Vad är en balansräkning?

En balansräkning visar bolagets finansiella ställning vid en given tidpunkt (på bokslutsdagen).

Den visar kort sagt bolagets förmåga att betala sina skulder, vilket ytterst sker genom försäljning av alla tillgångar (genom en s.k. likvidation).

En balansräkning består av två delar:

  • En tillgångssida
  • En skuldsida

Summan av tillgångarna och skulderna ska alltid vara lika stora – de ska vara i balans med varandra.

Skuldsidan visar vartifrån bolaget har fått sitt kapital, alltså hur bolaget är finansierat (vilket vanligtvis är lån och aktiekapital). Tillgångssidan visar sedan hur det här kapitalet har använts och till vad.

Bolagets balansräkning är (likt resultaträkningen) en av de två huvuddelarna i årsredovisningen.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Vad räknas som tillgångar?

Bolagets tillgångar visar hur kapitalet i bolaget har använts och till vad.

Tillgångar är sådant som bolaget äger eller kan sälja, vilket t.ex. kan vara:

• Kontanta medel
• Likvida medel på bankkonto
• Värdepappersinnehav
• Varulager
• Produkter/varor som ska säljas eller förbrukas
• Inventarier (maskiner, verktyg, inredning)
• Fastigheter
• Skog eller mark
• Utgående fakturor
• Förskottsbetalningar till leverantörer

Tillgångarna kan delas upp i anläggningstillgångar, finansiella tillgångar, och omsättningstillgångar.

Vad räknas som skulder?

Bolagets skulder visar vartifrån bolaget har fått sitt kapital, eller kort sagt hur bolaget är finansierat.

Skulder är sådant de står i skuld till någon annan, vilket t.ex. kan vara:

• Eget kapital (aktieägarnas egna insats)
• Lån (lång- och kortfristiga)
• Leverantörsskulder
• Skatt

Skulderna kan delas in i långfristiga skulder och kortfristiga skulder.

Balansräkningens olika delar

H&M balansräkning

Anläggningstillgångar

Detta är tillgångar som bolaget har för avsikt att stadigvarande använda eller inneha.

Det kan vara både materiella tillgångar (t.ex. fastigheter, maskiner) och immateriella tillgångar (t.ex. varumärken, patent, kontrakterade kunder, goodwill).

Omsättningstillgångar

Detta är tillgångar som ska användas, som lätt kan omsättas till pengar, och som används i den löpande verksamheten.

Det kan vara t.ex. lager, kundfordringar, kontanta medel, samt finansiella tillgångar och värdepapper.

Eget kapital

Det egna kapitalet består av fritt eget kapital och bundet kapital. Kom ihåg att det egna kapitalet räknas som en minuspost i balansräkningen, detta eftersom det kort sagt är en form av skuld till aktieägarna.

Bolagets fria kapital kan delas ut till aktieägarna i form av utdelning. Det består av de tidigare årens vinster samt årets resultat.

Bolagets bundna egna kapital är det aktiekapital som aktieägarna investerade när bolaget startades.

Långfristiga skulder

Detta är skulder som ska betalas på längre sikt.

Det kan t.ex. vara banklån, utgivna obligationer, och konvertibla lån.

Kortfristiga skulder

Detta är skulder som ska betalas på kort sikt (vanligtvis ett år).

Det kan t.ex. vara leverantörsskulder, skatteskulder, checkräkningskredit, och personalens intjänade semester.

Nyckeltal utifrån balansräkning

Balansräkningen består av mycket siffror som kan användas när du vill värdera och analysera ett bolag, eller kontrollera dess finansiella ställning.

Du kan få fram en mängd nyckeltal helt eller delvis genom alla siffrorna i balansräkningen. Här är några av dem:

Balansräkning på engelska

Balance sheet

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.