än säljare i en aktie, då går aktien upp i pris, och tvärtom.

Tillgång och efterfrågan påverkas i sin tur av bland annat följande faktorer:

1. Bolagets utveckling

Det som driver aktiekursen mest på lång sikt är hur bolaget utvecklas. Ett välmående, lönsamt, och växande bolag som generar en bra vinst till sina aktieägare kommer över tid att belönas med en stigande aktiekurs. Investerarna är helt enkelt villiga att betala mer för ett bolag som går bra.

2. Den inhemska och globala konjunkturen

Konjunkturen påverkar i hög grad hur aktiemarknaden utvecklas. I högkonjunkturer tenderar aktiemarknaden att utvecklas (väldigt) bra – och tvärtom, i lågkonjunkturer tender aktier att utvecklas (väldigt) dåligt. När investerarna har en ljus framtidssyn så tenderar aktier att stiga, och tvärtom.

3. Bolagsrapporter

Detta hör ihop med den första punkten, bolagets utveckling. Varje kvartal rapporterar de börsnoterade bolagen hur det gångna kvartalet har gått (omsättning, vinst, osv). Bolagsledningen brukar då även meddela marknaden om vad de tror kring framtiden för bolaget. När rapporterna släpps till marknaden kan detta påverka aktiekursen, beroende på kvartalets utveckling och vad bolaget tror om framtiden. En vinstvarning har t.ex. vanligtvis en kraftigt negativ påverkan på aktiekursen.

4. Hur bolagets insynspersoner och storägare agerar

När en insynsperson i bolaget, eller någon av dess större ägare, väljer att köpa eller sälja aktien (insiderhandel) så kan detta ha ett visst signalvärde. Dessa personer bör ju ha relativt bra koll på bolaget och dess verksamhet, och därmed kan det vara bra att hålla koll på hur de agerar.

5. Förväntningar

Investerarna har vissa förväntningar på bolaget och hur det utvecklas. De utgår helt enkelt ifrån en egen analys där de tittar på hur bolaget presterat historiskt och hur de tror att bolaget kan komma att utvecklas framöver. Når bolaget inte upp till förväntningarna som investerarna som grupp har så kan det innebära att aktiekursen sjunker. Och tvärtom, om bolaget slår förväntningarna så stiger troligtvis aktien i pris.

6. Rykten och spekulationer

Det florerar i princip alltid rykten kring de börsnoterade bolagen, och de kan ha både stor och liten påverkan på hur aktien utvecklas. I vissa specifika fall har enstaka rykten fått otroligt stora konsekvenser på aktiekursen, och många investerare har lurats att agera på den informationen. Det kan t.ex. handla om eventuella nya kunder, att bolaget är påväg att förlora en storkund, kommande ledningsförändringar, att de är nära att få en stor order, och så vidare.

7. Aktieanalyser från banker och tidningar

Det kan låta lite konstigt kanske, men aktieanalyser som publiceras av banker och tidningar kan i vissa fall få en stor påverkan på aktiekursen – trots att inget har förändrats i bolaget och dess verksamhet. Dessa analyser får en särskilt stor påverkan på de mindre bolagen som har en låg likviditet (få aktier som handlas). En väldigt positiv analys från en stor bank kan t.ex. göra att aktiekursen går upp kraftigt.

8. Utvecklingen på övriga börser

Den svenska aktiemarknaden påverkas i hög grad av hur de andra börserna runt om i världen utvecklas. Det är främst den amerikanska och tyska börsen som påverkar utvecklingen i Sverige, men även andra stora börser kan såklart ha en påverkan. Detta beror på att Sverige, i ett globalt sammanhang, är ett litet land med exportberoende bolag och vi påverkas därmed av utvecklingen globalt.

9. Samhällstrender

Olika samhällstrender kan få specifika bolag inom vissa branscher och sektorer att utvecklas på ett visst sätt. Ett tydligt exempel på detta var under IT-bubblan i början på 2000-talet. Då utvecklades internet- och teknologibolag väldigt bra, för att sedan krascha ordentligt.

10. Ränte- och valutaförändringar

Bolaget kan påverkas negativt av en stigande ränta, i form av ökade kostnader, och det försämrar ju resultatet. Valutakursförändringar kan även de påverka bolaget genom att omsättningen och resultatet ökar eller minskar, vilket i sin tur påverkar aktiekursen.

Hur tjänar man pengar på aktier?

Det finns två sätt som du kan tjäna pengar på aktier; köpa och sälja, och/eller ta del av utdelningar.

Den vinst som du gör på en investering kallas för avkastning. Detta innebär att om du har fått en negativ avkastning har du alltså förlorat pengar på investeringen. Du som investerar vill självklart ha en så hög avkastning (vinst) som möjligt, till så låg risk som möjligt.

Vill du jämföra hur bra din avkastning är jämfört med en kompis portfölj, eller en fond, då kan du använda dig av sharpekvot och sortinokvot. Dessa nyckeltal hjälper dig att visa hur bra avkastningen är justerat för den risk du har tagit för att uppnå den.

