ROE-talet (avkastning på eget kapital)

ROE-talet visar bolagets avkastning på eget kapital (return on equity).

Nyckeltalet visar kort sagt hur hög avkastning aktieägarna har fått på sitt investerade kapital, det egna kapitalet, och därmed hur lönsamt bolaget är för dess ägare.

Det är ett av de viktigaste nyckeltalen en investerare kan använda sig av, och många framgångsrika investerare påpekar att man bör leta efter bolag med hög och stabil avkastning på eget kapital. Ibland nämns räntabilitet istället för avkastning, men de betyder samma sak.

Du beräknar avkastning på eget kapital genom att dividera vinst efter skatt med eget kapital. Nyckeltalet bör generellt sett vara så högt som möjligt, och anges alltid i procentform.

Bolagets ROE berättar för oss hur mycket vinst bolaget genererar i förhållande till det egna kapitalet (aktieägarnas kapital). Måttet används för att bedöma bolagets förmåga att skapa avkastning och generera vinst.

Vi rekommenderar att du använder ROE-talet tillsammans med skuldsättningsgrad och soliditet för att få bästa möjliga uppfattning om hur väl bolaget har lyckats. Dessa nyckeltal påverkas av andelen eget kapital i bolaget, vilket gör att de hänger ihop och tillsammans ger en bra översiktsbild när man analyserar och värderar ett bolag.

Är bolagets skuldsättning väldigt hög kommer ROE-talet att bli missvisande. Detta eftersom andelen eget kapital i bolaget är lågt, vilket gör att avkastningen kan se mycket bättre ut än vad den kanske egentligen är.

Det är knappast positivt med ett högt ROE som endast tillkommit på grund av hög skuldsättning (snarare än ökad vinst). Bolaget bör ha en rimlig skuldsättning med en bra räntetäckningsgrad. Hur hög skuldsättning som kan vara motiverad varierar mellan olika branscher.

Leta efter bolag med ett högt och hållbart ROE (i kombination med låg skuldsättning). Det är den typen av bolag som du vill äga på lång sikt, förutsatt att aktiens värdering är rimlig.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

ROE-talet är viktigt på lång sikt

Det är svårt för en aktie att på lång sikt ge bättre avkastning än vad den underliggande verksamheten tjänar. Bolagets avkastning på eget kapital är därför en viktig parameter att titta på, och dessutom en avgörande faktor för vilken avkastning man bör kunna räkna med över tid.

Bolagets avkastning på eget kapital påverkar aktiens värdering. Detta eftersom aktiekurserna påverkas av bolagets vinst per aktie, vilket är drivet av ROE. Väldigt grovt förenklat man man därför säga att ett bolag med en ROE på 20 procent kommer kosta dubbelt så mycket som ett bolag med en ROE på 10 procent.

Charlie Munger, Warren Buffetts kompanjon, har uttryckt sig så här angående ROE-talet och dess betydelse:

”På lång sikt är det svårt för en aktie att ge bättre avkastning än vad den underliggande verksamheten tjänar. Om bolaget avkastar 6 procent på eget kapital över 40 år och du behåller aktien i de 40 åren kommer du inte att få en mycket annorlunda avkastning än 6 procent – även om du ursprungligen köpte med stor rabatt. Omvänt, om ett bolag avkastar 18 procent på kapitalet över 20 eller 30 år kommer du att få ett väldigt bra resultat – även om du betalade ett till synes dyrt pris.”

Hur kan bolag öka sin ROE?

Bolag som vill öka avkastning på eget kapital kan göra det på två sätt.

Alternativ 1 – Öka vinsten
En högre vinst resulterar i att avkastningen ökar, givet att det egna kapitalet är oförändrat. Det går att generera högre vinst genom att öka omsättningen och/eller genom att sänka kostnaderna.

Alternativ 2 – Minska eget kapital
Ett minskat eget kapital resulterar i att avkastningen ökar, givet att vinsten är oförändrad. Det går att minska det egna kapitalet genom att gå med förlust, göra av- och nedskrivningar, samt dela ut pengar till aktieägarna i form av en aktieutdelning.

Hur används ROE?

Vi rekommenderar att du tittar på bolagets avkastning på eget kapital och ser hur den har utvecklats under ett antal år (t.ex. 5-10 år, samt ett snitt över perioden).

Sätt det nuvarande värdet i relation till det historiska snittet för att bedöma om nuvarande nivå är bra eller inte ur ett historiskt perspektiv.

Viktigt att komma ihåg är att enbart jämföra ROE-talet mellan olika bolag inom samma bransch. Detta för att inte riskera att få en missvisande uppfattning och fel bild av nyckeltalet och dess nivå i enskilda bolag. ROE-talet måste sättas i perspektiv, och en nivå som är bra i en bransch kan visa sig vara dålig i en annan.

