Vad betyder NRI?

Förkortningen NRI står för Non-Recurring Items, vilket innebär icke-återkommande händelser eller kort sagt engångshändelser, och det är något som du kan hitta i en resultaträkning.

När man använder begreppet syftar man vanligtvis på intäkter och kostnader som inte anses vara relaterade till den dagliga verksamheten i bolaget. Detta eftersom bolaget inte förväntar sig att händelsen (intäkt eller kostnad) ska återkomma i framtiden.

Vi ger lite längre ner exempel på vilka typer av intäkter och kostnader som kan räknas som en engångshändelse.

Det är viktigt att ta hänsyn till engångshändelser när du investerar i aktier, detta eftersom du annars kan få en skev bild av bolagets lönsamhet, värdering, och resultatutveckling.

Vad räknas som NRI?

Den generella definitionen på NRI är engångshändelser, och därmed sådant som inte tillhör den dagliga verksamheten i bolaget.

Är bolaget ett dagligvarubolag som säljer mat, men som sedan säljer en av sina fastigheter, ja då kan inte försäljningen av fastigheten räknas med i de ”vanliga” intäkterna från matförsäljningen eftersom bolaget inte sysslar med fastighetsaffärer i vanliga fall.

Det finns därmed många olika typer av intäkter och kostnader som kan räknas som NRI, och det är därför omöjligt att lista alla möjliga svar, men nedan lyfter vi fram några (vanliga) exempel på respektive.

Exempel på engångsintäkter:

  • Försäljning av tillgångar ej relaterade till vardagliga verksamheten
  • Försäljning av en del av verksamheten
  • Intäkter som ett resultat av rättegång och domstolsbeslut
  • Skatteåterbetalning

Exempel på engångskostnader:

  • Kostnader för att integrera ett förvärvat bolag
  • Kostnader som uppstått pågrund av naturkatastrof
  • Kostnader relaterade till en rättegång
  • Kostnader för att sparka en eller flera anställda
  • Kostnader för att bryta kontrakt i förtid

Hur tar man hänsyn till NRI?

Det är som sagt viktigt att ta hänsyn till engångshändelser då de påverkar vår syn på bolaget. Men hur ska man göra egentligen?

Här nedanför har vi ett exempel på där bolaget har fått engångsintäkt (NRI-intäkt) och ett exempel där bolaget varit tvungna att betala en engångskostnad (NRI-kostnad), och hur dessa ska hanteras när vi beräknar intäkter och kostnader.

Exempel – NRI-Intäkt

Verksamhetens intäkter: 100 kronor
Försäljning av en fastighet: 20 kronor
Totala intäkter: 120 kronor

Bolaget har totala intäkter på 120 kronor, varav 20 kronor kan klassas som NRI. Detta eftersom det är en försäljning av en av bolagets fastigheter och något som troligtvis inte lär uppstå igen.

Föregående år hade bolaget totala intäkter på 105 kronor, så med intäkter på 120 kronor i år innebär det en tillväxt på 14 procent.

Eller?

Nja, vid en första anblick ser detta bra ut, men justerar vi för NRI-intäkten från försäljningen ser det annorlunda ut. Räknar vi inte med intäkterna från fastighetsförsäljningen hade bolaget totala intäkter på 100 kronor.

Det betyder att bolagets intäkter från den huvudsakliga verksamheten faktiskt har minskat med 4,8 procent sedan föregående år, vilket inte alls ser lika bra ut som en tillväxt på 14 procent.

Exempel – NRI-Kostnad

Verksamhetens kostnader: 150 kronor
Kostnader för börsnotering: 30 kronor
Totala kostnader: 180 kronor

Bolaget har totala kostnader på 180 kronor, varav 30 kronor kan klassas som NRI. Detta eftersom det är kostnader relaterade till bolagets börsnotering och därför något som sannolikt inte lär uppstå igen.

Föregående år hade bolaget totala kostnader på 160 kronor, så med kostnader på 180 kronor i år innebär det att kostnaderna ökat med 12,5 procent (vilket kanske inte är jättebra).

Eller? Har verkligen kostnaderna ökat?

Det kan se dåligt ut att kostnaderna ökat så mycket, men om vi justerar för NRI-kostnaden så blir det lite annorlunda. Räknar vi inte med kostnaderna relaterade till börsnoteringen hade bolaget totala kostnader på 150 kronor i år.

Detta betyder att bolagets totala kostnader faktiskt har minskat med 6,2 procent sedan föregående år, vilket ser lite bättre ut än en ökning med 12,5 procent.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.