Vad är en recession?

Recession innebär en mild lågkonjunktur (en nedgång/avmattning) och är ett begrepp som används inom nationalekonomi för att beskriva läget i ett lands ekonomi och konjunktur.

En recession är en vanlig (men obehaglig) del av konjunkturcykeln som inträffar med omkring 8-10 års mellanrum. Det är vanligt att recessioner varar omkring 6-18 månader, lite beroende på hur allvarliga de är.

Några vanliga tecken på en recession är:

  • Minskad eller negativ BNP-tillväxt
  • Minskade investeringar bland företagen och staten
  • Stigande arbetslöshet
  • Fallande produktivitet

Det blir kort sagt en avmattning i ekonomin och den ekonomiska utvecklingen i ett land när en recession inträffar. Produktionen ligger alltså under den möjliga nivån. Detta innebär att det finns lediga resurser som inte används för att producera och bidra till BNP.

Recessionens påverkan är bl.a synligt inom landets sysselsättning, inkomstutveckling, och industriproduktion – och dessutom brukar börsen och aktier utvecklas väldigt dåligt under den här perioden.

Varför uppstår en recession?

Det finns flera anledningar till varför en recession uppstår, men en av de vanligaste orsakerna är att konsumtionen bland landets befolkningen minskar kraftigt.

En minskad konsumtion orsakas av många faktorer, men oavsett orsak så blir resultatet att företagen inte tjänar några pengar om befolkningen inte konsumerar några varor eller tjänster.

När företagen inte tjänar pengar har de inte råd att ha kvar sina anställda, vilket gör att allt fler blir arbetslösa – något som förstärker recessionen och den uppenbara lågkonjunkturen.

En recession kan även uppstå eller förvärras av makroekonomiska områden, så som: minskade kapitalflöden, minskad handel eller ändrade handelsmönster, lägre investeringar och konsumtion per capita, minskad oljeförbrukning, minskad industriproduktion.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.