Vad är rättvisande bild?

Rättvisande bild innebär att företaget ska visa upp den finansiella ställningen på ett så rättvisande sätt som möjligt. Företagets balansräkning, resultaträkning och noterna utgör en helhet och ska innehålla information som gör att läsaren får en rätt och riktig uppfattning över den ekonomiska situationen.

Detta är en av de tre huvudprinciperna för en årsredovisning, och de andra två är god redovisningssed och överskådlighetsprincipen. Tillsammans gör dessa principer att företagens bokföring och redovisning hålls transparent och uppvisar en korrekt bild av räkenskaperna.

Andra principer inom bokföring och redovisning

Rättvisande bild är endast en av flera andra redovisningsprinciper. Tillsammans gör alla principer att bolagets räkenskaper redovisas på ett korrekt och rättvisande sätt – vilket såklart är väldigt viktigt.

Vi har samlat en lista med alla redovisningsprinciper så att du enkelt kan få en överblick över dem.

Rättvisande bild på engelska

True and fair view


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.