Vad är resultat?

Resultat är ett begrepp som syftar på ekonomisk vinst och förlust, och definieras som omsättning minus kostnader. Bolagets resultat finns i dess resultaträkning.

Detta används för att kunna håll koll på hur det går (eller har gått) för ett bolag under en specifik tidsperiod.

  • Är intäkterna högre än kostnaderna innebär det ett positivt resultat, alltså en vinst.
  • Är intäkterna lägre än kostnaderna innebär det ett negativt resultat, alltså en förlust.
  • Är intäkterna och kostnaderna lika stora kallas det för ett nollresultat.

Flera typer av resultat

Det finns flera typer av resultat, och alla dessa hittar du i bolagets resultaträkning.

Bruttoresultat

Detta är det resultat som återstår efter att man har dragit bort kostnader för de varor och tjänster som har sålts.

Bruttoresultat = intäkter – kostnader för sålda varor och tjänster

Resultatmåttet har därmed en större betydelse för de bolag som har verksamhet inom industri, detaljhandel, och sällanköpsvaror – till skillnad från t.ex. konsultbolag som främst säljer tjänster.

Rörelseresultat (EBIT)

Detta är det resultat som återstår efter att man har dragit bort kostnader för verksamheten, och som kort sagt visar bolagets lönsamhet före finansiella kostnader och skatt. Det kallas ibland för EBIT (Earnings Before Interest and Taxes).

Rörelseresultat = intäkter – kostnader för verksamheten

Resultatmåttet är mycket viktigt och ett av de vanligaste lönsamhetsmåtten som används vid analys och värdering. De finansiella posterna är ej medräknade här eftersom de kommer längre ner i bolagets resultaträkning.

Resultat efter finansiella poster (finansnetto)

Detta är det resultat som återstår efter att man har dragit bort alla de tidigare kostnaderna samt finansnettot.

Resultat efter finansiella poster = intäkter – kostnader (exkl. skatt)

Resultatmåttet är också ett viktigt lönsamhetsmått vid analys och värdering, och kallas vanligtvis för bolagets normala intjäningsförmåga. Vid diskussioner kring bolagens resultat syftar man ofta på detta resultatmått då i princip allt förutom skatt är borträknat.

Årets resultat

Detta är bolagets totala resultat efter att alla kostnader och skatter har räknats bort från intäkterna.

Årets resultat = intäkter – kostnader (inkl. skatt)

Resultatmåttet används när man beräknar vinsten per aktie samt ROE-talet (avkastning på eget kapital). Detta resultat hittar man längst ner i resultaträkningen.

Resultat på engelska

Net income / net profit


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.