Vad är OPEX?

OPEX (Operating Expenses) är löpande kostnader för att underhålla en produkt, tjänst, eller ett system. Det är kostnader som tas på kort sikt för att sköta och hålla igång den löpande verksamheten.

Begreppet brukar benämnas som verksamhetskostnader eller driftskostnader på svenska. Det är kort sagt löpande kostnader som är relaterade till den dagliga affärsverksamheten, och sådana som krävs för att hålla igång bolagets produktion och användning av en produkt, tjänst, eller ett system.

Dessa kostnader är förutsägbara och vanligtvis återkommande, för produkter eller tjänster som inte bokförs som tillgångar i balansräkningen eller skrivs av över en viss tid.

Vilka kostnader räknas som OPEX?

Här nedanför ser du ett par exempel.

 • Köp av förbrukningsmaterial
 • Kostnad för el och värme
 • Kostnad för hyra
 • Löner
 • Telefonkostnader
 • Försäkringskostnader
 • Kostnad för marknadsföring
 • Underhåll/reparation av verktyg och maskiner
 • Administrativa kostnader
 • Kostnader för advokater/jurister/revisorer
 • Rese- och fordonsutgifter
 • Fastighetsförvaltning och skötsel av fastighet (snöröjning, sophantering, städning)

Detta är som sagt kostnader som är nödvändiga för den löpande verksamheten i bolaget – och alltså inga stora långsiktiga investeringar.

OPEX skrivs av direkt

Bolaget skriver av kostnaden för OPEX direkt under det räkenskapsår som kostnaden togs.

Detta sker helt enkelt genom att räkna bort kostnaden från bolagets omsättning när man beräknar bolagets resultat i resultaträkningen. Om bolaget har intäkter på 100 kronor, och verksamhetskostnader (OPEX) på 30 kronor, så blir resultatet 70 kronor i vinst den räkenskapsperioden.

Vad är en bra nivå på OPEX?

Det är nästintill omöjligt att säga en generell nivå som anses vara bra, eftersom det helt enkelt varierar mellan olika bolag och olika branscher.

Bolag vill dock ha låga kostnader eftersom det påverkar resultatet (vinst eller förlist). Höga kostnader kan innebära minskad vinst eller ökad förlust, och tvärtom.

Detta innebär att OPEX bör vara så lågt som möjligt, men utan att det i någon större utsträckning påverkar bolagets förmåga att konkurrera med dess konkurrenter.

Hur skiljer sig OPEX mot CAPEX?

OPEX är kostnader som bolaget tar för att hålla igång den löpande verksamheten. Det är vanligtvis återkommande intäkter, och kan vara exempelvis löner eller kostnader för el, värme, och hyra.

Men vad är då CAPEX? Jo, det är motsatsen.

Den största skillnaden mellan dessa två är att OPEX alltså är en återkommande och löpande kostnad, medan CAPEX (vanligtvis) är en stor engångskostnad och påverkar en långsiktig tillgång i bolaget.

Köper bolaget in en skrivare är kostnaden för själva skrivaren CAPEX, medan OPEX är kostnaderna för det årliga och regelbundna underhållet av papper och toner.