Vad betyder tjänstebalans?

Tjänstebalans är nettot av landets export och import av tjänster. Det är kort sagt en sammanställning som visar förhållandet mellan exporten och importen. Tjänstebalans beräknas som värdet på landets export minus värdet på landets import.

I detta mått finns även posten ”resevaluta”, eller bara ”resor”, som tidigare kallades för ”turistnettot”. När man mäter export av resor tittar på hur mycket de utländska resenärerna spenderar när de befinner sig i Sverige, medan importen av resor består av svenskarnas konsumtion vid utlandsresor.

En positiv tjänstebalans innebär att värdet på export av tjänster är större än värdet på importen av utländska tjänster. Tvärtom innebär en negativ tjänstebalans att exporten är mindre än importen. Den förstnämnda innebär ett överskott i tjänstebalansen, medan den sistnämnda innebär ett underskott i tjänstebalansen.

Det här begreppet förekommer ofta inom makroekonomi och nationalekonomi, och även inom nationalräkenskaper är detta ett relevant begrepp. Till skillnad från handelsbalans var tjänstebalans inte ett centralt begrepp inom merkantilism (en ledande ekonomisk teori i Europa mellan 1500-talet och 1700-talet).

Det ingår i landets bytesbalans

Tjänstebalans ingår i landets bytesbalans tillsammans med handelsbalansen. Bytesbalans används som ett bredare mått och för att beskriva den totala sammanställningen av landets affärer med utlandet.

Tjänstebalans på engelska

Invisible balance / balance of trade on services


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.