Vad är PEG-tal?

Nyckeltalet PEG-tal är en utökad variant av P/E-talet och används för att visa hur en aktie värderas i förhållande till hur snabbt bolaget och dess vinst växer.

PEG står för Price (pris), Earnings (vinst) och Growth (tillväxt).

Du beräknar nyckeltalet genom att dividera en akties P/E-tal med bolagets vinsttillväxt per aktie.

Nyckeltalet är främst användbart vid analyser av bolag med kraftig vinsttillväxt (s.k tillväxtbolag), och inte lika användbart för de bolag där vinsten är mer stabil och inte ökar lika mycket. Mer om detta längre ner i inlägget.

Investerare använder PEG-talet för att beräkna om en aktie är över- eller undervärderad, och brukar generellt sett användas tillsammans med andra nyckeltal för att bedöma om en aktie är köpvärd eller inte.

Nyckeltalet baseras på P/E-talet, och den stora skillnaden mellan dessa två är att PEG-talet alltså tar hänsyn till hur snabbt bolagets vinst växer och tar med detta i beräkningen av aktiens värdering. Detta är en stor fördel jämfört med att enbart titta på P/E-talet. En hög vinsttillväxt motiverar nämligen ett högt P/E-tal, och därför är PEG-talet så användbart.

Hög vinsttillväxt motiverar ett högt P/E-tal, vilket innebär att PEG-talet ger en mer rättvisande bild då det alltså tar hänsyn till bolagets vinsttillväxt. När vinsten växer är vi som investerare villiga att betala mer för en aktie, och då tenderar värderingen (P/E-talet) att gå upp.

PEG-talet visar kort sagt hur bolagets vinsttillväxt värderas.

Varför du bör använda PEG-talet i dina analyser

Tack vare PEG-talet får du en betydligt bättre uppfattning om hur aktien värderas, jämfört med om du enbart skulle ha använt dig av exempelvis P/E-talet i din analys. Det adderar kort sagt en extra dimension i värderingsprocessen.

Nyckeltalet tar hänsyn till bolagets vinsttillväxt, vilket ger en mer rättvis bild av aktiens värdering.

PEG-talet kan användas som ett väldigt bra och enkelt verktyg för att snabbt kunna sålla bort icke köpvärda bolag, och hitta boalg som är värda att titta lite närmre på.

Vad är ett högt respektive lågt PEG-tal?

Det finns några generella riktlinjer och tumregler som många investerare tenderar att följa, och dessa brukar ge en relativt bra bild inom vilket spann aktiens värdering ligger.

Riktlinjer

PEG under 1 Aktien är undervärderad
PEG = 1 Aktien är korrekt värderad
PEG över 1,5 Aktien är övervärderad
PEG över 2 Aktien är mycket övervärderad

Vill man följa ovanstående riktlinjer bör man alltså vara försiktig med att investera i aktier med PEG-tal över 1,5 eftersom det indikerar att de kan vara övervärderade (och därmed kanske inte en bra investering). Det finns oftast en (bra) anledning till varför en aktie är högt värderad i förhållande till bolagets vinsttillväxt.

Riktlinjerna säger också att aktier med PEG-tal under 1 kan vara intressanta eftersom det indikerar att de är undervärderade (och därmed kanske är en bra investering). Det finns oftast en (bra) anledning till varför en aktie är lågt värderad i förhållande till bolagets vinsttillväxt.

Du bör som alltid ta hänsyn till flera faktorer när du investerar i aktier, och inte enbart titta på ett nyckeltal. Kombinera flera nyckeltal för att få en så bra uppfattning om såväl bolagets kvalitet som aktiens värdering.

Vad är ett bra PEG-tal?

De mest attraktiv och (potentiellt) köpvärda aktierna är de med ett lågt och positivt PEG-tal.

Riktlinjerna som vi gick igenom tidigare är en bra utgångspunkt för vilken nivå som anses vara ett bra och rimligt PEG-tal. Men som alltid krävs det en djupare och mer genomgående analys för att få en så bra bild och uppfattning om värderingen som möjligt.

Men en allmän uppfattning är att ett PEG-tal anses vara en attraktiv värdering (och kan indikera ett bra köpläge), eftersom ju lägre PEG-tal desto billigare (lägre värderat) är aktien.

Det betyder dock inte per automatik att ett lågt PEG-tal innebär att det är en bra investering.

Aktien och dess värdering påverkas av många faktorer, såväl positiva som negativa. Undersök alltid varför värderingen är som den är (hög eller låg) och om det kan finnas något positivt eller negativt relaterat till bolaget som påverkar och antingen ger en högre eller lägre värdering på aktien (mer än det borde).

Du bör främst använda PEG-talet för att jämföra värderingen på bolag och aktier inom samma bransch. Gör du detta får du den bästa uppfattning om en viss nivå är hög eller låg i den specifika branschen.

Vad innebär ett negativt PEG-tal?

Är aktiens PEG-tal negativt innebär det antingen att:

  • Bolaget går med förlust (P/E-talet är negativt)

eller

  • Vinsttillväxten är negativ (vinsten minskar)

Det är kort sagt inte positivt med ett negativ PEG-tal, då det beror på att bolaget går med förlust eller att vinsten minskar. PEG-talet ska vara positivt för att det ska kunna användas för att bedöma aktiens värdering på ett rättvist sätt.

