Vad innebär diversifiering?

Diversifiering innebär riskspridning och syftar på att äga flera olika investeringar. Riskspridningen kan dels ske genom att t.ex. äga aktier i flera företag, men även genom att investera i olika branscher, samt andra typer av värdepapper, tillgångsslag, och geografiska marknader.

Syftet med diversifiering är att minska risken och svängningarna i en portfölj (lägre volatilitet i utvecklingen). Det uppnås genom att investera i olika områden som påverkas olika av olika faktorer, vilket gör att om en investering påverkas negativt av något kanske man har andra investeringar som istället påverkas positivt.

Diversifiering sänker alltså risken i en portfölj, men det påverkar även den förväntade avkastningen negativt, iallafall kortsiktigt. För långsiktigt har man sett att diversifiering är en viktig komponent för att uppnå en bra riskjusterad avkastning. Det är därmed en balansgång mellan riskspridning och att maximera avkastning.

En vanligt förekommande anledning till varför vissa väljer att inte diversifiera sin portfölj är för att de har en för starkt tilltro till deras egna förmåga. De tror helt enkelt att de har en så pass bra förmåga att göra estimat och korrekta bedömningar om framtiden att de inte behöver sprida sina risker. Det är dock helt fel tankesätt. För oavsett hur duktig investerare man är behöver man ha en viss riskspridning i sin portfölj.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Det finns olika typer av risk

Investerare stöter vanligtvis på två olika huvudtyper av risk när de placerar sina pengar.

Det viktiga att komma ihåg när man investerar är att det alltid finns en risk att något går snett. Och oavsett hur mycket man diversifierar sin portfölj är det omöjligt att bli av med risk helt och hållet. Som investerare kan man enbart minska risken, men aldrig ta bort den helt.

Risktyp 1: marknadsrisk / systematisk risk

Marknadsrisk är något som berör varje företag man som aktieinvesterare köper in sig i. Den går därför inte att diversifiera bort genom gedigen riskspridning. Här inkluderas faktorer så som t.ex. inflation, förändringar i valutakurser, politisk instabilitet, krig, och räntenivåer i samhället.

Detta är helt enkelt inte en risk som är kopplad till ett specifik investering, företag, eller bransch då det påverkar marknaden som helhet. Systematisk risk går inte att reducera eller ta bort helt genom diversifiering, och som investerare är det helt enkelt något man bara måste acceptera.

Risktyp 2: specifik risk / osystematisk risk

Specifik risk, eller osystematisk risk som det också kan kallas, är specifikt för ett enskilt företag, bransch, eller geografisk marknad. Pratar man om aktier kan det också kallas för bolagsrisk. Den här risken går att minska genom diversifiering, till skillnad från marknadsrisk.

Detta syftar helt enkelt på risker och faktorer som påverkar specifika områden. Ett exempel på detta kan vara att ett oljeföretag påverkas negativt om oljepriset utvecklas dåligt (de tjänar mindre). Eller att ett tillverkande företag som har koppar som insatsvara påverkas negativt om priset på koppar ökar (de får högre kostnader). Detta är saker som påverkar de enskilda företagen, men inte aktiemarknaden som helhet.

Varför ska man använda sig av diversifiering?

Det korta och enkla svaret är att diversifiering minskar risken, sänker portföljens volatilitet, och ger en stabilare avkastning långsiktigt.

Äger du enbart ett fåtal investeringar är du nämligen väldigt beroende av att de ska utvecklas bra. Och skulle någon eller några av dem istället utvecklas riktigt dåligt kommer du påverkas kraftigt negativt av detta. Detta gör att du riskerar en större del av ditt kapital, vilket kan göra det svårt att sova gott om nätterna eftersom du då ligger och oroar dig för dina pengar.

Men genom diversifiering kan man uppnå en bra riskspridning som gör att portföljens utveckling inte är beroende av hur ett fåtal enskilda investeringar går. Det är klart att det svider om en investering utvecklas dåligt, men med en god diversifiering kommer det inte att påverka portföljen lika mycket.

Har diversifiering några nackdelar?

Ja, diversifiering har faktiskt även ett par nackdelar som man behöver ta hänsyn till.

En nackdel med diversifiering är att det blir fler investeringar att hålla koll på. Detta kan ta upp mer tid och vara dyrare (i form av ökade kostnader för courtage, spread, och valutaväxling). Diversifiering kan även begränsa avkastningspotentialen, iallafall kortsiktigt – för på lite längre sikt har riskspridning visat sig vara bra för att uppnå en god avkastning.

Riskspridning och diversifiering fungerar alltså åt båda hållen: det minskar portföljens risk och den potentiella avkastningen. Men detta innebär också att diversifiering även begränsar dig på uppsidan (eftersom varje enskild investering inte får en lika stor påverkan på portföljen).

Det är såklart bättre att äga 5 aktier jämfört med att bara äga 1, men det finns också en punkt där det inte gör någon större skillnad av att äga fler. Vid vilket antal aktier denna punkt är råder det delade meningar kring, men vanligtvis säger man att ungefär 15-20 aktier kan göra att man får en fullgod riskspridning.

