Vad är omsättningshastighet?

Omsättningshastighet visar hur många gånger bolagets varulager har sålts eller använts under en period, vilket kan ge en mycket bra insikt i hur effektivt bolaget är. Nyckeltalet är därför särskilt intressant vid analyser av bolag med stora och omfattande varulager.

Nyckeltalet beräknas genom att dividera kostnaden för sålda varor med det genomsnittliga värdet på varulagret för perioden (t.ex. ett kalender- eller räkenskapsår) – och anges som antal gånger i decimal form.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Det är en viktig indikator

Omsättningshastighet är en av de bästa indikatorerna på hur effektivt bolaget hanterar sitt varulager och omvandlar lagret till faktiska pengar som kan återinvesteras eller delas ut till aktieägarna. Det är kort sagt en nyckelfaktor som spelar stor roll när det gäller hur bra bolaget kommer att prestera.

Det är viktigt att veta hur lång tid det tar för bolaget att sälja sitt varulager eftersom det påverkar bolagets tillväxt. Och om bolaget inte kan sälja sitt lager är det i princip värdelöst för bolaget eftersom pengarna då är uppbundna i osålda varor. Pengarna kan då istället kunnat användas till andra och bättre saker i verksamheten som hade bidragit till en högre tillväxt.

Banker och kreditinstitut är särskilt intresserade av det här nyckeltalet eftersom varulagret ofta ingår som en säkerhet för lånen som bolaget tar. Bankerna vill veta att varulaget kommer vara lätt att sälja (likvidera) om bolaget får svårt att betala sina skulder.

Bolag förlorar på att ha osålda varor

Det kostar mer för ett bolag att ha ett varulager som säljs en gång per år, jämfört med att ha ett lager som omsätts två, tre, eller fler gånger under samma period. Syftet med att öka omsättningshastigheten är att minska varulagrets storlek av fyra skäl:

  • Det innebär lägre kostnader eftersom bolaget inte behöver ha varor som ligger och samlar damm på lagret.
  • Det frigör kapital som kan användas till annat.
  • Lägre kostnader innebär (allt annat lika) att resultatet förbättras (ökad vinst / minskad förlust)
  • Det ökar bolagets möjligheter att anpassa varulagret till förändringar i kundernas beteende

Hur beräknas omsättningshastighet?

Du beräknar omsättningshastighet genom att dividera kostnaden för sålda varor med det genomsnittliga lagervärdet för perioden under t.ex. ett räkenskapsår.

Omsättningshastighet = Kostnad för sålda varor / Genomsnittligt lagervärde

Det finns egentligen flera olika sätt att räkna ut omsättningshastighet, men detta är den vanligaste, mest använda, och mest rättvisande beräkningen.

Exempel 1:

Kostnad för sålda varor: 800 tkr
Genomsnittligt varulager: 150 tkr

Omsättningshastighet: 800 / 150 = 5,33 = 5,33 ggr
Bolaget omsätter sitt varulager 5,33 gånger per år.

Exempel 2:

Kostnad för sålda varor: 3 000 tkr
Genomsnittligt varulager: 1 200 tkr

Omsättningshastighet: 3 000 / 1 200 = 2,5 = 2,5 ggr
Bolaget omsätter sitt varulager 2,5 gånger per år.

Vad är en bra omsättningshastighet?

En hög omsättningshastighet anses generellt som ett mer positivt resultat än en låg omsättning – men vilken nivå som anses bra respektive dålig varierar stort mellan olika branscher.

Du bör därför endast jämföra bolag inom samma bransch för att få ett så rättvisande resultat som möjligt. En viss nivå kan vara jättebra i en bransch, medan samma nivå anses jättedålig i en annan bransch.

Branscher med låga marginaler tenderar att ha en högre omsättningshastighet än branscher med höga marginaler. Det beror på att branscherna med låga marginaler måste få upp försäljningsvolymen för att kunna tjäna mer pengar. Detta ökar naturligt omsättningshastigheten.

Omsättningshastigheten påverkar såväl ROE som ROA, och ju högre omsättningshastighet desto högre blir dessa nyckeltal. Detta har att göra med av variablerna i den s.k. DuPont-modellen, vilket kort sagt innebär högre lönsamhet.

Det är alltså vanligtvis önskvärt att omsättningshastigheten är så hög möjligt. Detta eftersom det innebär att det genereras mer försäljning givet en viss mängd varulager.

Vad innebär en hög omsättningshastighet?

En hög omsättningshastighet är generellt positivt för bolaget, och något som investerare letar efter.

När bolagets varulager omsätts i hög takt kan det indikera att varuinköpen är noga planerade och inköpsprocessen är såväl genomtänkt som välskött. Det kan också indikera att bolagets produkter och varor har en stor efterfrågan bland kunderna, samt att bolaget har genomför en framgångsrik marknadsföringskampanj vilket ökat försäljningen.