Metod 1 – Köpa och sälja

Du köper helt enkelt en aktie för ett pris, och sedan säljer du den till ett högre pris – och mellanskillnaden (minus kostnader) blir din vinst. Väldigt enkelt i teorin, men svårare i verkligheten.

Det är ditt GAV (genomsnittliga inköpspris) som bestämmer om du har fått avkastning på din investering eller inte. När aktiekursen är högre än ditt GAV, ja då har du gjort en vinst, och tvärtom. Ditt kontovärde har därmed ökat, men pengarna som du har tjänat på investeringen kan du inte plocka ut eller investera på nytt om du inte säljer aktien.

Du kan även blanka aktier. Det innebär kort sagt att du tjänar pengar på att en aktie faller, vilket du gör genom att sälja aktier du inte har och sedan köpa tillbaka dem till ett lägre pris.

Många tenderar att göra misstaget att sälja vinnarna och behålla förlorarna. Troligtvis eftersom de vill säkra upp sin vinst och för att de tror att förlorar kommer att vända uppåt snart igen. Det är inte en smart idé, och den kloke investerare gör istället tvärtom.

Du bör alltså behålla dina framgångsrika innehav länge (men se upp för orimliga värderingar). De bra bolagen tenderar nämligen att fortsätta prestera bra, och tvärtom.

Metod 2 – Utdelningar

Bolag som utvecklas bra och går med vinst väljer vanligtvis att dela ut en del av vinsten till sina aktieägare, genom en s.k. utdelning.

Din utdelning bestäms av hur mycket bolaget väljer att dela ut och hur många aktier du äger i bolaget. Utdelningen sätts in på det konto där du har dina aktier. Därefter kan du antingen ta ut dem, eller så kan du behålla dem på aktiekontot och återinvestera pengarna (köpa nya aktier). Det är smart att återinvestera utdelningen eftersom du då får ta del av ränta på ränta-effekten.

En aktiestrategi som blivit väldigt populär de senaste åren är utdelningsinvestering. Det innebär helt enkelt att du köper aktier som delar ut pengar, och dessa pengar kan du ju som sagt göra vad du vill med sen. Många utdelningsinvesterare har som mål att helt eller delvis kunna leva enbart på sina utdelningar.

Utdelningsinvesterarna tenderar att inte fokusera så mycket på hur aktiekursen utvecklas, eftersom det mest intressanta är hur mycket pengar bolaget delar ut till sina ägare. En stor fördel med den här strategin är att den kräver relativt underhåll och kan därmed vara hyfsat passiv.

 

Vad är en börs?

En börs är en reglerad marknadsplats där investerare kan köpa och sälja aktier (eller andra värdepapper). Köparna meddelar vilket pris de vill köpa en specifik aktie för, och säljarna anger vilket pris de är villiga att sälja till – samt hur många aktier på det specifika priset.

Börsen är öppen varje vardag, och öppnar och stänger varje börsdag med en auktion (s.k. call). Det är en elektronisk auktion som sker i varje akties orderdjup (sammanställning av köpare och säljare). Den svenska börsen kallas för Stockholmsbörsen och är öppen mellan klockan 09.00 och 17.30.

Vad är ett index?

Ett index är en sammansättning av flera olika aktier, och det används för att visa utvecklingen (under en viss tidsperiod) – på t.ex. en specifik börs, land, bransch, eller helt enkelt en utvald grupp av aktier.

Den väger helt enkelt samman utvecklingen i de aktier som ingår i indexet, så att man kan få en uppfattning om hur dessa aktier utvecklats i genomsnitt. Indexet SIX30 är t.ex. ett svenskt aktieindex som visar utvecklingen för de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Investerare brukar använda index för att kunna jämföra sin portfölj och sina investeringar mot något, för att bedöma om deras avkastning är bra eller dålig. I det fallet är det viktigt att man jämför mot ett index som har liknande aktier som man själv äger för att få en rättvis bild.

Aktiemarknadens historiska avkastning

Aktiemarknadens historiska genomsnittliga avkastning per år (CAGR) har varit omkring 7-8% (inkl. utdelning).

Six Portfolio Return Index (SIXPRX)

Den historiska avkastningen för SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) under perioden 1999-05-20 till 2019-05-20.

Den exakta siffran för börsens historiska avkastning varierar såklart mellan olika marknader. Men siffran ovan brukar användas som ett generellt genomsnitt, för bland annat Sverige och USA. Den höga förväntade avkastningen är ett resultat av den höga risken det innebär att investera i aktier.

I det korta tidsperspektivet kan aktiemarknaden vara oberäknelig, ganska irrationell och ha hög volatilitet. Medan det på lite längre sikt är lättare att göra vissa typer av antaganden om utvecklingen – som att börsen ger i snitt ca 7-8% per år över långa tidsperioder.

En positiv trend på aktiemarknaden brukar benämnas som bull market (tjurmarknad), medan en negativ trend benämns som bear market (björnmarknad). 

