Vad betyder avskrivning?

Avskrivning innebär att bolaget fördelar kostnaderna för en tillgång över samma tid som tillgången bidrar till intäkter eller anses vara användbar i bolagets verksamhet – dess ”ekonomiska livslängd”.

Detta görs genom att bolaget varje år minskar värdet på tillgången i balansräkningen, och den årliga minskningen ska motsvara den ungefärliga värdeminskningen som tillgången haft under det gångna året.

Bolag gör avskrivningar för att ta hänsyn till att tillgångarna minskar i värde, på grund av att de slits eller åldras. Detta gör det även möjligt för ett bolag fördela kostnaden för en förvärvad tillgång över ett flertal år (den tid som tillgången är användbar för bolaget).

Bolaget skriver enbart av värdet på anläggningstillgångar som har en begränsad ekonomisk livslängd, medan anläggningstillgångar med en obegränsad ekonomisk livslängd inte skrivs av (de är dock föremål för eventuella nedskrivningar).

Hur länge tillgången ska skrivas av (avskrivningstiden) bestäms när tillgången köpts in till företaget (den får dock inte vara längre än den ekonomiska livslängden).

Avskrivningar är kostnader som syns i bolagets resultaträkning, och detta betyder att de påverkar bolagets resultat (vinst) och därmed även skatten som bolaget ska betala på denna eventuella vinst. Stora och dyra avskrivningar kan påverka resultatet kraftigt. Det kan därför vara bra att ta hänsyn till detta när du analyserar ett bolag.

När bolaget köper en tillgång, t.ex. en ny lastbil, så redovisas tillgången och dess värde i bolagets balansräkning där den först värderas till inköpspriset. Hela inköpspriset påverkar därmed inte bolagets resultat det år som den köps in, utan det sker istället under de år som tillgången skrivs av (under avskrivningstiden).

Några exempel

Vi har här nedan samlat ett par exempel som kan vara bra att få kunskap om.

Tillgångar som skrivs av

 • Personbilar
 • Datorer
 • Inventarier
 • Maskiner
 • Fastigheter

Tillgångar som inte skrivs av

 • Mark
 • Konst
 • Finansiella instrument

Avskrivningstid

 • Personbil: 5 år
 • Lastbil: 10 år
 • Fastighet: 50 år

Exempel på avskrivning

Industribolaget AB investerar kraftigt i verksamheten och väljer att köpa en ny maskin för 100 000 kronor. Bolaget tar upp maskinen som en tillgång i balansräkningen med värdet 100 000 kronor.

Bolaget bedömer att maskinen kommer kunna användas i 10 år innan den blir allt för sliten och gammal. De väljer därför att skriva av värdet på maskinen över just 10 år med s.k. linjär avskrivning (lika stora belopp varje år).

Detta innebär att bolaget varje år skriver av 10 procent av maskinens ursprungliga värde. I det här fallet blir det 10 000 kronor per år, och det redovisas då som en kostnad i resultaträkningen.

Efter 10 år har bolaget skrivit av värdet på maskinen, och i bolagets balansräkning redovisas maskinen till ett värde på 0 kronor. Detta betyder dock inte att maskinen inte längre har något värde, utan bara att den inte längre värderas i balansräkningen eftersom kostnaden för den har skrivits av.

Avskrivningsmetoder

Linjär avskrivning – Tillgången skrivs av med lika stora belopp varje år under avskrivningstiden. Detta är en absolut vanligaste metoden och är relativt enkel att administrera.

Degressiv avskrivning – Störst avskrivningar under de första åren, och de minskar sedan mot slutet av avskrivningstiden. Tillgångens verkliga värdeminskning speglas bäst med hjälp av den här metoden.

Progressiv avskrivning – Avskrivningarna blir större med tiden, och är därmed motsatsen till degressiv avskrivning.

Produktionsberoende avskrivning – Avskrivningarna varierar och beror på hur bolaget ser på framtiden – hur mycket som kommer produceras eller hur mycket tillgången kommer att användas.

Avskrivning på engelska

Depreciation


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.