Vad är en juridisk person?

En juridisk person är ett företag, en organisation, eller en verksamhet – och alltså inte en individ (fysisk person).

Juridiska personer har samma juridiska rättigheter och skyldigheter som fysiska personer. Det innebär att en juridisk person kan ingå avtal, uppträda som part domstol, och anställa personal. Juridiska personer kan även förvärva och äga tillgångar, samt ådra sig skulder och vara betalningsskyldig för dessa.

Enlig lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl behöver de flesta juridiska personer ha ett organisationsnummer.

Vilka företagsformer är en juridisk person?

Det finns ett flertal olika företags- och organisationsformer som räknas som juridiska personer, och här nedanför har vi listat de vanligaste exemplen.

En företagsform som inte är en juridisk person är enskild firma (även kallat enskild näringsidkare) eftersom ägaren och firman är samma person. Privatpersonen bakom firman har helt enkelt det yttersta ansvaret.

De vanligaste exemplen på juridiska personer i Sverige

 • Aktiebolag
 • Handelsbolag
 • Kommanditbolag
 • Stiftelser
 • Landsting
 • Kommuner
 • Svenska staten
 • Dödsbon
 • Konkursbon
 • Ekonomiska föreningar
 • Bostadsrättsföreningar

Skyddar ägarna från personligt ansvar

En juridisk person skyddar dess ägare från personligt ansvar – t.ex. vid en eventuell konkurs.

Det är dock samtidigt så att ägarna inte är helt skyddade. Under vissa förutsättningar kan det nämligen bli aktuellt att ställa ägarna till svars.

Till exempel kan det handla om en stor skuld som ska betalas, och då kan domstolen besluta att det är ägarna som har ansvarsskyldighet och därmed ska betala skulden. Domstolen kan även döma personerna bakom företag om dessa har begått brott.

I de flesta fall skyddas alltså ägarna, men en rättsprocess mot personerna bakom kan bli aktuellt under vissa förutsättningar.

Juridisk person på engelska

Legal person