Hur räknar man ut PEG-tal?

Du beräknar PEG-tal genom att dela P/E-talet med vinsttillväxten.

PEG = P/E / Vinsttillväxt

Vill du lära dig hur man räknar ut bolagets vinsttillväxt? Läs längre ner i inlägget.

Exempel 1
P/E: 10
Vinsttillväxt: 8%

PEG = 10 / 8 = 1,25
Bolaget har ett PEG-tal på 1,25

Exempel 2
P/E: 22
Vinsttillväxt: 25%

PEG = 22 / 25 = 0,88
Bolaget har ett PEG-tal på 0,88

I våra exempel ovan är bolaget i det första exemplet lägre värderat, men det har också lägre vinsttillväxt, medan bolag nummer två är högre värderat samtidigt som vinsttillväxten är högre.

Detta innebär att bolag 2 får ett lägre PEG-tal, vilket kan indikera att det är en bättre investering (trots ett högt P/E-tal).

Hur räknar man ut vinsttillväxten?

Bolagets vinsttillväxt (growth) kan räknas ut genom att använda sig av historisk data eller göra prognoser inför framtiden vad man tror att bolaget kommer tjäna.

Vill du använda dig av historisk data, och därmed en tillväxt som bolaget redan har uppnått, kan du göra det genom att dividera årets vinst med förra årets vinst, vilket ger dig ett procentuellt tal.

Vill du använda dig av framtida prognoser, och därmed försöka göra en uppskattning hur mycket bolaget kommer tjäna, kan du göra det genom att dividera nästa års vinst med årets vinst, vilket då också ger dig ett procentuellt tal.

Prognoser eller förväntningar på framtiden brukar på finansspråk benämnas som analytikerestimat eller konsensusestimat, vilket kort sagt är snittet av analytikernas förväntningar på bolagets prestation.

Vilken metod du än väljer gör du enligt följande för att räkna ut vinsttillväxten:

Metod 1 – Historisk data
Vinsttillväxt = Detta årets vinst / Förra årets vinst

Förra årets vinst: 10 kronor per aktie
Detta årets vinst: 12 kronor per aktie

Vinsttillväxt: 12 / 10 = 1,2 = 20 procent
Bolagets vinsttillväxt är 20 procent

Metod 2 – Framtida prognoser
Vinsttillväxt = Nästa års vinst / Detta årets vinst

Detta årets vinst: 12 kronor per aktie
Nästa års vinst: 14 kronor per aktie

Vinsttillväxt: 14 / 12 = 1,16 = 16 procent
Bolagets vinsttillväxt är 16 procent

PEG-talets historia

Nyckeltalet introducerades av Mario Farina, som år 1969 introducerades det i sin bok ”A Beginner’s Guide To Successful Investing In The Stock Market”.

Det var dock först 20 år senare, 1989, som det blev både populärt och utbrett att använda PEG-talet efter att den framgångsrika investeraren Peter Lynch skrev om det i sin bästsäljande bok ”One Up on Wall Street(annons).

Lynch menade på att P/E-talet på ett bolag som är rätt värderat ska ha en vinsttillväxt som är lika med P/E-talet. Aktien ska därmed ha ett PEG-tal lika med ett för att anses vara ”rätt” värderat.

Nackdelar och problem med PEG-talet

Nyckeltalet är mindre användbart när det gäller att värdera bolag med låg (men stabil) tillväxt. Detta är oftast stora och väletablerade bolag, som kanske har en pålitlig utdelning och mer stabil tillväxt över tid, snarare än stor och kraftig vinsttillväxt de kommande åren.

Det beror på att PEG-talet kan bli onormalt högt, och därmed missvisande. Men detta betyder inte att den typen av bolag är en dålig investering. Det kan vara en minst lika bra (om inte bättre) investering att köpa den typen av bolag.

Fastighetsbolag och investmentbolag bör inte värderas med hjälp av PEG-talet. Det beror på att de till stor del värderas baserat på de tillgångar som de äger, vilket gör att P/E-talet blir missvisande.

Tillväxtbolag, vilka vanligtvis har höga P/E-tal och hög vinsttillväxt (och därmed lågt PEG-tal), är extremt känsliga för förändringar i tillväxten. Höga P/E-tal kräver att vinsten de facto växer, och gärna på en hög och uthållig nivå för att värderingen ska kunna motiveras.

Det kan kort sagt vara så att PEG-talet är väldigt lågt eftersom vinsten växer väldigt snabbt (i vissa fall ohållbart snabbt), vilket kan göra att tillväxten avtar framgent. Detta kommer innebära att PEG-talet kommer öka och därmed kanske inte ser lika attraktivt ut längre.

Vi uppmanar dig därför att kolla lite mer på djupet, om möjligt, för att undvika den situationen. Du riskerar annars att köpa en aktie med lågt PEG-tal för att senare upptäcka att tillväxten inte var långsiktig hållbar vilket gjorde det till en dålig investering (trots lågt PEG-tal, vilket ju generellt anses bra).

Nyckeltalet bör endast användas som en generell tumregel för att få en uppfattning om hur aktien värderas.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.