Vad är väsentlighetsprincipen?

Väsentlighetsprincipen innebär att företaget bara ska redovisa sådant som är väsentligt. De icke-väsentliga posterna i bokföringen får därmed slås ihop med andra bokföringsposter. Förutsatt att överskådligheten blir bättre, och att det fortfarande ger en rättvisande bild av företagets finanser.

Det händer ibland att det uppstår en konflikt mellan väsentlighetsprincipen och post för post-principen. I det läget bör man tänka på att en bokföringspost kan klassas som oväsentlig om den inte spelar någon roll för att finanserna och årsredovisningen ska framställas på ett rättvisande sätt.

Tanken med väsentlighetsprincipen är kort sagt att bokföringsarbetet kopplat till småsummor inte ska ta upp för mycket tid och energi. Småföretag har därmed stor nytta av väsentlighetsprincipen då det kan underlätta det administrativa arbetet.

Hur ser det ut i lagtexten?

I årsredovisningslagen 2 kap. 3a § står det följande: ”Ett företag får avvika från bestämmelserna om redovisning, uppställning, värdering, upplysningar och konsolidering i denna lag, om följden av avvikelsen inte är väsentlig.”

Andra principer inom bokföring och redovisning

Väsentlighetsprincipen är endast en av flera andra redovisningsprinciper. Tillsammans gör alla principer att bolagets räkenskaper redovisas på ett korrekt och rättvisande sätt – vilket såklart är väldigt viktigt.

Vi har samlat en lista med alla redovisningsprinciper så att du enkelt kan få en överblick över dem.

Väsentlighetsprincipen på engelska

Materiality principle / materiality concept


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.