Vad är kassaflöde?

Kassaflöde är de in- och utbetalningar som sker i ett bolag, alltså flödet av pengar, och detta brukar även kallas för betalningsströmmar. Bolaget kassa (likvida medel) är starkt kopplat till kassaflödet.

När bolaget säljer något och får in pengar på sitt konto påverkar det kassaflödet positivt (likvida medel ökar), och när de betalar sina leverantörer så påverkar det kassaflödet negativt (likvida medel minskar). Kassaflödet talar om för oss hur mycket likvida medel som stannar kvar i bolagets kassa efter att alla kassaflödespåverkande transaktioner har ägt rum.

I bolagets årsredovisning gör man en kassaflödesanalys som visar kassaflödet och förändringen i likvida medel under det gångna räkenskapsåret.

Ett bra kassaflöde ger bättre förutsättningar för bolaget att expandera och göra investeringar i verksamheten, och tvärtom innebär ett dåligt kassaflöde sämre förutsättningar.

Kassaflödet har alltså en tydligt påverkan på hur väl bolaget kan tänkas överleva över tid. Även bolagets förmåga att skuldsätta sig och klara av amorteringen påverkas av kassaflödet.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Kassaflödet är viktigt, och går inte att manipulera

Bolagets kassaflöde är väldigt viktigt för ett bolag och dess utveckling. Många investerare lägger dock trots detta alldeles för lite fokus på kassaflödet i deras analyser, och tittar nästan bara på det redovisade resultatet.

Detta är faktiskt ett större problem än många nog inser, och det beror på att bolagets resultat enkelt går att manipulera genom bokföringen (dock inte på något olagligt sätt naturligtvis). Det går helt enkelt att få resultatet att se både högre och lägre ut än vad det egentligen är.

Kassaflödet är däremot väldigt svårt att manipulera. Det kan därför vara en god idé att titta mer på kassaflödet för att få en bättre uppfattning om bolagets ”verkliga” resultat. Är det en stor skillnad mellan kassaflödet och resultatet så är det en indikation på att många justeringar i bokföringen har gjorts som i sin tur påverkar resultatet positivt eller negativt.

När du vill veta hur det egentligen går för ett bolag är därför kassaflödet ett bättre mått än resultatet. Vi rekommenderar även att du jämför bolagets kassaflöde med konkurrenter inom samma bransch så att du kan få en uppfattning om det är en bra nivå eller inte.

En kassaflödesanalys, som du alltså hittar i årsredovisningen, gör det möjligt att utläsa vilka delar av bolagets verksamhet som bidrar positivt till kassaflödet. Men även vart bolaget binder mycket kapital. Om bolaget har ökande kundfordringar så binder det mer kapital, vilket kan vara en anledning att se över kundernas kredittider, och så vidare.

Det finns olika typer av kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten är det kassaflöde som kommer från bolagets rörelse, alltså den löpande (operativa) verksamheten. Detta består av varulager, fordringar, kortfristiga skulder, årets resultat, samt justeringar för avskrivningar.

Kassaflöde från investeringsverksamheten är det kassaflöde som kommer från bolagets investeringsverksamhet, vilket t.ex. kan vara investeringar, avskrivningar, nedskrivningar, och bolagsköp.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten är det kassaflöde som kommer från finansieringsverksamheten, vilket t.ex. kan vara upptagandet av nya lån, amorteringar på befintliga lån, utdelning till aktieägarna, koncernbidrag, eller nyemissioner.

Fritt kassaflöde är summan (resultatet) av alla dessa kassaflöden, med justering för valutaeffekter. Detta visar bolagets verkliga vinst kan man säga – dvs det värde som blir kvar till aktieägarna, vilket kan distribueras genom utdelning, återköp av aktier, amortering av lån, likvida medel, eller investering i verksamheten. Det går inte att manipulera det fria kassaflödet, till skillnad från den redovisade vinsten i resultaträkningen som går att påverka genom olika bokföringsmetoder.

Nyckeltal kopplat till kassaflöde

Det går att använda de olika typerna av kassaflöden för att beräkna marginaler (nyckeltal) kopplat till kassaflödet. Vanligtvis används operativt kassaflöde och fritt kassaflöde och då kan man beräkna operativt kassaflöde marginal respektive fritt kassaflöde marginal.

Man tar helt enkelt dessa kassaflöden och dividerar dem med bolagets omsättning, vilket visar hur stor andel av bolagets omsättning som landar i kassan – samtidigt som det ger oss en fingervisning om hur investeringsintensivt ett bolag är sett till dess intäkter.

  • Operativt kassaflöde marginal = Operativt kassaflöde / Omsättning
  • Fritt kassaflöde marginal = Fritt kassaflöde / Omsättning

Kassaflöde på engelska

Cash flow

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.