Vad är koncernbidrag?

Koncernbidrag är en överföring av likvida medel mellan två företag inom samma grupp (koncern).  Syftet är att jämna ut resultatet mellan de olika företagen, vilket kan gynna koncernen skattemässigt.

En koncern består av ett moderbolag, och det brukar vara ett s.k. holdingbolag. Den främsta uppgiften för ett holdingbolag är att styra och förvalta de bolag som holdingbolaget äger, vilka kallas för dotterbolag.

Koncernbidrag kan lämnas mellan ett moderbolag till ett dotterbolag, men även mellan två dotterbolag.

Exempel på hur det kan användas

I en koncern ingår det 5 dotterbolag, där 4 av dessa är etablerade och gör bra vinster.

Men det femte dotterbolaget är relativt nystartat och går för tillfället med stor förlust.

I det här fallet kan företagen ge ett bidrag till det bolag som ännu inte går med vinst, och på så vis kan de jämna ut resultatet inom koncernen och minska skatten.

Vad krävs för ett koncernbidrag?

För att överföringen av likvida medel ska vara avdragsgill behöver koncernen uppfylla vissa krav.

  • Moderbolaget måste vara svenskt (oavsett bolagstyp)
  • Ingen av partnerna får vara ett investmentbolag eller bostadsbolag
  • Moderbolaget får bara ge koncernbidrag till ett helägt dotterbolag
  • Enbart helägda dotterbolag får ge koncernbidrag mellan varandra
  • Dotterbolaget måste varit helägt under hela beskattningsåret eller sedan verksamheten började
  • Ett dotterbolag anses vara helägt om moderbolaget äger minst 90% av dotterbolaget

Det finns alltså ett par saker som behöver uppfyllas för att det ska vara avdragsgillt. Men när koncernen väl uppfyller dessa krav kan det bli väldigt lönsamt för dem att använda sig av detta bidrag mellan de olika bolagen.

Koncernbidrag på engelska

Group contribution


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.