Historien är ingen garanti för framtiden

Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtiden, och den faktiska avkastningen varje enskilt år kan variera stort. Du är inte på något sätt garanterad att få en avkastning på 7-8% per år varje år i all oändlighet.

Börsen avkastar sällan precis som sitt historiska genomsnitt. Var därför medveten om att det kan komma både betydligt bättre och sämre år än det historiska genomsnittet. Och planera utifrån det (varken för hög eller låg risk).

Aktiemarknaden kommer krascha

Historiskt har aktiemarknaden alltid gått upp på lång sikt, men då och då uppstår det större nedgångar – och det är helt enkelt något vi får leva med när vi investerar på börsen. Börskrascher kommer alltid att ske, frågan är bara när, vad som utlöser det, och hur stor nedgången blir.

Det är lätt hänt att man blir rädd och drabbas av panik när man ser att aktiemarknaden går ner väldigt kraftigt under en kort tidsperiod. En av de värsta sakerna du kan göra under en stor börsnedgång är att sälja av alla dina aktier. Se istället nedgången som ett bra köpläge. Aktiekurserna tenderar nämligen att falla mer än vad som är rimligt, och därmed kan det uppstå bra köplägen i vissa aktier.

Långsiktighet lönar sig alltid

Långsiktiga investerare tenderar att göra väldigt bra ifrån sig.

Ett vanligt talessätt är att ju längre sparhorisont du har, desto mer risk kan du ta. Den största risken långsiktigt är att inte ta någon risk alls. Investerare tenderar nämligen att bli kompenserade (i form av relativt hög avkastning) för den höga risken.

Du behöver även inse att marknadens dagliga upp- och nedgångar är en del av spelet (låt inte det påverka dig i din långsiktiga syn). Många distraheras och påverkas av alla nyheter och rörelser på marknaden, vilket har en kraftigt negativ effekt på deras avkastning.

Vi förespråkar därmed att du ska vara långsiktig (minst 3-5 år, men gärna längre än så). Du bör dessutom spara och investera regelbundet (i både upp- och nedgångar) – så att du minskar risken och ökar sannolikheten för en god avkastning.

Du har alltså goda möjligheter att bygga upp en ekonomisk trygghet och ett hyggligt stort sparkapital om du är långsiktig, har tålamod, och gör någorlunda bra investeringar.

Vad är ränta på ränta-effekten?

Ränta på ränta-effekten är en väldigt kraftfull effekt som har stor påverkan på ditt sparkapital.

Det fina med ränta på ränta är att ditt kapital växer exponentiellt – du får alltså avkastning (ränta) på den tidigare avkastningen, vilket gör att det ökar mer och snabbare ju längre tiden går.

Små summor kan därmed bli en stor förmögenhet om du har tålamod och låter det ta lite tid. Det finns alltså en bra anledning till varför Albert Einstein ska ha kallat ränta på ränta för ”världens åttonde underverk”.

Ränta på ränta-effekten graf

Bilden visar värdeutvecklingen för 1 kr med 10% årlig avkastning i 50 år.

Vill du räkna på ränta på ränta-effekten och vad olika spar- och avkastningsnivåer gör för ditt sparkapital på lång sikt kan vi rekommendera att du kollar in Stefan Thelenius sparkalkylator.

Tips för att välja strategi

Du måste ha en strategi för att lyckas som investerare – så enkelt är det.

Men vilken specifik strategi du ska ha kan enbart du själv svara på. Den ska vara anpassad efter dig, din riskprofil, dina mål, och dina förutsättningar.

Det finns många olika typer av investeringsstrategier, och även om många av dem liknar varandra i grunden så tenderar investerare att anpassa strategin till sig själv och sina egna förutsättningar – vilket är något även du bör göra. En typ av investeringsstrategier är kvantitativ investering som gör det enkelt att uppnå bra resultat.

Ha en långsiktig och realistisk plan med dina investeringar. Håll kvar vid din strategi och ändra inte din plan bara för att olika nyhetsartiklar eller ”experter” säger att du bör göra det. Du måste våga ta egna beslut och följa din egen strategi.

Se även till att du sparar och investerar regelbundet (t.ex. månadsvis). Det ökar din sannolikhet för att lyckas väl på sikt, och gör dessutom att du får ett bra genomsnittligt inköpspris. Du bör alltså inte försöka tajma marknaden, utan istället bör du köpa regelbundet och oavsett om börsen gått upp eller ner.

Bestäm hur mycket tid/energi du vill lägga på detta

Vi förstår att alla inte har tid, energi, eller lust, att analysera och värdera aktier – och det som är så bra med aktier är att man kan lyckas väl även om man inte lägger ner supermycket tid.

Det kan vara en god idé att köpa någorlunda stora bolag om du inte vill eller kan vara så aktiv i dina investeringar. Den typen av bolag tenderar nämligen att utvecklas i en lugn takt och det sker oftast inte så stora förändringar på korta tidsperioder – de sköter sig själva helt enkelt.

