Vad är aktier?

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag – vilket innebär att om du äger en aktie äger du en del av ett bolag.

Bolag ger ut aktier för att få in pengar, och det sker alltid när ett nytt aktiebolag startas. Om bolaget behöver mer pengar vid ett senare tillfälle kan de genomföra en nyemission.

Aktieägarna har rätt att ta del av den vinst som bolagets verksamhet genererar. De har även rätt att närvara och rösta på årsstämman, vilket är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag där aktieägarna bestämmer. Årsstämman fastställer (dvs. bekräftar) resultaträkning och balansräkning, samt beslutar om andra typer av beslut genom att aktieägarna röstar på olika förslag som läggs fram. Den eller de personer som äger flest aktier i ett bolag har störst makt och inflytande.

Aktiebolag räknas som en juridisk person, vilket innebär att det är bolaget (och inte dess ägare) som ansvarar för avtal och eventuella skulder. Det betyder att aktieägarna har ett begränsat ansvar, inte kan göras personligt ansvariga, och att de inte behöver riskera sin privatekonomi.

Vid en eventuell konkurs är det aktieägarna som är de sista att få tillbaka sina pengar (om det finns några kvar). Aktieägarna kan med andra ord förlora allt de har investerat om bolaget skulle gå i konkurs, men aldrig mer än så. De kan alltså inte bli personligt ansvariga för bolagets skulder, trots att de har rätt att ta del av bolagets vinster.

Vi har skrivit flera bra artiklar på området kring aktier. En är stor guide: aktier för nybörjare där vi går igenom allt du behöver veta kring aktier för att komma igång, och en annan är vår stora guide om utdelningsinvestering. Vill du bara lära dig hur man köper aktier kan du kolla in artikeln kring det: köpa aktier – hur gör man för att handla aktier?

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Analysmetoder

Det finns flera sätt att analysera aktier, men de två vanligaste huvudmetoderna är fundamental analys och teknisk analys. De har båda sina för- och nackdelar, och vilken av dem man vill använda sig av är helt upp till var och en att bestämma själv.

Fundamental analys, förkortat FA, innebär att man kollar på bolagets siffror (t.ex. resultat, omsättning, kassaflöde). I den här analysmetoden använder man nyckeltal för att analysera bolaget, och genom att kolla på hur det har sett ut historiskt försöker man bilda sig en uppfattning om förutsättningarna för bolaget och dess verksamhet.

Teknisk analys, förkortat TA, innebär att man kollar på hur aktiekursen har rör sig historiskt. Det man tittar efter är specifika mönster och rörelser som upprepar sig, vilket man kan göra med hjälp av s.k indikatorer, och beroende på hur den har utvecklat sig historiskt kan man dra olika typer av slutsatser om hur aktien kan tänkas utvecklas framgent.

Hur köper jag aktier?

Alla aktier i ett bolag ägs alltid av någon, och det innebär att du behöver vara överens med den nuvarande ägaren av aktierna (säljaren) om till vilket pris du kan få köpa aktierna. Aktier kan alltså köpas och säljas fritt, men köparen och säljaren måste vara överens om priset för att affären ska bli av.

Aktier handlas på en marknadsplats, även kallat börs, som gör det möjligt för köpare och säljare att hitta varandra för att på så vis komma överens om ett pris som affären ska ske till.

När du köper (och säljer) aktier betalar du en avgift som kallas för courtage. Hur mycket du är tvungen att betala beror helt och hållet på vilken bank eller mäklare du använder dig av.

Vill du lära dig mer hur du köper aktier? Kolla in vår guide kring det: köpa aktier – hur gör man för att handla aktier?. Vilka specifika aktier du ska köpa kan inte vi svara på, utan det är upp till dig att besluta det och det beror på vilken typ av strategi du använder dig av.

Olika typer av aktier

Det finns flera olika typer av aktier, nämligen A-, B-, och C-aktier och dessa är s.k. stamaktier (vilket är det man vanligtvis syftar på när man pratar om aktier). Stamaktier ges ut när bolagets startas, men det kan även ges ut i ett senare skede (t.ex. i samband med en nyemission).

Största skillnaden mellan A-, B-, och C-aktier ligger i vilka rättigheter du har som aktieägare. Det är bolagen själv som bestämmer vilka rättigheter varje aktietyp ska medföra samt hur uppdelningen mellan dessa ska vara. Det vanligaste är dock att A-aktierna motsvarar fler röster på bolagsstämman medan B- och C-aktierna motsvarar färre röster. Rösterna används på bolagsstämman för att påverka beslut i bolaget och dess verksamhet.

