Vad är en nyemission?

En nyemission innebär att ett aktiebolag ger ut nya aktier för att få in mer kapital.

Det huvudsakliga syftet med en nyemission är att få in mer pengar i bolaget, och det kan finnas många olika anledningar till varför ett aktiebolag behöver kapital.

Den vanligaste anledningen till en nyemission är att det är nödvändigt för att undvika konkurs (en defensiv nyemission). Det förekommer dock att bolag genomför nyemissioner där syftet är att investera pengarna så att bolaget kan fortsätta växa (en offensiv nyemission).

Nyemissioner förekommer då och då bland de börsnoterade bolagen. Och faktum är att de sällan kommer som en blixt från klar himmel. En duktig investerare som analyserar bolagen noga (genom t.ex. att kolla på bolagets nyckeltal) kan i vissa fall få vissa ledtrådar och förutspå att det kan bli aktuellt för bolaget att genomföra en nyemission.

När bolaget meddelar att de planerar att genomföra en nyemission tenderar aktiekursen att falla. Det beror främst på att det blir fler aktier i bolaget (ökat utbud), medan efterfrågan är densamma (eller t.o.m. lägre). Men även eftersom teckningsrätterna (mer om detta senare) prissätts en bit under aktiekursen för att locka investerare. Aktiekursen tenderar därför att röra sig nedåt.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Varför genomför bolag nyemissioner?

Nyemissioner genomförs som sagt för att få in mer kapital till ett aktiebolag. Men vad finns det för vanliga anledningar till varför bolaget behöver mer pengar?

Vanliga anledningar till en nyemission

  • Finansiera investeringar
  • Finansiera en expansion av verksamheten
  • Lösa en knivig ekonomisk situation
  • Överleva och undvika konkurs
  • Köpa upp ett annat bolag
  • Fixa likviditetsproblem
  • Istället för att låna pengar

Det finns därmed både bra (offensiva) och dåliga (defensiva) nyemissioner, mer om detta längre ner.

Hur fungerar en nyemission?

Hela processen börjar med att bolagets styrelse skriver ett förslag om att genomföra en nyemission med syftet att få in mer kapital.

Förslaget ska ange det belopp som bolaget avser att ta in genom emissionen. Därefter läggs förslaget fram på en bolagsstämma. Aktieägarna tar sedan det slutliga beslutet om nyemissionen ska genomföras eller inte, och huruvida det ska vara med eller utan företrädesrätt för de befintliga aktieägarna.

Väljer bolagsstämman att godkänna styrelsens förslag påbörjas den s.k. teckningsperioden. Bolaget skickar då ut information till befintliga aktieägare, men även övriga investerare, om att de ska genomföra en nyemission och att det nu går att teckna aktier.

När investerarna har anmält sitt intresse och meddelat att de vill teckna aktier sker tilldelningen och investerarna får sina nya aktier. Köparna av aktierna betalar in pengar, och bolagets registrerar sedan hos Bolagsverket att de har fått in en kapitalökning.

Viktigt att notera är att det även finns möjlighet för en styrelse att besluta om en nyemission om de har ett bemyndigande från den tidigare bolagsstämman. Det betyder kort sagt att styrelsen har meddelat aktieägarna på bolagsstämman att det kan bli aktuellt med en nyemission under det kommande räkenskapsåret, och då frågar styrelsen bolagsstämman om de kan tillåta att styrelsen kan ta ett sådant beslut om det skulle bli aktuellt (så att en nyemission snabbt kan genomföras om det behövs).

Vad är en offensiv nyemission?

En offensiv nyemission genomförs vanligtvis när bolaget vill utöka verksamhetens produktionskapacitet eller förvärva ett annat bolag. Bolaget behöver kort sagt mer kapital för att fortsätta växa och generera högre vinster till aktieägarna.

Den här typen av nyemission anses generellt vara ett bra tecken, eftersom det innebär att bolaget har för avsikt att växa och utöka verksamheten så att försäljning och vinst växer.

Motivet bakom en offensiv nyemission kan vara att bolaget vill bygga en ny och större fabrik, köpa upp ett annat bolag, expandera till nya länder och nya marknader, eller att köpa in mer utrustning / större varulager.

I längden är det nästan bara offensiva nyemissioner som lönar sig. Däremot kastar du bra pengar efter dåliga om du år ut och år in bara pumpar in mer ch mer i ett bolag som aldrig lyckas. Det är bäst att, sett över några år eller länge tid, undvika förlustfabriker som ständigt behöver nytt kapital.

Vad är en defensiv nyemission?

En defensiv nyemission genomförs vanligtvis när bolaget har finansiella problem och har svårt att få pengarna att räcka till. Bolaget behöver kort sagt mer pengar för att i förlängningen undvika konkurs.

Den här typen av nyemission anses generellt vara ett dåligt tecken eftersom det indikerar att bolaget kan få det svårt att överleva (på grund av en ansträngd finansiell situation, t.ex. en hög skuldsättning). Skulle bolaget gå i konkurs blir aktierna i princip värdelösa och investerarna förlorar sitt investerade kapital.

Det är inte långsiktigt hållbart att investera i bolag som har finansiella problem och som genomföra defensiva nyemissioner, och särskilt inte om bolaget genomför flertalet sådana (vilket faktiskt förekommer i vissa bolag).

Hur deltar jag i en nyemission?

Det finns olika sätt att genomföra en nyemission: med eller utan företrädesrätt. En nyemission med företrädesrätt innebär att de befintliga aktieägarna har företräde till de nyemitterade aktierna. En riktad emission är istället en nyemission som är riktad till viss intressenter, t.ex. de anställda.

Väljer du att inte delta alls i nyemissionen, och inte teckna några fler aktier, kommer du att bli utspädd som det heter och ditt andel av bolaget kommer att minska. Vi förklarar utspädning mer längre ner.