Småbolag förändras snabbare och kan därför passa bra om du vill vara mer aktiv. Vill du vara väldigt passiv i dina investeringar så kanske fonder eller ETFer är ett bättre alternativ än aktier för just dig. Men det går såklart även bra att kombinera alla dessa också, om du känner för det. 

Bestäm hur mycket pengar du ska investera

Hur mycket pengar du ska investera i aktier beror helt och hållet på din privatekonomi i stort.

Ta därför en titt på din privatekonomi, gör en helhetsbedömning, och se vilka utrymmen du har för att investera. Har du inget utrymme för det bör du först se över dina inkomster och utgifter, och hur du kan göra för att öka respektive minska dem.

Vi antar att du är ny till aktier eftersom du läser den här guiden kring aktier för nybörjare, och då är vårt tips att du börjar med en lite mindre summa pengar – så att du tål dina första nybörjarmisstag.

Hitta en rimlig och hållbar nivå, och börja där. Skulle du känna att det antingen blir för mycket eller att du kan spara mer, ja då ändrar du det helt enkelt bara.

Du kan börja med mindre än 100 kronor om du vill.

1. Det vanliga (och bra) riktmärket

Inom spar- och investeringskretsar brukar man ofta prata om att man bör spara minst 10% av sin inkomst varje månad. Och det tycker vi är en jättebra nivå att börja på.

Klarar du att att läggan undan den delen av din lön varje månad så kommer du på lite längre sikt ha skrapat ihop ett ordentligt sparkapital.

Det är naturligtvis jättebra om du har möjlighet att spara mer än 10%, men du ska inte känna något tvång och samtidigt ska man ju kunna leva ett bra liv också. Vissa bloggare och profiler på Finanstwitter sparar dock så mycket som 70% av sin inkomst – vilket kan vara både imponerande och lite väl extremt i vissa fall.

Men du ska verkligen inte känna att du har misslyckats om du bara kan spara 10% varje månad. Det är faktiskt en jättebra nivå jämfört med att inte spara några pengar alls.

2. Ett buffertsparande är bra att ha på plats först

Vi rekommenderar starkt att du bygger upp en buffert innan du börjar investera allt för mycket i aktier.

Du ska nämligen kunna ”klara dig utan” pengarna som du investerar. Vi räknar självklart inte med att vi ska bli av med alla pengarna som vi investerar på aktiemarknaden. Men det kan vara bra att ha den inställningen så att vi inte bli för oroliga när aktierna eventuellt faller kraftigt i pris.

Har du ett buffertsparande kommer du ha otroligt mycket lättare att se förbi de kortsiktiga svängningarna på börsen och fortsätta investera långsiktigt – vilket kommer göra dig till en vinnare på sikt.

Riskera aldrig din privatekonomi. Du bör enbart investera pengar som du har råd att förlora och klarar dig utan. Om bilen går sönder och behöver en reparation ska du inte behöva ta pengar från din aktieportfölj, utan det är det du har din buffert till.

Pengarna som du sätter in till portföljen måste du kunna vara långsiktig med om du vill ha de bästa resultaten.

Bestäm hur långsiktig du ska vara

Du behöver veta hur långsiktig du har för avsikt att vara med dina investeringar. Det gör nämligen stor skillnad om det är pengar du ska ha inom 2 år eller 15 år.

Vi rekommenderar att du behöver ha en tidshorisont på minst 3 år om du vill investera pengar i aktier (men helst mer än så). Aktier kan svänga rätt mycket, och på kort sikt är det väldigt svårt att få en uppfattning om hur de ska utvecklas.

Behöver du pengarna inom 3 år så rekommenderar vi alltså att du inte investerar i aktier. Mycket kan som sagt hända på den tidshorisonten, och det är dumt att riskerna pengarna om du vet att du behöver dem till något annat.

Bestäm hur hög risk du ska ta

Detta är en viktig fråga som du behöver ta ställning till.

Du vill inte ta för mycket risk, men inte heller för lite.

Försök med andra ord hitta en bra balans mellan dessa två. Så att du dels får en hygglig avkastning, och dels så att du kan sova gott om natten utan att behöva oroa dig för dina pengar.

Vilka risker finns det med aktier?

Vi förstår att du tycker aktier verkar spännande, men du måste även känna till vilka risker som finns när det gäller aktier.

Först och främst: aktier innebär en hög risk. Så enkelt är det.

Du kan förlora hela eller stora delar av ditt investerade kapital om det går riktigt illa. Du kan dock aldrig förlora mer pengar än vad du investerar (vilket du kan i vissa andra finansiella investeringar).

Men som bekant så hänger avkastning och risk ihop med varandra – du måste ta risk för att få avkastning. En låg eller obefintlig risk innebär att du inte heller kan förvänta dig någon avkastning. Du blir helt enkelt kompenserad för den risk du tar. Kom dock ihåg att hög risk inte per automatik innebär hög avkastning. 

Man brukar dela in risken i två övergripande kategorier: marknadsrisk (allmän risk för alla bolag) och bolagsrisk (risker förknippade med specifika bolag).

