Vad är tillgångsslag?

Tillgångsslag är en indelning av finansiella instrument och värdepapper som baseras på deras finansiella struktur och egenskaper. Detta kan även kallas för tillgångsklass, eller asset class på engelska, och begreppet förekommer ofta inom modern portföljteori.

Alla värdepapper och tillgångar som befinner sig i samma tillgångsslag har liknande egenskaper, beter sig liknande på marknaden, och regleras av samma lagar och regler. Två exempel på detta är aktier och obligationer. Mellan olika tillgångsslag skiljer sig därför allt detta, och man kan se de olika tillgångsslagen som de mest grundläggande typerna av investeringar man kan göra.

Vilka tillgångsslag finns det?

Det finns ingen exakt lista på alla tillgångsslag eftersom olika personer tenderar att ge olika svar på den här frågan, men här nedanför har vi listat de vanligast förekommande tillgångsslagen.

Vi kan dock säga att de översta tre i listan anses vara de mest allmänt accepterade, men många anser att även de resterande kan klassas som tillgångsslag.

Det förekommer även att vissa lägger till fler kategorier och indelningar – det finns helt enkelt ingen direkt gemensam enighet i hur man ska se på saken. Men det viktiga är kanske inte exakt vilka tillgångsslag som finns, utan snarare att man förstår begreppet och vad det faktiskt innebär.

De mest traditionella tillgångsslagen är:

  • Ägarandelar i företag (t.ex. aktier)
  • Räntebärande värdepapper (t.ex. obligationer)
  • Penningmarknad (t.ex. likvida medel)
  • Råvaror (t.ex. olja, kaffe, guld, och silver)
  • Fastigheter (t.ex. din egna bostad)
  • Valutor (t.ex. ”vanliga” valutor eller kryptovalutor)

De hjälper dig sprida risken

Vi nämnde tidigare att alla tillgångsslag har olika egenskaper, och detta gör i sin tur att de påverkas olika mycket av olika saker och händelser. Detta är inget negativt, utan snarare är det något man kan ändra till sin fördel när man ska sätta ihop en portfölj med sina investeringar.

Detta betyder exempelvis att aktier kan öka i värde samtidigt som obligationer eller guld minskar i värde, eller tvärtom. Hur mycket de skiljer sig åt mot varandra sett till egenskaper och hur de påverkas varierar, och detta är också positivt. Vissa korrelerar mer med varandra, och andra lite mindre.

Vad vi vill komma fram till är att man bör sprida riskerna i sin portfölj genom att investera i flera tillgångsslag. Detta kallas för diversifiering och kommer med stor sannolikhet leda till att man får en jämnare utveckling på sparandet, och att man kan få en högre riskjusterad avkastning. Du kan då minska din exponering mot specifika tillgångsslag vilket hjälper dig att kontrollera risken bättre.

Investerar du exempelvis enbart i aktier kommer utvecklingen variera mycket samtidigt som du tar en hög risk. Kombinerar du istället aktierna med att även äga obligationer sänker du både risk och avkastning, men istället får du mindre svängningar i kapitalets utveckling.

Tillgångsslag på engelska

Asset class


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.