ROCE-talet (avkastning på sysselsatt kapital)

ROCE-talet visar bolagets avkastning på sysselsatt kapital (return on capital employed).

Bolagets ROCE berättar för oss hur väl de har lyckats med att generera avkastning på det kapital som bolagets ägare och långivare har ställt till bolagets förfogande att använda i verksamheten.

Nyckeltalet beräknas genom att dividera bolagets rörelseresultat med sysselsatt kapital, och anges alltid i procentform.

Nyckeltalet är ett mått på effektivitet och lönsamhet. Det visar bolagets avkastning på det sysselsatta kapitalet oberoende av hur bolaget är finansierat. Detta eftersom man tar med både eget kapital och skulder i beräkningen.

Vissa anser att det här nyckeltalet är ett bättre och mer omfattande mått på bolagets effektivitet och lönsamhet, än exempelvis ROE (avkastning på eget kapital). Det beror just på att man i beräkningen av nyckeltalet inkluderar såväl eget kapital som skulder (och inte enbart eget kapital, som ROE gör).

Av den anledningen anser vissa att ROCE-talet är ett bättre nyckeltal när det gäller att bedöma bolagets långsiktiga förmåga att generera avkastning, och i slutändan värde för aktieägarna. Men kom ihåg att använda nyckeltalet tillsammans med andra nyckeltal för att få en så bra uppfattning om bolaget som möjligt.

ROCE-talet är särskilt användbart när det gäller bolag med hög skuldsättning eller de som är verksamma inom kapitalintensiva branscher. Kapitalintensiva branscher är branscher där det krävs mycket kapital för att bedriva verksamheten eftersom man behöver göra stora investeringar och därmed ofta låna mycket. Några exempel på sådana branscher är olja & gas, energi, och telekom.

När man analyserar den typen av bolag bör man därför främst använda sig av ROCE-talet, och inte ROE och ROA i lika stor utsträckning eftersom de inte ger en fullt lika bra uppfattning om effektiviteten och lönsamheten i bolaget.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Vad är sysselsatt kapital och räntefria skulder (icke räntebärande)?

Sysselsatt kapital består av bolagets totala tillgångar (vilka finns i balansräkningen), dvs. balansomslutning, minus räntefria skulder. Det är alltså kapital som tillhandahålls från aktieägarna samt bolagets långivare.

Det sysselsatta kapitalet är med andra ord den del av bolagets tillgångar som har finansierats med räntekrävande kapital.

Sysselsatt kapital = Totala tillgångar (balansomslutning) – räntefria skulder

Räntefria skulder (icke räntebärande) är skulder som bolaget inte behöver betala någon ränta på. De ingår därmed inte i bolagets sysselsatta kapital. Det kan exempelvis vara en räntefri kredit från bolagets leverantörer eller en uppskjuten skatteskuld.

Motsatsen, räntebärande skulder, är det vanliga när bolag eller privatpersoner lånar pengar. När man lånar pengar behöver man betala ränta, vilket är en kostnad för själva lånet. Räntebärande skulder kan därmed exempelvis vara ett vanligt banklån eller en skuld till ett kreditinstitut.

Hur beräknas ROCE?

Du räknar ut ROCE genom att dividera rörelseresultatet (EBIT) med sysselsatt kapital.

ROCE = Rörelseresultat (EBIT) / Sysselsatt kapital

Det sysselsatta kapitalet är bolagets totala tillgångar (balansomslutning) minus de räntefria skulderna (icke räntebärande).

Exempel:
Rörelseresultat: 90 000 kr
Sysselsatt kapital: 500 000 kr

ROCE: 90 000 / 500 000 = 0,18 = 18%
Bolagets avkastning på sysselsatt kapital är 18 procent.

Vad är en bra nivå på ROCE-talet?

Ju högre ROCE desto bättre, är en generell tumregel.