De andra lite mer specifika riskerna är:

 • Aktiekursrisk
 • Volatilitetsrisk
 • Branschrisk
 • Valutakursrisk
 • Likviditetsrisk
 • Ränterisk
 • Politisk risk
 • Geografisk risk

Risker med aktier

Riskhantering – hur kan man minska risken?

Vill du bli en duktig och framgångsrik investerare på lång sikt så är det superviktigt att du har en god riskhantering i dina investeringar. När du sprider riskerna kallas det för att du diversifierar.

Riskhantering handlar i grunden om att inte låta portföljen påverkas alldeles för mycket av ett fåtal utfall, och att när den väl påverkas så är det inte i någon större utsträckning. Du vill helt enkelt minimera påverkan från negativa utfall i ett fåtal investeringar. Se till att hitta en risknivå som passar dig och som du känner dig trygg med.

Det viktigaste är att du minimerar och undviker de stora förlusterna när du investerar, och inte att du hittar de aktier som utvecklas bäst. Du bör dessutom se över din risk lite extra mycket när det är goda tider på börsen och alla investerare tycks tjäna pengar på aktier.

Här kommer ett par tips som vi hoppas kan hjälpa dig med din riskhantering:

 • Ha en tydlig strategi som du är bekväm med
 • Köp ca 10-12 bolag i 5-6 olika branscher
 • Fokusera på lönsamma, stabila, och växande bolag (gärna med utdelning)
 • Investera regelbundet (t.ex. månadsvis) och köp inte allt på en gång
 • Investera inte mer än du har råd att förlora (undvik belåning)
 • Ha ett sunt förnuft och krångla inte till saker i onödan

Låna pengar för att köpa aktier

Det är fullt möjligt att låna pengar för att köpa aktier, för att på så vis ha möjlighet att tjäna en extra slant. Men det är dock inget man som nybörjare bör göra.

Belåning kan nämligen både vara lönsamt och förödande. Lånar du pengar och köper aktier på rätt sätt och vid rätt tidpunkt kan du bli rikligt belönad för det, men tvärtom kan det också bli väldigt förödande om du gör det på fel sätt och vid fel tidpunkt.

Vi rekommenderar som sagt inte att du som nybörjare använder dig av belåning. Men om du senare väljer att göra det, när du lärt dig lite mer, så ska du vara väldigt försiktig och hålla det på en begränsad och kontrollerad nivå.

Rekommenderar vi aktier för nybörjare?

Vi rekommenderar starkt aktier för nybörjare.

Men i en begränsad andel tills man har lärt sig lite mer.

Det är nämligen så att det är otroligt lärorikt att intressera sig för aktier, att läsa på om olika företag och deras verksamhet, hålla koll på vad som styr marknaden, och så vidare – men samtidigt innebär ju aktier en viss risk.

Vår rekommendation är man äger både aktier och fonder som nybörjare, med en övervikt mot fonder för att minska påverkan av de nybörjarmisstag man sannolikt kommer att göra. Vi vill ju att alla ska ha tillräckligt med kunskap för att investera i aktier, men det är samtidigt viktigt att man inte går för snabbt fram och tror att man kan allt med en gång.

Det kan alltså vara en bra start att kombinera både aktier och fonder. Ett exempel på en fördelning kan vara 20% aktier och 80% fonder. Och därefter kan du skifta över till en större andel aktier med tiden efter att man har lärt sig lite mer.

Hur köper man aktier?

Det är väldigt enkelt att komma igång och köpa sina första aktier.

Steg 1: Öppna ett konto hos Avanza – Vi rekommenderar investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring (KF).

Steg 2: Sätt in pengar på ditt aktiekonto – Detta sker genom en vanlig överföring till ditt nya konto.

Steg 3: Köp din första aktie – Du är nu redo att köpa din allra första aktie.

Läs vår lite längre genomgång kring detta här –> köpa aktier – hur gör man för att handla aktier?

Vad kostar det att handla aktier?

När du köper (och säljer) en aktie tas det ut en liten avgift som kallas för courtage.

Hur mycket courtage du måste betala skiljer mellan olika banker. Men även vilken börs du köper aktien på, samt hur mycket du köper eller säljer för, påverkar hur mycket du behöver betala.

Det courtage du betalar är vanligtvis en procentandel av det värde som du köper eller säljer för. Men det kan även vara en fast summa i kronor och ören. Försök hålla kostnaderna så låga som möjligt. Höga kostnader gör nämligen att ränta på ränta-effekten inte arbetar lika bra.

Hur hittar man aktier att köpa?

Detta är den roligaste biten enligt många investerare: att leta efter bra investeringar.

Du måste först och främst bestämma för vilken strategi du ska ha. Så att du vet vilken typ av aktier du ska leta efter.

