Vad betyder nedskrivning?

Nedskrivning innebär att bolaget minskar det bokförda värdet på en anläggningstillgång eller omsättningstillgång, genom att helt eller delvis skriva bort värdet från balansräkningen och redovisa det som en kostnad i resultaträkningen.

Bolag genomför nedskrivningar när en tillgång har tappat i värde så att det nuvarande värdet är mycket längre än det bokförda värdet i balansräkningen. I detta fall skrivs värdet på tillgången ner till det nuvarande värdet.

Viktigt att komma ihåg är att nedskrivningen endast får göras om värdeminskningen antas vara bestående. Det ska kort sagt inte finnas några tecken på att tillgångens värde kommer att stiga igen inom en snar framtid.

En nedskrivning är kort sagt en avskrivning av engångskaraktär. Det är inget som bolaget förväntar sig ska upprepas framöver, och ofta uppstår behovet av nedskrivning hastigt och plötsligt.

Visar det sig att nedskrivningen inte längre är relevant bör värdet återföras igen, dock ej högre än ursprungsvärdet.

Exempel på nedskrivning

Exempel 1 – Det inträffar en brand i en fabrik som skadar maskiner och annan utrustning vilket gör dessa obrukbara. Värdet på dessa tillgångar måste minskas eftersom de inte kan användas.

Exempel 2 – Bolaget har en kund som går i konkurs, vilket gör att kundfordran (faktura) på detta bolag blir värdelös.

Nedskrivning och avskrivning – Vad är skillnaden?

En nedskrivning och en avskrivning är egentligen samma sak i grunden – de minskar det redovisade värdet på tillgångar i balansräkningen – men i praktiken skiljer de sig åt en del.

En viktig skillnad är att avskrivningar är planerade, medan nedskrivningar vanligtvis är oförutsedda och behovet för en nedskrivning kan uppstå plötsligt.

Det är generellt så att avskrivningar är vanligare än nedskrivningar. Dessutom brukar nedskrivningar ses som något negativt eftersom något specifikt har inträffat som påverkat värdet på en tillgång, medan en avskrivning är en planerad minskning av värdet.

Både avskrivningar och nedskrivningar förekommer i bolagets resultaträkning.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.