Med företrädesrätt

Äger du aktier i ett bolag som ska genomföra en nyemission har du företrädesrätt och får automatiskt teckningsrätter (TR) inbokade på det konto där du har aktierna. Teckningsrätter ger dig rätt att teckna nya aktier i bolaget.

Men om du inte är ägare i bolaget när teckningsrätterna delas ut får du naturligtvis inte några, men om du vill bli aktieägare kan du köpa teckningsrätterna av andra investerare på marknaden (precis som om du skulle köpa vanliga aktier). Köper du TR får du företrädesrätt, precis som om du hade varit aktieägare tidigare.

Vill du delta i nyemissionen, och därmed betala en slant pengar i utbyte mot nya aktier i bolaget, behöver du acceptera erbjudandet som du får till ditt konto hos din bank eller mäklare.

Vill du däremot inte delta i nyemissionen behöver du sälja de teckningsrätter du har fått (eller köpt) innan sista handelsdagen. När den sista handelsdagen med TR har varit blir dessa helt värdelösa.

Du behöver inte köpa nya aktier som motsvarar alla de teckningsrätter som du har. Du kan välja att enbar teckna några få ny aktier, och sedan sälja resten av teckningsrätterna.

Teckningsrätterna omvandlas efter ett litet tag till s.k. BTA (Betalt Tecknad Aktie), som i sin tur kommer att omvandlas till vanliga aktier. Den här omvandlingen, från BTA till vanlig aktie, sker automatiskt efter omkring 2-4 veckor.

Utan företrädesrätt

Äger du inte aktier i bolaget som ska genomföra en nyemission, och inte vill köpa teckningsrätter i bolaget över marknaden, så kan du anmäla ditt intresse för att teckna nya aktier utan företräde.

Det är inte säkert att du får tilldelning (får dina önskade aktier) om du väljer det här alternativet. Du blir endast tilldelad aktier om inte alla aktier tecknas med företrädesrätt, och då är det bolagets styrelse som bestämmer hur tilldelningen av dessa aktier ska ske.

Vad händer om nyemissionen inte blir fulltecknad?

Nyemissionen kommer inte att genomföras om det visar sig att den inte inbringar tillräckligt med pengar till bolaget (antingen lägsta angivna nivån, eller det exakt angivna beloppet).

För att undvika att detta händer brukar bolag anlita s.k. garanter som går in och garanterat att de köper de aktier som blir över (de som inte tecknas av andra investerare). Detta är särskilt vanligt om det finns en tydlig risk för att emissionen inte genererar tillräckligt med kapital.

När ett bolag vill genomföra en nyemission är de vanligtvis beroende av att få det kapitaltillskott som emissionen förväntas inbringa, och det innebär därför att de är beroende av att ha garantier av detta slag för att veta att de kommer få in tillräckligt med pengar.

Vad betyder utspädning?

En nyemission innebär ju att bolaget ger ut fler aktier, i utbyte mot mer kapital, och när emissionen är slutförd uppstår någon som kallas för utspädning.

Detta innebär att varje aktie representerar en mindre andel av bolaget, än vad den gjorde innan nyemissionen var genomförd.

När en befintlig aktieägare väljer att inte delta i emissionen (genom att inte köpa fler aktier, alltså betala in mer pengar), kommer deras procentuella ägarandel i bolaget att minska.

Exempel

Kalle äger 100 aktier av totalt 500 aktier som finns i bolaget, vilket innebär att han äger 20 procent.

Bolaget väljer att genomföra en nyemission, och ger ut 250 nya aktier i utbyte mot mer pengar. När nyemissionen är slutförd kommer det därmed att finnas 750 aktier i bolaget.

Nyemissionen blir fulltecknad (alla nya aktier blir köpta), men Kalle väljer att inte köpa fler aktier eftersom han är nöjd med de han redan har.

Detta innebär att Kalles ägarandel i bolaget minskar. Det beror på att han äger samma antal som tidigare medan det totala antalet har ökat.

Kalles ägarandel är därför bara 13 procent efter att nyemissionen är genomförd, eftersom han äger 100 av 750 aktier (100 / 750 = 0,13 = 13 procent).

Vad innebär teckningsrelation och vad visar det?

Teckningsrelationen visar hur många gamla aktier det krävs för att köpa ett visst antal nya aktier i bolaget. Detta skrivs x:x, där x motsvarar en siffra.

Det kan t.ex. vara en teckningsrelation om 2:4.

Detta betyder att du får teckna 2 nya aktier per 4 befintliga aktier, vilket innebär att det alltså krävs 4 gamla aktier för att kunna köpa 2 nya i emissionen.

Exempel

Du äger 28 aktier i Byggbolaget AB som vill genomföra en nyemission med teckningsförhållandet 2:4.

Det innebär att du kommer kunna teckna 14 aktier (28 dividerat med 2), baserat på ditt nuvarande innehav i bolaget.

Ska man delta i nyemissioner?

Alla nyemissioner är olika och motivet bakom emissionen kan skilja mycket mellan olika bolag beroende på deras situation och vad de tänker göra med pengarna de försöker få in.

Kom ihåg att det är långt ifrån alla nyemissioner som är en bra affär. Det som avgör om det blir en bra affär eller inte är om det är en offensiv eller defensiv nyemission. Men även om bolaget använder pengarna effektivt och till rätt sak. Ha kolla på dessa saker innan du eventuellt väljer att delta i emissionen.

Aktieägarna i ett bolag som genomför en nyemission bör ha utgångspunkten att de ska teckna aktier. Men om ägarna inte tror på bolaget och dess framtid ska de avstå från att teckna, men då bör de inte heller äga några aktier i det bolaget från första början.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.