Vad är en insynsperson (insider)?

En insynsperson (även kallat insider) är en person i ett företag som har tillgång till information som inte allmänheten har.

Insiderinformation är information som inte har offentliggjorts till allmänheten och som endast insynspersonerna i bolaget har tillgång till och vetskap om. Det kan vara information om en kommande storaffär, en nyemission, ett uppköpserbjudande, stora nedskrivningar, innehållet i en bolagsrapport, en kommande vinstvarning, eller annat som väsentligt kan påverka aktiekursen.

Personerna som har tillgång till den här typen av information – insiderinformation – får naturligtvis inte utnyttja informationen i handel med värdepapper (t.ex.aktier). De får inte heller råda någon annan att göra värdepappersaffärer baserat på den information de har tillgång till, och inte heller röja insiderinformationen för någon annan om det inte sker som ett normalt led i arbetet.

Insynspersoner har kort sagt ett informationsövertag mot allmänheten och resten av marknaden, vilket gör att de kan ha tillgång till information som kan påverka kursen väsentligt (såväl positivt som negativt).

Det finns en rad viktiga regler när det gäller vad en insider får och inte får göra.

En insider som handlar med aktier i det egna bolaget är tvungen att rapportera detta till Finansinspektionen. Transaktionsanmälan ska ske utan dröjsmål, dock senast 3 affärsdagar efter den dagen som transaktionen gjordes.

Vem är insider i ett bolag?

Vem eller vilka personer räknas då som insynsperson eller insider i ett bolag?

Jo, det kan exempelvis vara:

 • Bolagets VD
 • Bolagets finanschef
 • Stora aktieägare
 • Styrelseledamöter
 • Dotterbolagschefer
 • Övriga anställda
 • Utomstående konsulter/jurister
 • Bolagets revisorer
 • Personer i bolagets högsta ledning
 • Närstående till en insider

Vilka personer måste rapportera sina transaktioner?

De personer som måste uppge sitt aktieinnehav i insiderregistret är anmälningsskyldiga.

Detta är exempelvis:

 • Bolagets VD och vice VD
 • Styrelseledamöter
 • Suppleanter i styrelsen
 • Personer i bolagets högsta ledning
 • Bolagets revisorer och revisorssuppleanter
 • Närstående till en insider
 • Övriga personer som bolaget anser är insiders

Vad är insiderhandel och är det lagligt?

När en av bolagets insynspersoner köper eller säljer aktier i det bolag som personen har insyn kallas det för insiderhandel.

Det är fullt lagligt för en insider att handla med bolagets aktie, förutsatt att denne inte har tillgång till information som allmänheten inte har tillgång till.

Om insynspersonen köper aktien innan offentliggörandet av en stor och viktig affär är det tvärtom väldigt olagligt.