Hanteringen av bolagets varulager sköts på ett snabbt och effektivt sätt. Vilket indikerar att bolaget gör att bra jobb att hålla igång flödet i verksamheten. De har därmed inte speciellt mycket stillastående och otillgängliga medel (pengar) i form av osålda varor.

Men oavsett anledning varför omsättningshastigheten är hög så indikerar det generellt sett att bolaget hanterar lagret på ett effektivt sätt och har ett lagom stort varulager hemma.

Men en hög omsättningshastighet behöver inte vara positivt i alla situationer.

Det kan också innebära otillräckliga lagernivåer. Något som kan vara ett resultat av att bolaget inte har tillräckligt med kapital för att kunna köpa in tillräckligt stora mängder produkter och varor till lagret. Detta påverkar (sannolikt) försäljningen negativt eftersom kunderna inte kan köpa det de vill ha. Det här scenariot är vanligt när det gäller bolag med hög skuldsättning och en liten andel likvida medel (pengar/kapital) i kassan på banken.

Vad innebär en låg omsättningshastighet?

En låg omsättningshastighet innebär generellt att bolaget har ett för stort varulager i förhållande till försäljningen. Detta kan indikera ett dåligt och ineffektivt hanterade av varulagret, men även att försäljningen är väldigt låg.

Är lagret för stort, och omsättningshastigheten låg, innebär det att produkterna ligger osålda och samlar damm i bolagets varulager. Detta kan bli väldigt kostsamt för bolaget eftersom ett för stort lager binder onödigt mycket kapital som hade kunnat användas på andra och bättre sätt för att generera mer intäkter och vinst.

Ett stort lager som inte säljs tillräckligt ofta utsätter bolaget för en ökad risk. Det är inget som investerare vill se i ett bolag när de analyserar och funderar på om de ska investera eller inte. Klarar bolaget inte av att sälja sitt lager är de produkter och varor som ingår där i princip värdelösa.

Bolaget kan drabbas av likviditetsbrist om varulagret inte säljs tillräckligt snabbt. Det kan leda till att de behöver rea ut produkterna och varorna till lägre priser för att få dem sålda och återfå en del av de pengar som varit bundna i de tidigare osålda produkterna.

Låg omsättningshastighet kan också bero på att bolaget har brister i såväl produktlinjen och/eller marknadsföringsinsatsen. Det kan då krävas att kvaliteten på bolagets produkter förbättras och/eller att man ökar fokuset på att marknadsföra och annonsera såväl bolaget som bolagets produkter till en ny och större målgrupp.

Men i vissa fall kan en låg omsättningshastighet vara lämplig. Det kan till exempel vara i samband med att man bygger upp ett större lager eftersom man man förväntar sig att efterfrågan och/eller priserna ska stiga.

Hur beräknas genomsnittligt värde på varulagret?

Det genomsnittliga värdet på varulagret räknas ut genom att addera lagrets ingående värde (början på året) med lagrets utgående värde (slutet på året) och sedan dividera detta på 2.

Fördelen med att använda sig av det genomsnittliga värdet är att man slätar ut och justerar för eventuella säsongseffekter som kan förekomma i vissa bolag och branscher, vilket ger en mer rättvis bild.

Bolagets omsättningshastighet kan alltså påverkas av säsongsmönster eller under olika tidsperioder på året. Det kan handla om att bolaget köper in en större mängd varor för att förbereda inför en viss säsong (t.ex. julhandeln). Lagervärdet ökar därmed mycket under en viss period för att klara av att möta efterfrågan från kunderna.

Hur kan bolag öka omsättningshastigheten?

Bolag som vill öka sin omsättningshastighet kan göra det på flera sätt:

  • Minska varulaget och istället köpa in mindre kvantiteter fast oftare
  • Öka försäljningen genom olika marknadsföringsinsatser
  • Minska bredden på sortimentet genom att ha ett färre antal produkter

Många bolag bör fokusera på att förbättra sin sälj- och marknadsföringsavdelning när syftet är att förbättra omsättningshastigheten. De kan då samla in feedback från kunderna för att bedöma om produkterna kan förbättras på något sätt. Och marknadsföringsteamet kan starta en ny kampanj för att öka försäljningen under en viss period.

Antal dagar för att sälja hela varulagret

Vi kan ta analysen av bolagets varulager ett steg längre.

När du väl har fått fram omsättningshastigheten kan du mycket enkelt räkna ut hur många dagar det tar för bolaget att tömma sitt varulager, givet den beräknade omsättningshastigheten.

Detta beräknas genom att dividera antalet dagar per år (alltså 365) med bolagets omsättningshastighet.

Exempel:
Antal dagar per år: 365
Omsättningshastighet: 4,5

Antal dagar för att sälja hela varulagret: 365 / 4,5 = 81 = 81 dagar
Det tar 81 dagar för bolaget att tömma sitt varulager.

Omsättningshastighet på engelska

Inventory turnover

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.