Vad betyder bytesbalans?

Bytesbalans är ett mått som visar skillnad mellan hur mycket som produceras och hur mycket som förbrukas i ett land.

En positiv bytesbalans (överskott) innebär landet producerar mer än vad som förbrukas, och det leder i sin tur till att landets fordringar på utlandet ökar. Tvärtom innebär en negativ bytesbalans (underskott) att landet förbrukar mer än vad som produceras, och att utlandsskulden (utlandets fordringar) har ökat.

Långvariga underskott i bytesbalansen är normalt sett inte bra och det kan leda till problem för landet. Detta kan korrigeras genom att landet börjar producera mer och/eller förbruka mindre. Detta innebär också att bytesbalansen på lång sikt helst ska visa ett överskott.

De olika beståndsdelarna

Landets bytesbalans har fyra olika beståndsdelar: handelsbalans, tjänstebalans, faktorinkomster, och löpande transfereringar. Det tillkommer dock ofta en s.k. restpost som gör att det blir en balans mellan landets tillgångar och skulder, eftersom de övriga posterna normalt sett inte leder till total balans. Bytesbalans och alla dess beståndsdelar är begrepp som ofta förekommer inom makroekonomi, nationalekonomi, och nationalräkenskaper.

Bytesbalans är en av de tre delarna i landets betalningsbalans, där de andra två delarna är kapitalbalans och finansiell balans. Landets finansiella nettosparande utgörs av dess bytesbalans och kapitalbalans. Det förekommer även att den totala summan landets handelsbalans och tjänstebalans kallas för primär bytesbalans eller nettoexport (NX).

Bytesbalans på engelska

Current account


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.