Vill du ha inspiration och tips på bolag att analysera närmre kan vi rekommendera följande:

 1. Läs nyheter och tidningarnas analyser
 2. Lyssna på podcasts
 3. Läs aktiebloggar
 4. Följ med i flödet på Finanstwitter
 5. Se vilka bolag som finns omkring dig i din vardag
 6. Den finansiella stödtjänsten Börsdata
 7. Nätmäklaren Avanzas aktieinspiration
 8. Nordnets investerarnätverk Shareville
 9. Kolla vilka aktier som olika aktiefonder äger

Du måste dock ALLTID göra din egna analys innan du köper en aktie (mer om det längre ner). Använd därmed tipsen ovan för att hitta bolag att titta närmre på, och inte som direkta investeringsråd.

Hur ska man fördela sin aktieportfölj?

Detta är en viktig fråga som man måste tänka igenom en del när man investerar i aktier.

Hur din fördelning ska se ut beror en del på din strategi och hur du väljer att investera – samt hur hög risk du vill ta.

En bra start är att göra det vi gick igenom tidigare: nämligen att köpa ca 10-12 bolag i 5-6 olika branscher.

Du bör inte heller låta ett eller några få bolag utgöra en för stor del av portföljen, och därför kan det vara bra att sätta ett maxtak på ca 10% per aktie. Så att du helt enkelt inte investerar en alldeles för stor del av ditt kapital i en investering.

Bästa aktier för nybörjare?

Vilka aktier som är ”bäst” för just dig beror på vad din strategi är.

Det finns dock en typ av bolag som passar i princip alla nybörjare:

Investmentbolag.

De har en väldigt enkel affärsidé: att äga aktier i andra bolag.

Man kan säga att investmentbolag fungerar ungefär som en aktiefond. Vill du däremot inte äga investmentbolag bör du generellt hålla dig till de lite större bolag på börsen till att börja med.

 

Hur analyserar man aktier?

Vill du bli en duktig investerare behöver du förstå hur man analyserar aktier.

Nybörjare tenderar att ha missuppfattningen att det är svårt, krångligt, och tidskrävande att analysera aktier. Men det är inte en helt korrekt bild. Visst, det går att göra analysarbetet otroligt komplext, men det är å andra sidan även möjligt att göra det extremt simpelt. Komplicerat innebär inte alltid bättre per automatik.

Du bestämmer helt och hållet själv hur mycket tid och energi du vill lägga på ditt analysarbete. Det finns inget rätt eller fel här, utan allt handlar om vad du själv är mest bekväm med.

Två analysmetoder

Det mest grundläggande du måste förstå är att det finns två typer av analysmetoder inom aktier:

Fundamental analys (FA) och teknisk analys (TA). Och inom dessa metoder finns det i princip oändligt många tillvägagångssätt eftersom många investerare anpassar respektive metod till vad som passar just dem bäst.

Vi rekommenderar alltid att man börjar med fundamental analys. Det gör att du bygger upp en förståelse kring hur bolag fungerar, vad som påverkar vinsten, hur man identifierar bra bolag, och så vidare. Den kunskapen är alltid väldigt användbar att ha.

Det räcker egentligen att du kan fundamental analys om du vill bli en duktig investerare. Många av de största investerarna använder enbart det.

Men många gillar även att kombinera både fundamental och teknisk analys med varandra. Du kan därför med fördel även lära dig lite kring teknisk analys om det känns intressant. Men kom ihåg att alltid lära dig fundamental analys först och främst.

Tips: fokusera på din analysprocess

Du bör fokusera på din analysprocess, och inte själva utfallet av din investering.

Skapa en bra och gedigen process som du använder när du ska göra investeringar. Det kan t.ex. vara vilka saker du ska titta på, hur du ska genomföra din analys, och så vidare. När du väl har din process så är det viktigt att du är konsekvent och följer den. Du kan göra ändringar i din process om du upplever att det behövs. Men ändra inte för mycket på en gång.

Din process kommer göra det lättare att utvärdera dina investeringar. Eftersom du helt enkelt gör på samma sätt vid varje ny investering. Din utvärdering ska baseras på hur du agerade, och inte på investeringens resultat (vinst eller förlust). Slumpen kan nämligen spela en stor och avgörande roll.

En bra och gedigen process gör att du över tid ökar sannolikheten för att lyckas väl. Håll den simpel, men se till att du iallafall har någon form av process. Kom ihåg; det är aldrig bråttom att investera, så se till att göra en klok analys innan du tar ett beslut.

Fundamental analys (FA)

Fundamental analys är den analysmetod där du som investerare tittar på bolaget, dess verksamhet, och de redovisade siffrorna i bolagets resultaträkning, balansräkning, och kassaflödesanalys. Du kollar på t.ex. vinst, omsättning, kassaflöde, tillgångar, och skulder.

Den här analysmetoden används för att försöka bedöma hur mycket ett bolag är värt. Så att man därefter kan avgöra om det är ett bra köp- eller säljläge. Fundamental analys anses generellt vara en bättre vägledning än teknisk analys (som vi kommer till senare) på väldigt långa placeringshorisonter.

Vill du bli duktig på att fundamental analys? Då måste du lär dig den fundamentala analysprocessen, hur du läser och tyder årsredovisningar, resultaträkningar, och balansräkningar. Du behöver även kunna använda dig av nyckeltal som hjälper dig att göra analysen.

