Vad är god redovisningssed?

God redovisningssed är innebär att man ska redovisa företagets bokföring på ”rätt” sätt.

Det betyder att redovisningen ska följa alla gällande lagar (ganska självklart), men även att den ska följa vedertagen praxis. God redovisningssed är en av de tre huvudprinciperna för årsredovisningen. De andra två är rättvisande bild och överskådlighetsprincipen.

Vedertagen praxis låter krångligare än vad det egentligen är. Vad det innebär enkelt förklarat är att redovisningen ska följa de ofta använda eller allmänt accepterade tillvägagångssätten. Det finns dock inga direkta regler vad detta innebär.

Men normgivande organ så som Bokföringsnämnden (BFN), Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF), och Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) är de som utformar rekommendationer som bolagen behöver följa. Bolaget ska även följa andra standarder som t.ex. de från International Accouting Standards Board (IASB).

Det normsystem (kallat Reko) som ligger till grund för god redovisningssed som används för att standardisera hur svensk redovisning ska gå till har tagits fram genom ett samarbete mellan SRF och FAR. Systemet innehåller viktig information om vad god redovisningssed innebär.

Vad står det i lagtexterna?

Tar vi en titt i lagtexterna ser vi att årsredovisningslagen (1995:1554) kapitel 2, 2 § säger att ”årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed”.

Och i bokföringslagen (1999:1078) kapitel 4, 2 § står det att ”bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed”.

Konsekvenser om god redovisningssed inte följs

Efter att bolaget har gjort klart årsbokslutet går revisorer igenom bokföringen för att kontrollera så att allt stämmer och har gått rätt till. Då tittar revisorerna bland annat på om bokföringen uppfyller kraven för god redovisningssed.

Det kan bli konsekvenser för bolaget om man upptäcker att god redovisningssed inte tillämpats. Dessa konsekvenser kan exempelvis vara böter.

Andra principer inom bokföring och redovisning

God redovisningssed är endast en av flera andra redovisningsprinciper. Tillsammans gör alla principer att bolagets räkenskaper redovisas på ett korrekt och rättvisande sätt – vilket såklart är väldigt viktigt.

Vi har samlat en lista med alla redovisningsprinciper så att du enkelt kan få en överblick över dem.

God redovisningssed på engelska

Generally accepted accounting principles


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.