En hög nivå på ROCE-talet innebär att bolaget är effektiva, använder sin finansiering väl, och generar bra avkastning, vilket bidrar till ett ökat värde för aktieägarna.

En låg nivå på ROCE-talet indikerar att bolaget inte är särskilt effektiva och att lönsamheten i bolaget är låg, vilket knappast är det man vill se som aktieägare.

Nyckeltalet bör vara stabilt och växa över tid. Vi rekommenderar därför att du tittar på hur bolagets ROCE har utvecklats historiskt under ett antal år. Du får då en bra uppfattning om effektiviteten och lönsamheten i bolaget. Nyckeltalet är en indikator på hur väl bolaget utvecklas, och en stabil och växande ROCE ska tolkas positivt.

Ju högre ROCE, desto mer vinst skapas av varje krona som bolaget sysselsätter i verksamheten.

Men för att få en fullständig uppfattning om bolagets ROCE är bra eller dålig krävs mer arbete. Avkastningen på det sysselsatta kapitalet behöver sättas i relation till vad det kostar för bolaget att låna pengar. Är avkastningen lägre än kostnaden för lånen så innebär det i praktiken att bolaget faktiskt förlorar pengar (eftersom kostnaden är högre än ROCE). Detta missgynnar naturligtvis aktieägarna.

Bolagets ROCE bör därmed alltid vara högre än den nivå som de lånar till för att finansiera tillgångarna. Lånar bolaget till en kostnad på 10 procent, och deras ROCE endast är 5 procent så innebär det att bolaget förlorar pengar och därmed inte skapar något värde för aktieägarna.

Tillgångarna kan både hjälpa och hindra bolaget

Bolagets tillgångar kan både hjälpa och hindra dem att uppnå en hög avkastning. Det är inte mängden tillgångar som bestämmer om det är ett bra bolag eller inte, utan det är vad bolaget gör med tillgångarna och hur de bidrar till bolagets lönsamhet och resultat som spelar roll.

Det betyder att om bolaget inte använder sina tillgångar på ett effektivt sätt (oavsett hur mycket tillgångar och hur mycket de än är värda) så kommer det inte bidra till en högre ROCE och därmed kommer det inte vara lika värdefullt för dig som aktieägare i bolaget.

Ett bolag som har ett högt rörelseresultat men tillgångar som inte är värda så mycket, kommer ha en högre ROCE än ett bolag med samma rörelseresultat men dubbelt så mycket tillgångar.

Titta på hur bolaget använder sina tillgångar för att generera avkastning och i slutändan vinst för dig som investerare i bolaget.

Potentiella nackdelar med ROCE

Den huvudsakliga nackdelen med nyckeltalet är att den mäter avkastning mot det bokförda värdet av tillgångarna i bolaget. Dessa tillgångar skrivs av under årens lopp (deras värde i balansräkningen blir mindre), vilket gör att bolagets ROCE kan öka trots att rörelseresultatet förblir densamma.

Det innebär också att bolag med tillgångar som har skrivits av till stor del kan ha ett högre ROCE-tal än nyare (och eventuellt bättre) bolag. Bolagets rörelseresultat påverkas dessutom av inflation, vilket inte det bokförda värdet av tillgångarna gör.

Rörelseresultatet kommer därmed att öka i takt med inflationen (allt annat lika). Medan det sysselsatta kapitalet generellt sett inte gör det (eftersom tillgångarnas bokförda värdet inte påverkas av inflationen).

En annan nackdel med ROCE-talet är att det inte är lika användbart när det gäller bolag som har en stor mängd likvida medel (pengar) i kassan, som egentligen inte används till något.

Det beror på att pengarna per definition inte är sysselsatta i verksamheten. De bidrar därför inte till lönsamheten och kan gå ge en missvisande bild av bolagets ROCE. Vi uppmanar dig därför att justera för detta om så är fallet.

Avkastning på sysselsatt kapital på engelska

Return on Capital Employed (ROCE)

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.