Vi vill även påpeka att diversifiering inte innebär att man inte kommer gå på nitar och förlora pengar i enskilda investeringar. Det kan vara lätt hänt att riskspridning ger intrycket av att man är skyddad i sina placeringar, och så är det naturligtvis inte. Oavsett hur många investeringar man har är det alltid viktigt att göra en gedigen analys innan man investerar.

Hur ska man diversifiera sin portfölj?

Vill man genom diversifiering sprida sina risker finns det en hel del att tänka på.

Det finns inget rätt eller fel när det gäller riskspridning eller hur mycket man fokuserar på diversifiering i sin portfölj – det är helt enkelt upp till varje enskild investerare hur man gör. Något konsensus kring den perfekta riskspridningen finns inte, så varje investerare får själv besluta kring vilket upplägg som denne tycker passar bäst utifrån dennes mål och förutsättningar.

Nyckeln till framgång är att försöka hitta en balans mellan risk och förväntad totalavkastning, så att du kan sova gott om natten utan att behöva oroa dig för ditt kapital.

Diversifiering mellan olika tillgångsslag

De flesta investerare placerar sitt kapital i aktier, och även om det i sig inte är en dålig idé långsiktigt så är det en dålig idé att enbart äga aktier i sin investeringsportfölj. Aktier har en hög risk och kan då och då ha stora svängningar i sin utveckling.

Aktier må vara det vanligaste tillgångsslaget för många investerare, men det innebär inte att det är det enda som finns tillgängligt att investera i. Det finns exempelvis räntebärande värdepapper och råvaror som också är populära investeringsmöjligheter – och som tillsammans med aktier kan ge en bra riskjusterad avkastning.

Riskspridning mellan olika typer av tillgångsslag är den övergripande delen av portföljens diversifiering och något man verkligen bör ta hänsyn till. Äger du enbart aktier kommer du vara väldigt beroende av att aktiemarknaden som helhet utvecklas bra, och gör den inte det kan det vara jobbigt att ha portfölj full med enbart aktier.

Det rekommenderas därför att man investerar i olika tillgångsslag för att minska risken. Olika tillgångsslag har olika egenskaper, och de påverkas därmed på olika sätt samt har olika förväntad avkastning och risk. En kombination av flera tillgångsslag kan därför ge en lägre risk och bättre avkastning sett till den risk man tar. Inom respektive tillgångsslag köper man därefter olika investeringar.

Diversifiering inom ett specifikt tillgångsslag

Riskspridning inom ett enskilt och specifikt tillgångsslag är särskilt vanligt förekommande när man pratar om aktier och aktieportföljer, och därför utgår vi från detta för att göra det hela så enkelt som möjligt.

Den här punkten syftar alltså på att ha flera investeringar inom ett tillgångsslag. Så exempelvis bör man inom tillgångsslaget äga flera olika företag. Men det kan likaväl innebär att äga flera obligationer inom tillgångsslaget räntebärande värdepapper.

Men det är inte enbart själva antalet enskilda investeringar inom tillgångsslaget som är viktigt. De bör även vara inom olika branscher och sektorer för att få en så bra riskspridning som möjligt. Detta gör nämligen att företagen påverkas olika av olika faktorer, precis som för tillgångsslag, och därför kan en kombination göra att risken blir lägre och att avkastningen maximeras sett till risken som tas. Det finns exempelvis både cykliska bolag och defensiva bolag. En bra idé är därför att kombinera företag från de båda kategorierna.

Generellt brukar man säga att 15-20 aktier i 5-6 olika branscher är ett bra riktmärke att sikta på när det gäller diversifiering inom aktier. Det finns dock inget rätt eller fel, utan man behöver anpassa sin portfölj efter vilka mål och förutsättningar man själv har. Sparar man i aktiefonder är det istället 5-7 fonder med olika inriktningar som är ett bra mål – och fördelen med fonder är att man då får en slags inbygd riskspridning eftersom de redan äger många olika företag (och detsamma gäller för investmentbolag).

Diversifiering mellan olika geografiska marknader

Det viktigaste när det gäller riskspridning är att äga flera tillgångsslag och sedan flera investeringar inom respektive tillgångsslag – men det är även viktigt att ha en diversifiering mellan olika geografiska marknader.

Med detta menas att man inte bör begränsa sina investeringar till exempelvis Sverige. För även om du äger flera svenska aktier har du fortfarande en stor exponering mot den svenska ekonomin och aktiemarknaden. Men genom att äga aktier från t.ex. USA, Norge, Finland, Kanada, eller andra länder så minskar du den risken.

Investerar du på olika geografiska marknader bör du köpa in dig i flera olika företag inom olika branscher även där – precis som du gör på hemmamarknaden i Sverige exempelvis.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det tillkommer en valutarisk när man investerar utomlands. Risken består i att valutakurserna kan förändras på ett sådant sätt som gör att värdet på investeringen går ner, utan att själva investeringen har utvecklats dåligt. Men detta kan även påverka åt andra hållet, och göra att du istället får en ökad avkastning enbart på grund av valutakursrörelser.

Diversifiering på engelska

Diversification

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.