ROA-talet (avkastning på totalt kapital)

ROA-talet visar bolagets avkastning på totalt kapital (return on assets).

Bolagets ROA berättar för oss hur väl de har lyckats generera avkastning på de totala tillgångarna i bolaget. Nyckeltalet används för att bedöma om bolagets verksamhet ger en acceptabel avkastning på det totala kapitalet i bolaget.

Nyckeltalet beräknas genom att dividera resultat före skatt plus räntekostnader med totalt kapital, och anges alltid i procentform.

Tack vare ROA-talet får vi en uppfattning och indikator på hur lönsamt bolaget är i förhållande till dess totala tillgångar (totalt kapital, vilket består av eget kapital och skuld). Nyckeltalet ger därmed en också en uppfattning om hur effektivt bolagets ledning använder tillgångarna i bolaget för att generera vinster.

När du investerar i ett bolag vill du kunna känna dig trygg med att bolager bedriver verksamheten tillräckligt effektivt för att generera högsta möjliga avkastning, med så få tillgångar som möjligt.

ROA-talet visar verksamhetens effektivitet, oberoende av hur kapitalet i bolaget är finansierat (eftersom de finansiella kostnaderna inte räknas med). Den stora fördelen med detta är att resultatet inte blir lika missvisande för bolag som har en hög belåning (skuldsättning).

Lästips:
Stor guide: aktier för nybörjare
Köpa aktier – hur gör man för att handla aktier?

Hur beräknas ROA?

Du räknar ut ROA genom att dividera resultatet före skatt + räntekostnader med totalt kapital.

ROA = (Resultat före skatt + Räntekostnader) / Totalt Kapital

Var hittar jag bolagets resultat före skatt? I resultaträkningen.
Var hittar jag bolagets totala kapital? I balansräkningen.

Exempel 1
Resultat före skatt: 820 kr
Räntekostnader: 7 kr
Totalt kapital: 2 000 kr
ROA: 820 + 7 = 827 = 827 / 2 000 = 0,41 = 41%

Bolagets avkastning på totalt kapital är 41 procent.

Exempel 2
Resultat före skatt: 688 kr
Räntekostnader: 17 kr
Totalt kapital: 2 000 kr
ROA: 688 + 17 = 705 = 705 / 2 000 = 0,35 = 35%

Bolagets avkastning på totalt kapital är 35 procent.

Vilket bolag är effektivast?

Det är bolaget i exempel nr 1 som är effektivast av dessa två när det gäller att generera vinst på bolagets totala tillgångar (om vi antar att de är verksamma inom samma bransch).

Detta beror på att det bolaget har genererat ett högre resultat än bolag nr 2, trots att båda bolagen precis samma totala kapital.

Vad är en bra nivå på ROA-talet?

Ju högre ROA, desto lönsammare är bolagets tillgångar.

Investerare vill naturligtvis ha en så hög avkastning på totalt kapital som möjligt, eftersom det innebär att bolaget tjänar mer pengar på sina tillgångar. Ett högt ROA är alltså att föredra då det betyder att bolaget är mer effektivt att hantera sina tillfånga för att generera högre vinster.

Det är dock svårt att säga en specifik nivå eller siffra som anses vara bra oavsett bolag och bransch. Men generellt brukar en ROA på minst 5 procent vara en acceptabel nivå, det är dock en väldigt generell tumregel.

Avkastningen på totalt kapital kan nämligen variera stort mellan olika branscher, som ett resultat av att olika branscher kräver olika mycket kapital för att bedriva verksamheten och det påverkar hur hög avkastningen blir.

Nyckeltalet är därför mest användbart för att jämföra bolag inom samma bransch med varandra, eller jämföra den nuvarande nivån på ROA-talet med hur det har sett ut historiskt i ett specifikt bolag.

Kapitalintensiva bolag (där det krävs mycket kapital för att bedriva verksamheten, t.ex. fastighetsbolag och banker) är tvungna att beräkna deras avkastning på en större mängd tillgångar jämfört med bolag som inte är lika kapitalintensiva (t.ex. teknologi- och servicebolag) vilket gör att deras ROA blir väldigt låg.

Nyckeltalet är därmed inte speciellt användbart på bolag där det krävs mycket kapital för att finansiera och bedriva verksamheten då nyckeltalet kan bli väldigt lågt och därmed inte spegla den verkliga lönsamheten i bolaget.

Bolag som kräver mycket kapital kommer generellt sett ha en lägre ROA, och tvärtom.

Avkastning på totalt kapital på engelska

Return on Assets (ROA)

Relaterade nyckeltal

Det här är 4 andra nyckeltal som också visar lönsamheten i ett bolag.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.