Vad är försiktighetsprincipen?

Försiktighetsprincipen innebär att alla värderingar i bolagets räkenskaper ska göras med försiktighet, och det är en av flera redovisningsprinciper.

Man skulle kort sagt kunna säga att bolaget inte ska skönmåla verkligheten. Bolaget ska inte heller chansa för mycket när de gör sina antaganden, utan bör istället ha en försiktig inställning.

Bolagets värdering får inte bygga på allt för osäkra antaganden, men om det är svårt att sätta ett värde gäller normalt sett följande: lägre värdering av tillgångar, och en högre värdering av skulder.

Principen säger alltså att försiktighet ska råda vid värdering, men det får inte drivas för långt – den måste vara med andra ord vara rimlig. Lagen tillåter alltså inte att man medvetet undervärderar och bygger upp dolda reserver då det inte ger en rättvisande bild av bolagets finansiella ställning och resultat.

Hur används försiktighetsprincipen?

När tillgångar ska värderas används ofta anskaffningsvärdet som en utgångspunkt.

Enligt försiktighetsprincipen är det lättare att motivera nedskrivningar av tillgångar än att motivera uppskrivningar. Det förekommer ofta att LVP (lägsta värdets princip) används i samband med försiktighetsprincipen, och detta innebär att bolagets omsättningstillgångar värderas till det lägsta av det aktuella värdet och det historiska anskaffningsvärdet.

Försiktighetsprincipen säger att endast konstaterade intäkter under året får tas med i räkenskaperna. De försluter som var okända på själva bokslutsdagen ska ändå finnas med i bolagets årsredovisning om försluterna kändes till innan årsredovisningen sammanställdes (och de ska naturligtvis tillhöra det gångna räkenskapsåret).

En annan konkret användning av försiktighetsprincipen är när ett bolag äger aktier. Då ska vinsterna tas upp först vid den tidpunkt då de realiseras, medan förlusterna tas upp så fort de befaras.

Andra principer inom bokföring och redovisning

Försiktighetsprincipen är endast en av flera andra redovisningsprinciper. Tillsammans gör alla principer att bolagets räkenskaper redovisas på ett korrekt och rättvisande sätt – vilket såklart är väldigt viktigt.

Vi har samlat en lista med alla redovisningsprinciper så att du enkelt kan få en överblick över dem.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.