Den vanligaste anledningen till varför man ger ut aktier med olika röststyrka är för att man vill sälja en stor del av bolaget och samtidigt behålla makten i bolaget genom att bara sälja aktier med svag röststyrka. De nyutgivna aktier får då ett lägre röstvärde, vilket gör det möjligt för ägarna att fortsätta kontroller bolaget trots att de äger en mindre del av bolagets kapital jämfört med tidigare.

Priset på aktierna och dess värdeutveckling brukar vara densamma (även om det kan förekomma prisvariationer bland aktierna). Utdelningen är dock alltid densamma för alla stamaktier. Det betyder att man bör köpa den aktie som är billigast om man är ute efter en så hög direktavkastning som möjligt.

Vilken av dessa aktier ska man då köpa? Privatpersoner bör köpa den aktie som handlas mest (har störst omsättning/likviditet), eftersom det innebär att aktien är lättare att köpa och sälja. Vanligtvis är det B-aktien som är den mest handlade aktien. Vill du däremot vara lite mer engagerad i bolaget och ha möjlighet att påverka besluten på bolagsstämman bör du köp aktien med högst röstvärde (vanligtvis A-aktien). Det krävs dock stora summor för att få någon form av inflytande i ett börsnoterat bolag, vilket gör det svårt för enskilda privatpersoner att få något faktiskt inflytande i bolaget.

Vad är preferensaktier?

Preferensaktier (”preffar” i dagligt tal) är en speciell typ av aktie. De har företrädesrätt framför de vanliga aktierna (stamaktier) vid utdelning och likvidation/konkurs. Normalt sett har preferensaktier ett lägre röstvärde än stamaktierna på bolagsstämman, och kan lösas in av bolaget till en på förhand bestämd inlösenkurs.

Den här typen av aktier ger oftast en hög utdelning och många investerare lockas av den höga direktavkastningen. Utdelningens storlek är bestämd på förhand, till skillnad från stamaktierna som inte har har någon sådan begränsning. Svenska preferensaktier delar oftast ut utdelningen kvartalsvis.

Klarar bolaget inte av att dela ut pengarna till preferensaktieägarna kan det bli dyrt för bolaget. Kapitalet som inte delats ut samlas nämligen ihop till en skuld med hög ränta. Och innan de vanliga aktieägarna har rätt till några pengar måste ägarna till preferensaktierna fått hela beloppet utbetalt först. Det är alltså extremt viktigt för bolaget att alltid dela ut pengarna till de som äger preferensaktierna.

Bolag ger ut preferensaktier för att de vill ha in pengar till verksamheten. Det är ungefär som ett vanligt lån, fast ändå inte. Det liknar ett lån eftersom bolaget får in pengar från en annan part, men den stora skillnaden är hur lånet respektive preferensaktierna kategoriseras i balansräkningen. Vanliga banklån klassas som en skuld, medan preferensaktierna klassas som eget kapital (eftersom det är ett lån från aktieägarna). Bolagets finansiella ställning kan därmed se bättre ut än vad den egentligen är då preferensaktierna egentligen är en skuld.

Preferensaktieägarna får inte ta del av bolagets vinst och vinstutveckling på samma sätt som stamaktieägarna (exempelvis genom en höjd utdelning). Det beror på att utdelningen är bestämd på förhand och inte kommer öka med tiden. Det innebär att utdelningen förblir densamma under preferensaktiens hela livstid, och ägarna till preferensaktierna får därför inte ta del av bolagets eventuella framgång på samma sätt.

Risker med aktier

Aktier innebär generellt sett en hög risk, och det finns risk att du inte får tillbaka det du har investerat.

Bolaget du har köpt aktier i kan börja gå dåligt. Det innebär i sin tur att aktierna förmodligen sjunker i pris, eftersom marknaden vill betala mindre för ett bolag som går sämre. Vill det sig riktigt illa kan du förlora hela det investerade beloppet om bolaget skulle gå i konkurs.

Investerar du vid fel tillfälle kan du få vänta mycket länge innan du får tillbaka din investering. Men de stora och breda aktieindexen återhämtar sig visserligen oftast så småningom. Enskilda bolag och aktier kan dock gå ner så pass mycket att en återhämtning är i princip utesluten för alltid.

Frågan är dock varför man vill ta risk överhuvudtaget? Det är nämligen så att risk och avkastning hänger ihop. För att få avkastning behöver du ta risk. Aktier har alltså gett en mycket god avkastning över tid eftersom det innebär en relativt hög risk att äga aktier. Det är också därför räntefonder och sparkonton ger så låg avkastning, eftersom de knappt har någon risk alls.