Det är positivt om ROE ökar samtidigt som även det egna kapitalet ökar. Detta eftersom det visar att bolaget är duktigt på att få aktieägarnas kapital att växa. Likaså är en ökande ROE i kombination med en stillastående eller långsamt ökande andel eget kapital positivt då det kan innebära att bolaget delar ut en stor del av vinsten eller återköper sina egna aktier. Detta gynnar aktieägarna.

Men däremot om ROE ökar samtidigt som det egna kapitalet minskar är det inte speciellt positivt. Detta innebär sannolikt att skuldsättningen har ökat och/eller tillgångarna minskat i värde, och detta är en relativt vanlig situation i bolag med svaga finanser. Undvik den typen av bolag.

Den ideala situationen är om ROE ökar samtidigt som det egna kapitalet ökar, bolaget redovisar ett förbättrat resultat (högre vinst), och att bolaget växer (ökad försäljning). Detta är tydliga signaler på att bolaget och dess ledning gör rätt saker och att de är duktiga på att skapa avkastning på kapitalet.

Tänk på att en ökad avkastning på eget kapital enbart är positivt om ökningen beror på ökad vinst, och inte minskat eget kapital.

Vad är en bra nivå på ROE-talet?

Tumregeln säger att ju högre ROE, desto bättre.

Exakt vilken nivå som är bra eller önskvärd skiljer sig väldigt mycket mellan olika branscher eftersom de har olika förutsättningar. Men en ROE på omkring 15-20 procent anses generellt sett vara en bra nivå.

Det är dock så att en hög avkastning på eget kapital behöver inte nödvändigtvis betyda att bolaget faktiskt presterat bättre rent finansiellt än ett bolag med lägre ROE. Den höga avkastningen kan vara ett resultat av hög skuldsättning, vilket inte är önskvärt om den är på alldeles för höga nivåer (då det ökar risken).

Grundregeln är kort sagt att hög ROE är bra. Men man behöver förstå varför den är hög. Är bolaget duktigt på att generera vinst och avkastning på det egna kapitalet, eller beror det på att skuldsättningen är hög (och därmed liten andel eget kapital)?

Vilken nivå som anses bra kan även variera beroende på hur det finansiella systemet ser ut. Men även aktuell inflation och ränta, makroekonomi, samt risker i ekonomin påverkar.

Högre ROE innebär högre lönsamhet, vilket naturligtvis är att föredra framför låg lönsamhet.

Bedöm om avkastningen är hållbar

Du kan enkelt räkna ut bolagets avkastning på eget kapital, skuldsättning, samt aktiens värdering. Det är inte det svåra, utan det svåra är att bedöma hur hållbart bolagets ROE är över tid.

Vill du försöka bedöma om avkastningen är långsiktigt hållbar rekommenderar vi att du tittar på hur det har sett ut historiskt (i det specifika bolaget, men även i branschen som helhet). Du kan då får en viss uppfattning om vilken nivå som kan anses vara ”normal” över tid, och utifrån det kan du göra vissa antaganden och bedömningar om framtiden.

Du kan även använda dig av ett snitt-ROE för exempelvis de senaste 5 eller 10 åren. Bolagets genomsnittliga ROE kan givetvis ändras i framtiden, men det kan vara en bra vägvisare och kan ge dig en viss uppfattning om vilken nivå man bör kunna förvänta sig, förutsatt att inget stort och viktigt har förändrats fundamentalt i bolaget.

Det är även bra om du försäkrar dig om att bolagets eventuellt höga ROE-tal inte beror på en hög skuldsättning. Hög skuldsättning kan fungera under en viss period, men över tid är det knappast önskvärt med en alldeles för hög belåning eftersom det innebär en ökad risk. Det är knappast en hållbar situation långsiktigt.

Hur beräknas ROE?

Du räknar ut ROE genom dividera vinst efter skatt med eget kapital.

ROE = Vinst efter skatt / Eget kapital

Var hittar jag bolagets vinst efter skatt? I resultaträkningen.
Var hittar jag bolagets egna kapital? I balansräkningen.

Exempel 1: Vinst efter skatt: 210 kr
Eget kapital: 165 kr

ROE: 210 / 165 = 1,27 = 27%
Bolagets avkastning på eget kapital är 27%

Exempel 2: Vinst efter skatt: 388 kr
Eget kapital: 357 kr

ROE: 388 / 357 = 1,086 = 8,6%
Bolagets avkastning på eget kapital är 8,6%

Avkastning på eget kapital på engelska

Return on Equity (ROE)

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Lästips:
Stor guide: aktier för nybörjare

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.