Vad är en årsredovisning?

Bolagets årsredovisning är ett dokument som innehåller information om bolaget och dess verksamhet, intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder.

Alla aktiebolag är skyldiga att varje år sammanställa det gångna räkenskapsåret (vanligtvis kalenderår) i en årsredovisning. Vill du veta mer om ett bolag och dess verksamhet är det därmed i årsredovisningen som du ska titta.

Den ska vara överskådligt uppställd (informationen presenteras med goda möjligheter till överblick), ge en rättvisande bild av verksamhetens ställning och resultat (innehålla de olika delarna, som vi kommer till senare), samt följa god redovisningssed (följa lagar och praxis).

Årsredovisningen är ett sätt för bolaget att kommunicera med aktieägarna, marknaden i helhet, samt övriga investerare. Svenska årsredovisningar brukar oftast vara väldigt snyggt utformade, medan exempelvis amerikanska årsredovisningar tenderar att vara mer ”stela” och ”tråkiga”.

Alla investerare behöver ha en grundläggande kunskap och förståelse om vad årsredovisningen innehåller, vad de olika delarna visar, och hur man ska tolka den information som redovisas där.

Årsredovisningen och dess olika delar används när du vill göra en fundamental analys (FA) av ett bolag. FA är den vanligaste analysmetoden som används inom aktieanalys.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Årsredovisningens olika delar

Bolagets årsredovisning ska innehålla ett par olika delar, och de ska vara upprättade på ett överskådligt och enkelt sätt.

Den ska innehålla:

  • Förvaltningsberättelse
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Kassaflödesanalys
  • Noter

Börsnoterade bolag brukar även inkludera ett s.k. VD-ord. Det är kort sagt en kommentar från bolagets verkställande direktör där han eller hon berättar om sin syn på den gångna perioden och tiden framåt.

Det ska även upprättas en revisionsberättelse om bolaget har en revisor (vilket alla börsnoterade bolag har).

Bolagets VD har ordet

Den verkställande direktören (VD) har en minst sagt viktig roll i alla bolag, då det är han eller hon som ska leda bolaget framåt och se till att verksamheten genererar ett bra resultat.

När VDn uttalar sig i VD-ordet kan du få en inblick i hur läget har sett ut under den gångna räkenskapsperioden, hur läget är just nu, och hur framtiden för bolaget kan tänkas se ut.

Det kan vara rätt bra att läsa igenom vad bolagets VD säger, men försök att läs lite mellan raderna och förstå vad det är denne vill ha sagt men kanske inte säger rakt ut. Det är inte ovanligt att VD-ordet innehåller en del floskler.

Du ska känna ett förtroende för VDn och dennes långsiktiga plan för att utveckla bolaget. Men även om du har ett stort förtroende för dennes förmåga att leda bolaget så bör du vara lite smått kritisk när du läser VD-ordet, eftersom allt sällan är guld och gröna skogar (även om VDn påstår det).

Förvaltningsberättelse

Bolagets förvaltningsberättelse ska ge en översikt över verksamheten och dess resultat, samt återge bolagets utveckling samt stora och betydande händelser (både före och efter räkenskapsperiodens slut).

Den ska även innehålla styrelsens förslag till resultatdisposition – ska bolaget t.ex. betala ut en utdelning till aktieägarna eller inte?

Förvaltningsberättelsen innehåller alltså information som viktig för dig att ta del av för att kunna ta ställning till bolagets ställning och resultat.

Resultaträkning

Bolagets resultaträkning innehåller information om intäkter, kostnader, och resultatet (vinst eller förlust).

Den visar alltså en sammanställning på totala intäkter under räkenskapsåret, vilket kostnader som har belastat bolaget, och det slutliga resultatet som verksamheten har genererat.

Balansräkning

Bolagets balansräkning redovisar bolagets tillgångar och skulder i en överskådlig uppställning.

Summan av tillgångarna ska alltid vara lika stora som summan av skulderna.

Balansräkningen visar bolagets finansiella ställning vid en viss tidpunkt, vanligtvis den sista dagen på räkenskapsåret då alla siffror sammanställs.

Kassaflödesanalys

Bolagets kassaflödesanalys visar in- och utbetalningar under en viss period, och du som investerare får därmed en inblick i förändringen i bolagets likvida medel.

Inbetalningar kan vara försäljning, nyemissioner, lån.
Utbetalningar kan vara amortering, inköp, räntor, kostnader.

Vi som investerare vill se att bolaget har ett positivt kassaflöde, eftersom det är viktig del och i slutändan påverkar hur väl bolaget utvecklas (och därmed även aktiekursen).

Revisionsberättelse

Alla börsnoterade bolag har revisorer som ser över bolagets bokföring så att allt står rätt till, och de finns till för att säkerställa att bolaget sköts på ett riktigt sätt och redovisar korrekt (finansiell) information.

I revisionsberättelsen ger revisorerna sin syn på hur bolaget sköts av VD och styrelsen, och de kommenterar även årsredovisningen och bolagets räkenskaper. Revisorerna ger vanligtvis både VD och styrelse s.k. ansvarsfrihet, något som sedan beslutas om på årsstämman.

Noter (tilläggsupplysningar)

Noter är upplysningar om hur exempelvis tillgångar och skulder har värderats, hur avskrivningar och nedskrivningar har gjorts samt vad anskaffningsvärdet var för dessa avskrivningar.

De är till för att du ska kunna specificera innehållet i resultat- och balansräkningen. Det kan till exempel vara en specifikation över företagets aktieandelar i andra företag eller en notering om aktieutdelning.

De innehåller ytterligare information som används för att förklara specifika saker eller punkter i redovisningen, samt ge en mer övergripande bedömning av en företags finansiella situation.

Årsredovisning på engelska

Financial statement / Financial report

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.