Alla investeringsformer innebär alltså alltid en risk, men olika mycket. Den förväntade avkastningen beror väldigt mycket på hur hög eller låg risk du tar. Högt risktagande leder i teorin till hög avkastning, och tvärtom. Men kom ihåg att det inte är alltid som teorin överrensstämmer med verkligheten och det faktiska utfallet. Investerar du med hög risk kan det innebära att du får en hög avkastning. Men det kan också innebära att du förlorar stora delar av ditt investerade kapital.

Vad bestämmer aktiepriset?

Aktiepriset får man fram genom att ta bolagets hela värde och dela det med antalet aktier som finns i bolaget. När ett bolag genomför en s.k split ökar antalet aktier i bolaget. Det innebär att priset på aktien minskar, trots att bolagets hela värde är detsamma som tidigare.

Priset på aktien visar alltså inte om det är dyrt eller billigt. Det är snarare priset (värdet) på hela bolaget som är det intressanta. Och det beror som sagt på att det går att ge ut fler aktier, vilket gör att priset per aktie sjunker medan bolagets totala värde är oförändrat.

Exempel

En aktie i Företaget AB kostar 100 kronor, och vi ser att det finns 1 000 aktier i bolaget, och nu vill vi räkna ut det totala värdet på bolaget. Vi använder oss av följande ekvation:

Bolagets totala värde: 100 * 1 000 = 100 000
Företaget AB är alltså värt 100 000 kronor

Men bolaget genomför sedan en split med ration 2:1 (alltså 2 nya aktier för 1 gammal aktie), vilket innebär att antalet aktier i bolaget ökar till 2 000 stycken samtidigt som priset per aktie halveras (100 dividerat med 2) och är nu 50 kronor. Vi vill återigen räkna ut bolagets totala värde, och då ser ekvationen ut såhär:

Bolagets totala värde 50 * 2 000 = 100 000
Företaget AB är alltså värt 100 000 kronor

Vi kan alltså se att priset per aktie har halverats, men samtidigt har antalet aktier dubblerats, vilket då innebär att bolagets totala värde är oförändrat.

Varför ändras priset?

Aktiekurserna påverkas av många faktorer, men i grund och botten handlar det om utbud och efterfrågan. Marknadens aktörer (de som köper/säljer; t.ex. du och jag) är alltså de som bestämmer aktiekurserna med deras agerande.

Det betyder kort sagt att ju fler som vill köpa en aktie, i förhållande till hur många det är som vill sälja den, desto mer går kursen upp. Det innebär också att det fungerar på precis samma sätt fast åt andra hållet, när många vill sälja aktien och få vill köpa faller kursen.

Aktiemarknaden kan vara oberäknelig och ganska irrationell på kort sikt, medan det på lång sikt är lättare att göra vissa typer av antaganden om utvecklingen. I det korta tidsperspektivet kan kurser både rusa i höjden och krascha totalt, medan i det längre tidsperspektivet är det vanligtvis så att aktier stiger i värde.

Det som driver aktiekursen på lång sikt är nämligen bolagets utveckling. Ett välmående och lönsamt bolag som genererar bra resultat kommer förr eller senare belönas med en stigande aktiekurs. Investerare är givetvis villiga att betala mer för ett bolag som går bra och tydligt visar detta.

Men priset på enskilda aktier påverkas även av den generella trenden i hela marknaden. I en positiv marknadstrend där framtiden ser ljus ut är investerare oftast att beredda att betala mer för aktierna. Och därmed stiger priserna. Tvärtom kan tider av oro göra att aktiekurserna sjunker väldigt mycket. Trots att bolagen egentligen går hur bra som helst och tjänar mer pengar än någonsin tidigare. Börstrenden påverkas av faktorer så som konjunkturläget, politik, räntan, krig, naturkatastrofer, och så vidare.

Hur fungerar skatt & deklaration på aktier?

Detta är väldigt om du använder ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring, eftersom då sköts allting helt automatiskt.

Vi rekommenderar därför att du väljer någon av dessa två kontoformer. De har dessutom låg skatt och ger dig skattefria utdelningar vilket gör att de är väldigt förmånliga att använda när man investerar i aktier.

Utländska aktier – vilket aktiekonto?

Vi rekommenderar starkt att man väljer en kapitalförsäkring (KF) till sina utländska aktier.

Den enkla anledningen till detta är eftersom du då automatiskt kommer att få hjälp med att få tillbaka den utländska källskatten på eventuella utdelningar. Vanligtvis dröjer det 2-3 år innan den återbetald till ditt konto (oavsett kontotyp), men har du en kapitalförsäkring behöver du inte göra något överhuvudtaget under den här tiden för att få tillbaka pengarna.

Vill man så går det att ha utländska aktier på ett investeringssparkonto eller aktie- & fondkonto, men då kan det blir svårare och krångligare att få tillbaka den utländska källskatten.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.