Vad är räntetäckningsgrad?

Räntetäckningsgrad visar bolagets förmåga att täcka sina räntekostnader.

Nyckeltalet är ett mått på bolagets förmåga att täcka (betala) sina finansiella kostnader (räntekostnader), och anges vanligtvis i decimal form (t.ex: 1,8 / 2,3 / 3,8).

Är räntetäckningsgraden över 1 betyder det att bolagets resultat räcker till för att betala räntekostnaderna, och tvärtom. Är det under 1 räcker resultatet inte till för att täcka de finansiella kostnaderna.

Är räntetäckningsgraden, exempelvis, 4 så betyder det i praktiken att bolagets resultat är fyra gånger så stort som bolagets räntekostnader. Det kan även tolkas som att bolager klarar av att betala fyra gånger så stora räntekostnader med nuvarande resultatnivå.

Bolag med stora skulder och stora finansiella kostnader behöver därmed ha ett högre och bättre resultat för att klara av att hantera dess skulder. En räntetäckningsgrad på 1 indikerar att bolaget riskerar att få allvarliga likviditetsproblem, detta eftersom bolaget förbrukar mer likviditet (kassaflöde) än vad som genereras.

Banker och andra långivare använder nyckeltalet för att bedöma eventuella kreditrisker. Men det är även ett vanligt nyckeltal som används när man gör fundamentala analyser, och det är en viktig del i att bedöma den finansiella risken i bolaget.

Bolag som vill förbättra dess räntetäckningsgrad kan göra det genom att förbättra sitt resultat (alltså göra mer vinst), exempelvis genom att öka intäkterna. De kan även försöka förhandla ned räntan hos långivarna, för att på så vis minska räntekostnaderna.

Räntetäckningsgrad är ett viktigt mått när man försöker bedöma bolagets finansiella ställning, och det ger en bra bild över hur bolaget klarar att betala sina räntekostnader. Nyckeltalet bör användas tillsammans med andra nyckeltal, t.ex. soliditeten eller skuldsättningsgraden, för att få en så bra uppfattning som möjligt om bolaget och dess finanser.

Nyckeltalet ska generellt vara så hög möjligt, så ju högre desto bättre. Vad är då en bra räntetäckningsgrad? Jo det är om bolaget klarar av att betala sina räntekostnader flera gånger om, vilket alltså betyder att resultatet är betydligt högre än bolagets räntekostnader.

Bolag med låg räntetäckningsgrad kombinerat med låg soliditet är ute på djupt vatten. Det är ett stort varningstecken, och i det läget krävs det åtgärder. Situationen kan förbättras genom att öka aktiekapitalet eller genom att förbättra resultatet, alltså göra mer vinst.

Räntetäckningsgrad och fastighetsbolag

Nyckeltalet är väldigt populärt och användbart när man analyserar fastighetsbolag.

Fastighetsbolag har vanligtvis en del skuld, och för att överleva behöver de naturligtvis klara av att betala sina räntekostnader på dessa lån. Räntetäckningsgraden är då ett perfekt nyckeltal för att kolla hur bra de klarar av just detta.

Vi rekommenderar därför att du använder dig av räntetäckningsgraden när du analyserar och värderar fastighetsbolag. Det ger en bra inblick i den finansiella situationen i bolaget, och ger dig dessutom en snabb uppfattning om bolaget känns finansiellt stabilt eller inte.

Hur beräknas räntetäckningsgrad?

Du räknar ut räntetäckningsgrad genom att dividera rörelseresultatet plus finansiella intäkter med de finansiella kostnaderna.

Räntetäckningsgrad = rörelseresultat + finansiella intäkter / finansiella kostnader

Exempel

Rörelseresultat: 480 tkr
Finansiella intäkter: 27 tkr
Finansiella kostnader: 164 tkr
Räntetäckningsgrad: 480 + 27 = 507   =   507 / 164 = 3,09 ggr

Räntetäckningsgrad på engelska

Interest Coverage Ratio