1. Förstå bolagets verksamhet

Vill du använda dig av fundamental analys som analysmetod är det viktigt att du förstår bolagets verksamhet och hur de tjänar pengar. Det är en grundläggande kunskap man alltid bör kunna innan man investerar i ett nytt bolag. Du behöver inte kunna alla detaljer (om du inte vill), utan en övergripande förståelse kring bolaget funkar också.

Dessutom är det så att olika typer av verksamheter värderas på olika sätt. Samt att både resultat- och balansräkningen kan skilja mellan olika branscher. Du behöver därför veta vad olika siffror betyder och förstå hur de påverkar bolaget och aktiens värdering.

2. Våga göra en värdering

När du gör en aktieanalys är det bra om du vågar göra en värdering och ha egna estimat på bolagets utveckling. Det behöver inte vara någon avancerad uträkning dock, utan det räcker med några simpla antaganden och teorier om bolagets framtid. Hur tror du att bolaget kommer utvecklas de kommande 1-3 åren? Varför tror du det? Är det rimligt?

3. Enkla regler är (oftast) bäst

Ha enkla regler/riktlinjer att investera efter. Det kan t.ex. vara att de ska vara lönsamma, ha en växande omsättning, dela ut pengar till aktieägarna, ha en rimlig värdering (t.ex. P/E under 15), vara en viss storlek (sett till börsvärde), och så vidare. Köper du lönsamma och växande bolag som höjer utdelningen, till en rimlig värdering, då kommer du med största sannolikhet få en bra avkastning.

4. Ha ett kritiskt tänkande

Du bör även ha ett kritiskt tänkande när du analyserar aktier. Var alltid lite skeptiskt inställd mot det du läser inom det här området. Och allra helst det som står på olika aktieforum och sociala medier. Det finns i vissa fall anonyma personer försöker påverka aktiekurserna uppåt och nedåt på olika sätt. Och det är inte ovanligt att vissa aktier uppmålas som ”riskfria” eller ”framtida kursraketer”.

Användbara nyckeltal inom fundamental analys

Det finns många nyckeltal inom fundamental analys, och dessa hjälper dig helt enkelt att genomföra en analys på intressanta bolag. Vi har här nedanför sammanställt en lista på alla nyckeltal som du bör känna till.

Nyckeltalen kommer helt enkelt göra det lättare för dig att identifiera bra investeringar.

Vi vill uppmana dig att försöka förstå vad respektive nyckeltal innebär och används till. Det kanske upplevs som svårt och lite överkurs till en början. Men kan du dessa så kommer du ha en otrolig fördel.

Vad ska man titta på innan köp?

Du bör läsa på om bolaget så att du förstår deras verksamhet och hur de tjänar pengar – det är det mest grundläggande.

En fördel är också om du:

 1. Tittar på olika nyckeltal.
 2. Jämför det specifika bolaget med liknande bolag inom samma bransch.

Här kommer även ett par andra tips på vad du kan gå igenom innan du gör en ny investering.

 1. Skriv en kort motivering om varför du bör köpa bolaget.
 2. Skriv en kort motivering om varför du INTE bör köpa bolaget.
 3. Förstår du vad bolaget sysslar med? Gå igenom bolagets olika affärsområden.
 4. Vilka risker finns det i bolaget? Hur sannolikt är det att något av det inträffar?
 5. Hur ser framtiden ut för bolagets marknad? Växer eller krymper den?
 6. Hur ser den historiska utvecklingen ut för omsättning, vinst, kassaflöde, och utdelning?
 7. Har bolaget något som skyddar mot konkurrenter? En s.k. vallgrav (moat).
 8. Hur konjunkturkänsligt är bolaget? Ser balansräkningen ut att klara av sämre tider?

Teknisk analys (TA)

Teknisk analys är den analysmetod där du tittar på hur aktiekursen har utvecklats historiskt. Du använder dig alltså av historiska kursrörelser för att försöka förutspå framtida kursrörelser – och tittar ingenting på bolagets siffror (som i FA).

Den här analysmetoden bygger på grundprincipen att marknaden har vissa mönster och trender. De tenderar att upprepa sig gång på gång, vilket gör att man till viss del kan få en uppfattning om marknadens framtida utveckling – och därefter ta köp- och säljbeslut baserat på vad man hittat.

Teknisk analys används främst på kort sikt av de som är lite mer aktiva i sin aktiehandel. Men även en långsiktig investerare kan ha nytta av teknisk analys för att identifiera långsiktiga trender i marknaden och specifika aktier.

Du kan såklart aldrig vara helt säker på att något ska inträffa, men vanligtvis kan du få en rätt bra fingervisning. Teknisk analys har dock en tendens att ibland vara självuppfyllande då många av marknadens aktörer tittar på de tekniska indikatorerna och agerar utifrån dem.

Teknisk analys

Användbara indikatorer inom teknisk analys

Det finns vissa hjälpmedel inom teknisk analys som är väldigt användbara, och dessa kallas för indikatorer. Vi har här nedanför sammanställt en lista på de tekniska indikatorer som du bör känna till.

