Vad är kapitalomsättningshastighet?

Kapitalomsättningshastighet visar hur stor bolagets omsättning är i relation till de totala tillgångarna. Detta visar hur effektivt bolaget använder sina tillgångar för att generera försäljning.

Nyckeltalet beräknas genom att dividera omsättningen med totala tillgångar (balansomslutning). Ju högre detta mått är, desto bättre. Ett högt mått innebär att det finns lite kapital bundet i relation till omsättningen. Vilket är det man bör eftersträva.

Du kan använda det här nyckeltalet för att analysera ett specifikt bolag och bedöma deras effektivitet. Men det är även användbart när man vill titta på en hel bransch. Du kan då få fram ett genomsnitt i den branschen och på så vis även få en uppfattning om vad som är en bra nivå där.

Kapitalintensiva branscher (t.ex. verkstadsbolag) har generellt sett en lägre kapitalomsättningshastighet än exempelvis tjänsteföretag (t.ex. konsulter). Det beror på att tjänsteföretagen inte har stora dyra tillgångar i form av maskiner, inventarier och omfattande varulager.

Det är vanligtvis så att kapitalomsättningshastighet tenderar att vara lägre för bolag med hög vinstmarginal, och tvärtom (högre för bolag med låg vinstmarginal). Har bolaget en låg omsättning på kapitalet bör de se över hur de kan minska verksamhetens kapitalbindning, för att på så vis förbättra nyckeltalet.

Bolagets kapitalomsättningshastighet kan användas för att beräkna avkastningen i bolaget, genom den s.k. Du Pont-modellen.

Hur beräknas kapitalomsättningshastighet?

Den beräknas genom att dividera omsättning med totala tillgångar (balansomslutning).

Kapitalomsättningshastighet = omsättning / totala tillgångar

I vissa fall kan nyckeltalet beräknas på det sysselsatta eller operativa kapitalet, men det vanligaste är att det beräknas på de totala tillgångarna. Omsättningen hittar du i resultaträkningen, och de totala tillgångarna i balansräkningen.

Exempel

Omsättning: 4 000 000 kr
Totala tillgångar: 2 500 000 kr

Kapitalomsättningshastighet: 4 000 000 / 2 500 000 = 1,6 ggr

Vad är en bra kapitalomsättningshastighet?

Det beror på hur bolagets verksamhet ser ut och vilken bransch de verkar inom.

Men generellt kan man säga att ju högre kapitalomsättningshastighet, desto bättre. Det innebär att bolaget genererar mycket försäljning i relation till det kapital som används för att finansiera försäljningen.

Bolag som har en låg vinstmarginal har oftast en hög kapitalomsättningshastighet, och tvärtom har bolag med hög vinstmarginal oftast en låg kapitalomsättningshastighet. De bolag som är verksamma inom tjänstesektorn har oftast högre nivå på detta nyckeltal än de bolag inom handel eller industri. Och det beror helt enkelt på att tjänsteföretagen har mindre tillgångar.

Det är därmed väldigt svårt att ge några generella tumregler för vilken nivå som är bra. Du bör därför analysera bolaget och dess bransch för att få en god uppfattning om vilken nivå som kan anses vara hög respektive låg.

Hur kan bolag förbättra sin kapitalomsättningshastighet?

De kan förbättra den genom att minska lagrets storlek och/eller effektivisera och förbättra försäljningen (sälja mer helt enkelt).

Allt kapital i ett bolag kostar pengar, oavsett vart det kommer ifrån (ägare eller långivare), och därför är det viktigt att binda så lite kapital som möjligt i verksamheten.

Om bolaget minskar verksamhetens kapitalbindning och omsättningen är densamma (eller ökar) så förbättras alltså bolagets kapitalomsättningshastighet.

Kapitalomsättningshastighet på engelska

Asset turnover (ATO)


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.