Genomgång av likviditet och likviditetsmått

Likviditet visar bolagets betalningsförmåga på kort sikt.

Det är viktigt att ta hänsyn till bolagets likviditet när man investerar i aktier, och man bör därför använda sig av olika nyckeltal och likviditetsmått för att bedöma bolagets hälsa. En hög likviditet innebär generellt sett många fördelar, medan en dålig likviditet är ett varningstecken.

Bolag måste ha tillräckliga finansiella resurser för att klara av sina utgifter, för om så inte är fallet finns risken att bolaget går i konkurs, vilket i sin tur innebär att aktieägarna förlorar sitt investerade kapital. Likviditeten bör vara tillräckligt hög för att verksamheten ska kunna fortsätta bedrivas, men inte så pass hög att den bromsar avkastningen.

Nyckeltalen kassalikviditet och balanslikviditet är två av de viktigaste nyckeltalen för att bedöma ett bolags likviditet och kortsiktiga betalningsförmåga. Ett annat likviditetsmått är soliditet, som används för att bedöma den långsiktiga betalningsförmågan i ett bolag.

En hög likviditet innebär generellt sett en bra säkerhetsmarginal och lägre risk i bolaget. Detta eftersom bolaget då har möjlighet att klara av sina betalningar och åtaganden, och på ett bättre sätt kan hantera oväntade situationer eller kostnader som kan påverka bolagets finanser.

Men är likviditeten alldeles för hög kan det däremot vara ogynnsamt och snarare påverka mer negativt än positivt. Det beror på att bolagets kapital (pengar) inte används på bästa sätt, eller kanske inte alls.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Hur förbättrar man likviditeten i ett bolag?

Likviditeten kan förbättras på flera sätt, t.ex. genom:

  • Ökad lönsamhet
  • Ökad upplåning (mer skulder)
  • Kapitaltillskott från ägarna (t.ex. via en nyemission)
  • Minskat varulager
  • Avyttring (försäljning) av anläggningstillgångar

Det som händer i praktiken är att man frigör kapital, vilket ökar likviditeten i bolaget.

Vad försämrar likviditeten i ett bolag?

Likviditeten försämras när bolaget gör sådant som kräver kapital, vilket t.ex. kan vara:

  • Amorteringar
  • Investeringar
  • Utdelning till aktieägarna

Dessa åtgärder kräver kapital, vilket gör att mängden tillgängligt kapital minskar, vilket i sin tur innebär att likviditeten i bolaget minskar.

Vad är en likviditetsreserv?

En likviditetsreserv är en form av buffert som bolag kan använda sig av för att hantera perioder av dålig likviditet. När konjunkturen blir sämre och intäkterna minskar kan det vara avgörande för bolagets fortsatta överlevnad om likviditeten är bra eller inte.

Likviditetsreserven bör beräknas på ett noga och genomtänkt sätt. Det räcker inte enbart med att bolag har en reserv för de planerade utgifterna, utan även för de oväntade utgifterna krävs det en form av buffert.

Hur stor likviditetsreserv bolaget ska ha beror på ett flertal faktorer. Vilken bransch bolaget är verksamt inom, hur konjunkturen är, hur bolagets kundstruktur ser ut, och i vilken utvecklingsfas bolaget befinner sig i just nu är sådant som påverkar storleken på reserven.

Det är viktigt för bolagen att hitta en bra balans för hur stor deras likviditetsreserv ska vara. Varför? Jo, det beror på att om reserven är för liten kan bolagets tvingas använda sig av dyr och koststam kortsiktig upplåning, och är reserven för stor kan det leda till onödiga intäktsbortfall.

Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett populärt likviditetsmått som används för att bedöma bolagets betalningsförmåga på kort sikt.

Nyckeltalet visar omsättningstillgångarna (exklusive varulager och pågående arbeten) i relation till de kortfristiga skulderna.

Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar – varulager och pågående arbeten) / Kortfristiga skulder

Läs mer om kassalikviditet här

Balanslikviditet

Balanslikviditet är också ett nyckeltal som används för att bedöma den kortsiktiga betalningsförmågan, men i det här måttet inkluderas alla omsättningstillgångar (även varulager och pågående arbeten).

Detta är ett bättre nyckeltal, än kassalikviditet, om bolaget har en omfattande lagerverksamhet (t.ex. bolag inom detaljhandel och grossisthandel).

Balanslikviditet = Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder

Läs mer om balanslikviditet här

Soliditet

Soliditet är också ett likviditetsmått, och används för att bedöma betalningsförmågan på lång sikt.

Nyckeltalet visar hur beroende bolaget är av lånade pengar för att kunna hålla igång verksamheten. En hög andel lån i förhållande till eget kapital innebär generellt sett en hög risk.

Soliditet = Eget kapital / Totalt kapital

Läs mer om soliditet här

Likviditet inom finanssektorn

Likviditet är en viktig fråga inom finanssektorn, och en brist på likviditet har ofta varit en utlösande faktor för finanskriser och konkurser bland bankerna.

Bankerna vill undvika att hålla allt för mycket likvida medel tillgängliga eftersom det inte ger någon ränta alls, och bankerna vill ju naturligtvis försöka maximera sin avkastning på de tillgångar man har. Detta gör att de försöker minimera andelen likvida medel så mycket som det går.

Men en bank utan tillräcklig likviditet för att klara kraven från sina insättare riskerar dock en allvarlig kris. De flesta bankerna försöker därför prognostisera sina likviditetskrav och upprätthålla kreditmöjligheter vid andra banker om det skulle bli kris.

Värdepappers likviditet – Vad innebär det?

Likviditet har även en annan betydelse, än det vi gått igenom hittills, och det är inte ovanligt att det nämns inom handel med aktier eller andra värdepapper.

Det beskriver egentligen kort sagt hur väl handelsflödet fungerar på de finansiella marknaderna. Vid en god likviditet fungerar det bra, och vid en dålig likviditet fungerar det sämre.

Finns det en stor mängd aktier till försäljning är det enkelt för köparna att hitta ett acceptabelt pris, och detta betyder att likviditeten i den aktien är god.

När det uppstår en likviditetskris finns det väldigt få (eller inga alls) öppna anbud varken på köp- eller säljsidan. Det betyder att handelsflödet för det specifika värdepappret stannar upp, och marknaden är då inte längre likvid.

I vissa finansiella instrument och på vissa marknader finns det s.k. market makers som ser till att det finns en tillräcklig likviditet i handeln av det specifika värdepappret. Detta i syfte att förbättra handelsflödet så att köpare och säljare kan hitta ett pris som de är villiga att göra affär till.

Likviditet på engelska

Liquidity

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.