Vad innebär investerarskyddet?

Investerarskyddet är ett skydd för dig som investerare. Skyddet innebär att du kan få ersättning upp till 250 000 kronor per institut om ett institut går i konkurs och och inte kan lämna ut dina tillgångar (värdepapper eller likvida medel).

Alla privatpersoner (inkl. omyndiga), företag, och övriga juridiska personer (t.ex. dödsbon) har rätt till investerarskyddet. Det som krävs för att skyddet ska gälla är att det institut där du har dina värdepapper eller pengar ska ha gått i konkurs, samt att det visar sig att du inte kan få ut dessa tillgångar.

Skyddets ersättning beräknas på marknadsvärdet vid konkurstillfället, och skyddar inte mot värdeförändringar (minskat värde) på värdepapper. Investerarskyddet kompenserar inte heller för förluster som uppstått på grund av att en emittent har gått i konkurs.

Finansiella institut är skyldiga enligt lag att hålla isär kundernas värdepapper och institutets egna värdepapper. Investerarnas värdepapper ska därmed inte riskeras att försvinna i samband med en konkurs, givet att institutet har följt regelverket. Men det trots detta uppstå situationer där investerarskyddet träder in, t.ex. om de trots allt har blandat ihop dina tillgångar med sina egna på grund av slarv eller brottslighet.

Riksgälden och konkursförvaltaren informerar de berörda kunderna om möjligheten till ersättning, men du måste själva framföra ditt krav på ersättning till Riksgälden inom ett år från dagen från konkursbeslutet. Du har inte möjlighet att få någon ersättning om du inte framför dina krav i tid.

Investerarskyddet finansieras genom avgifter från de anslutna instituten.

Det här skyddet är inte detsamma som insättningsgaranti. Investerarskyddet gäller värdepapper och likvida medel i din depå medan insättningsgarantin endast gäller pengar på bankkonton (upp till 950 000 kr per bank).

Vad omfattas av investerarskyddet?

Alla typer av värdepapper (finansiella instrument) som definieras i lagen om värdepappersmarknaden, tex:

Vad omfattas inte av investerarskyddet?

  • Konkurs av fondbolag, förvaltningsinstitut, eller emittent
  • Kapitalförsäkringar och andra försäkringslösningar
  • Tillgångar i en IPS
  • Marknadsvärdeförluster
  • Försluter som uppståt pga dålig finansiell rådgivning
  • Pengar på ett vanligt konto

Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.