Vad är P/B-tal?

Nyckeltalet P/B-tal visar hur bolagets eget kapital (det bokförda värdet) värderas av marknaden.

Förkortningen P/B står för Price/Book – eller Pris/Eget kapital på svenska – och det är helt enkelt aktiekursen (price) dividerat med eget kapital (book value).

Det egna kapitalet, även kallat bokfört värde eller book value, är tillgångar minus skulder.

Detta är kort sagt det värde som skulle bli kvar efter att man sålt bolagets alla tillgångar och återbetalat alla skulder. I bolagets balansräkning redovisas de tillgångar och skulder som bolaget har.

Nyckeltalet används när man försöker komma fram till om en aktie är över- eller undervärderad, och är vanligt förekommande när man analyserar fastighetsbolag och banker.

Räkna ut P/B-tal

Du räknar ut P/B-talet genom att dividera aktiekursen med eget kapital per aktie.

P/B = Aktiekurs / Eget kapital per aktie

Eget kapital definieras som tillgångar minus skulder, och benämns ibland som det bokförda värdet.

Exempel
Aktiekurs: 100 kr
Eget kapital per aktie: 85 kr
P/B: 100 / 85 = 1,17

Hur används P/B-tal?

Nyckeltalet visar egentligen hur mycket det kostar att köpa 1 krona i bolaget.

Ett P/B-tal på 0,8 innebär att du kan köpa 1 krona för 80 öre, medan vid ett P/B-tal på 2 behöver du betala 2 kronor för varje krona i bolaget.

Nyckeltalet är extra användbart när det gäller fastighetsbolag och banker eftersom det är exempel på bolag som vanligtvis har väldigt mycket tillgångar i sin balansräkning. P/B-talet ger då en bra bild över hur dessa tillgångar värderas på börsen.

Du behöver vara uppmärksam på hur tillgångarna i bolaget värderas för att P/B-talet ska vara så användbart som möjligt. Värderas tillgångarna för högt eller för lågt kan det innebära att P/B-talet blir missvisande och därmed kanske tappar sin funktionalitet för det bolaget och den aktien.

Vi uppmanar dig att kombinera P/B-talet med andra nyckeltal för att få en bra helhetsbild över värderingen. Får du en bra upptagning om hur aktien värderas är det lättare att ta bra och lönsamma beslut.

Vad är ett bra P/B-tal?

Tumregeln säger att P/B-talet bör vara så lågt som möjligt.

Men det varierar kraftigt mellan olika bolag och branscher vilken nivå på nyckeltalet anses vara bra, vilket gör det svårt att säga en exakt nivå på P/B-talet som kan användas på alla branscher.

Du måste därför jämföra P/B-talet för ett visst bolag med andra bolag i samma bransch.

Det blir kort sagt inte en rättvis jämförelse om du jämför ett bolag med mycket tillgångar (t.ex. ett fastighetsbolag) med ett bolag som inte har alls lika mycket tillgångar (t.ex. ett konsultbolag) och därmed inte bör värderas utifrån tillgångarna.

Generellt sett indikerar ett lågt P/B-tal, i relation till branschen och bolagets egna historik, att aktien är undervärderad och att det därmed är ett bra köpläge (och tvärtom vid ett högt P/B-tal).

Vad är P/B-tang?

Nyckeltalet P/B-tang står för Price/Tangible Book Value.

Den stora skillnaden mot det traditonella P/B-talet är att man i detta räknar bort de immateriella tillgångarna (varumärke, goodwill, etc) från eget kapital.

Nyckeltalet används för att visa hur bolagets eget kapital med immateriella tillgångar borträknade värderas av marknaden och i förhållande till aktiekursen.

P/B-tang = Aktiekurs / Eget kapital per aktie – Immateriella tillgångar per aktie

Vi tar ett enkelt exempel för att visa hur beräkningen kan se ut.

Exempel
Aktiekurs: 150 kr
Eget kapital per aktie: 175 kr
Immateriella tillgångar per aktie: 50 kr
P/B-tang: 150 / (175 – 50) = 1,2

P/B-tal på engelska

Price-To-Book Ratio (P/B Ratio)


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.