Vad är nationalekonomi?

Nationalekonomi är det samhällsvetenskapliga ämnet som analyserar och undersöker hur vi fördelar nationens ekonomi, dvs de resurser som finns i landet. Enkelt sagt handlar det om de tillgångar vi har och vad vi gör med dem.

För många är nationalekonomi synonymt med siffror. Siffror för ränta, inflation, arbetslöshet, tillväxt och så vidare. Det här är en viktig del av ämnet men det är större än så eftersom nationalekonomin även rör vår livsstil samt jordens hälsa och tillgångar.

Vad behöver vi nationalekonomi till?

Nationalekonomins syfte är att tillgodose de behov som invånarna i ett land har med hjälp av de resurser som finns. Då det alltid är så att behoven är större än vad resurserna är gäller det att fatta beslut om hur resurserna ska fördelas på ett vettigt sätt.

Resurserna är allt från de skatter vi betalar in till de naturliga rikedomar som finns i vårt land och som vi förvaltar tillsammans. Med politiska beslut kan vi försöka jämna ut balansen mellan resurser och behov för att på så vis skapa en välmående nation med plats för utveckling för individer och grupper.

Mikroekonomi och makroekonomi

Vi kan dela in nationalekonomi i många mindre områden men först och främst bör du vara medveten om de två definitionerna mikroekonomi och makroekonomi.

Mikroekonomi är den lilla ekonomin

Mikroekonomin rör samspelet mellan företag och hushåll. Här går vi in och ser på skeenden i vårt land och kanske också internationellt på företagsnivå. Vilken efterfrågan finns det hos hushållen (kunderna) och hur svarar företagens utbud mot dessa?

Med politiska beslut går det att försöka stimulera marknaden mellan hushåll och företag för att på så vis påverka landets ekonomi. Det kan till exempel ske med en skattepolitik som leder till att hushållen ökar sin konsumtion eller tvärtom.

Intressant i sammanhanget är att hushållen inte bara fungerar som köpkraft. Hushållen erbjuder också arbetskraft för företagen. Det här är ett samspel som nationalekonomi analyserar och tydliggör just för att vi som land ska kunna fatta bättre beslut för våra gemensamma resurser.

Hushållen erbjuder arbetskraft och får lön från företagen och det här är ett kretslopp som kallas för penningekonomin, det vill säga den finansiella ekonomin.

Makroekonomi är den stora ekonomin

Makroekonomin handlar om ett helt lands ekonomi. Den här delen av nationalekonomin ser på saker som:

  • Arbetslöshet
  • Ränta
  • Inflation
  • Tillväxt
  • BNP

Makroekonomin handlar också om hela världens ekonomi och dess effekter på Sveriges resurser och behov.

Vad påverkar vår nationalekonomi?

När du tänker lite på saken inser du att vår nationalekonomi påverkas av mer än löner, antal jobb och skatter. För att förstå vad som påverkar vårt lands resurser och hur de fördelas ser forskare inom nationalekonomi numera på saker som:

  • Psykologi och människors beteenden – Beteendeekonomi
  • Fysisk och emotionell hälsa – Hälsoekonomi
  • Miljöfrågor – Miljöekonomi
  • Utveckling och innovation – Utvecklingsekonomi

Genom att se på hur olika förutsättningar påverkar hur vi agerar går det att se samband till exempel mellan god hälsa och ökad produktion eller specifika politiska åtgärder och ökad efterfrågan på arbetskraft.

Nationalekonomin är ett otroligt spännande och komplext område som innefattar så många olika detaljer som tillsammans blir den stora bilden av vårt samhälles ekonomi. Nationalekonomen kan fokusera på en särskild del av detta ämne som till exempel samspel mellan konsument och producent. Eller så ser han på ett större sammanhang i Sverige och internationellt.

Nationalekonomi på engelska

Economics


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.