Vad är periodiseringsprincipen?

Periodiseringsprincipen innebär att bolaget ska redovisa intäkter och kostnader till den period (räkenskapsår) de hör till – oavsett när de betalas eller faktureras.

Det man bör fråga sig är när kostnaden uppstod och när intäkterna intjänades för att på så vis lättare avgöra vilken period de ska tillhöra. Detta gör att redovisningen blir mer rättvisande och ger en bättre bild av bolagets räkenskaper.

Periodiserad redovisning

Företag kan uppnå periodiserad redovisning genom att använda (årlig) avskrivning på dess tillgångar, eller genom att redovisa upplupna intäkter och kostnader respektive förutbetalda intäkter och kostnader i dess balansräkning.

Det är såklart viktigt att företag sparar alla fakturor och kvitton för alla intäkter och kostnader, dels för att ha underlag till bokföringen, men även för att kunna hänföra dessa till den korrekta perioden.

Exempel på periodiseringsprincipen

Vi kan ta ett exempel på hur detta kan användas.

Ett företag beställer en ny maskin till dess fabrik för att kunna utöka produktionen. Beställning och leverans sker i december, men själva betalningen sker på faktura och förfallodagen är en månad senare i januari. Vi antar samtidigt att företaget använder sig av kalenderår som räkenskapsår för att underlätta i exemplet.

Detta betyder att kostnaden ska redovisas i det räkenskapsår där december ingår, eftersom det var då kostnaden uppstod (i samband med beställningen). Och detta är oavsett när själva betalningen sker. Samma princip gäller alltså för intäkter som exempelvis intjänas under december, men som sedan betalas av kunden i januari – dvs att intäkten redovisas i december.

Hur ser det ut i lagtexten?

I årsredovisningslagen 2 kap. 4 § kan vi se att det står följande: ”Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska följande iakttas: 4. Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkten för betalningen.”

Andra principer inom bokföring och redovisning

Periodiseringsprincipen är endast en av flera andra redovisningsprinciper. Tillsammans gör alla principer att bolagets räkenskaper redovisas på ett korrekt och rättvisande sätt – vilket såklart är väldigt viktigt.

Vi har samlat en lista med alla redovisningsprinciper så att du enkelt kan få en överblick över dem.

Periodiseringsprincipen på engelska

Accrual concept


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.