Balansomslutning

Vad betyder balansomslutning?

Balansomslutning är summan av bolagets alla tillgångar, d.v.s. tillgångssidan i en balansräkning. Det förekommer även ibland att man tittar på skuldsidan (eget kapital + skulder) i en balansräkning och säger …

Läs artikel

Omsättning

Vad är omsättning?

Omsättning (även kallat intäkter eller försäljning) är bolagets totala inkomster för sålda varor och utförda tjänster under en specifik tidsperiod (vanligtvis ett år eller kvartal). Det är väldigt vanligt (och …

Läs artikel

Resultat

Vad är resultat?

Resultat är ett begrepp som syftar på ekonomisk vinst och förlust, och definieras som omsättning minus kostnader. Bolagets resultat finns i dess resultaträkning. Detta används för att kunna håll koll …

Läs artikel

Kapitalstruktur

Vad är kapitalstruktur?

Kapitalstruktur syftar på bolagets finansiering (totala kapital) och hur kombinationen mellan eget kapital och skulder ser ut (som i sin tur påverkar bolagets WACC). Det ger oss kort sagt en …

Läs artikel

Pro forma

Vad betyder pro forma?

Begreppet pro forma används ofta när två (eller fler) bolag slås ihop till ett (t.ex. vid förvärv eller fusioner), för att redovisa hur den nybildade koncernens resultat hade kunnat bli. …

Läs artikel

Goodwill

Vad är goodwill?

Goodwill är en immateriell tillgång i företagets balansräkning med en obestämd nyttjandeperiod. Värdet av goodwill påverkas positivt om företaget t.ex. har ett bra rykte, mycket kompetens, goda kundrelationer, samt starka …

Läs artikel

Owner Earnings

Vad är Owner Earnings?

Owner Earnings (OE) visar bolagets ”riktiga” vinst (fritt kassaflöde). Dessa pengar används sedan till utdelning, återköp, avbetalning av lån, eller för att öka på kassan –  vilket är något som …

Läs artikel

Rörelsekapital

Vad är rörelsekapital?

Rörelsekapital är det kapital som ett bolag behöver för att finansiera den löpande verksamheten, och definieras som omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Det mäter bolagets likviditet, effektivitet, och finansiella hälsa på …

Läs artikel

WACC

Vad är WACC?

Nyckeltalet WACC (Weighted Average Cost of Capital) betyder viktad kapitalkostnad och är något som används inom fundamental analys för att beräkna kostnaden för bolagets finansiering (lån och eget kapital). Enkelt …

Läs artikel