Vanliga nybörjarmisstag

Det finns en hel del misstag man kan göra när man investerar i aktier, och allra helst som nybörjare. Alla investerare gör misstag (även de bästa), eftersom ingen är helt felfri.

Du behöver dock inte heller vara felfri för att lyckas väldigt väl på börsen. Men vi vill ändå försöka hjälpa dig att undvika några av de vanligaste misstagen som nybörjare tenderar att göra.

1. Alldeles för hög risk

Vill du ha avkastning på avkastning dina pengar behöver du ta en viss mängd risk – men den ska vara en kontrollerad mängd risk som du kan hantera. Vår rekommendation är att du fokuserar på att minimera förlusterna så gott det går. Det är mycket viktigare att hålla nere förlusterna än att hitta de största vinnarna på börsen.

2. Investerar baserat på förhoppningar och magkänsla

Det är helt fel väg att få. Fokusera istället på att analysera bolag, och basera dina investeringsbeslut på fakta och kunskap. Du måste med bra argument kunna förklara varför du gör investeringen.

3. Övertro på dig själv

Du kommer inte bli en duktig investering med en gång. Och du kan inte heller ha rätt alla gånger. Investeringar är en konstant läroprocess, och det finns alltid något nytt att lära sig.

4. Du försöker bli rik snabbt

Vi förstår att du såklart vill tjäna mycket pengar väldigt snabbt. Vem villl inte det? Men det är inte riktigt så det här med aktier fungerar. Vill du lyckas väl långsiktigt så måste du göra sunda investeringar och inse att du inte kommer bli rik över en natt. Den som försöker bli rik snabbt kommer ta onödigt hög risk och istället bli fattig snabbt.

5. Ingen plan eller strategi

Du måste veta vad din strategi är för att kunna lyckas som investerare. Någon form av struktur och gärna ett regelverk för hur och när du ska agera, vilka typer av bolag du ska köpa (och inte köpa), när du ska köpa, hur mycket du ska investera i respektive bolag, och så vidare. Det behöver inte vara någon komplicerad plan (det är snarare bra att den är simpel) – utan det räcker med att du sätter dig ner och skriver upp ett par generella riktlinjer som du ska förhålla dig till.

6. Inte ödmjuk när det går bra

Det kommer sannolikt att komma perioder när det mesta går din väg. Men oavsett hur bra det går så är det viktigt att hela tiden vara ödmjuk. Glöm aldrig att aktier rör sig upp och ner, och det kommer alltid att komma perioder när det går sämre. Du har dessutom troligtvis en hel del tur när det går väldigt bra. Särskilt om det är i början av din investerarkarriär.

7. Skyller ifrån dig dina misstag

Nej, det är inte någon annans fel att din investering gick riktigt dåligt. Det var du som valde att ta investeringsbeslutet, och därför ska du även stå för dina misstag. Det fina med misstag är dock att de erbjuder dig en väldigt god möjlighet att lära från dem. Lär dig och gå vidare helt enkelt.

8. Låter känslorna styra dig

Börsen påverkas i väldigt stor grad av känslor och psykologi. Du kommer därför ha en enorm fördel om du inte låter dina känslor påverka dina investeringsbeslut. Det är lättare sagt än gjort, och det är något som man lär sig med tiden. Men försök verkligen att agera rationellt i varje beslut du tar.

9. Agerar baserat på för lite information och kunskap

Många tenderar att köpa aktier utan något större kunnande. På rekommendationer från en kompis, arbetskollega, tidning, eller någon anonym skribent på ett forum. Det är helt fel väg att gå. Du måste läsa på ordentligt och förstå vad du köper när du investerar i en specifik aktie.

Aktier för nybörjare – Avslutande ord

Det var allt för vår guide kring aktier för nybörjare!

Du har naturligtvis massor kvar att lära dig om du är ny inom det här området. Men förhoppningvis har du iallafall fått en bra grund att stå på kunskapsmässigt. Vi vill även slå ett slag för att du kollar in vårt övriga utbildningsmaterial samt våra boktips.

Alla har möjlighet att lyckas på börsen. Glöm aldrig det! Läs på, var långsiktig, och ha tålamod, så kommer det gå bra för dig. Ju tidigare du kommer igång, desto bättre, eftersom ränta på ränta-effekten får mer tid på sig att arbeta.

Nu när du kommit igång med ditt aktiesparande (eller är på god väg iallafall), så vill vi komma med ett par sista tips till dig.

Vi rekommenderar att du:

 1. Sätter upp mål med dina investeringar (både långsiktiga och kortsiktiga)
 2. Skriver upp hur hög avkastning du förväntar dig (gör rimliga antaganden)
 3. Skriver upp hur hög risk du är beredd att ta (hitta en risknivå som passar dig)
 4. Bestämmer en specifik summa du vill nå upp till (bra att ha en konkret siffra)
 5. Skriver en marknadsdagbok (t.ex. varför du gör en investering, utvärderingar, tankar/funderingar).


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.