Vad betyder devalvering?

Devalvering innebär att man skriver ner värdet på landets valuta i relation till andra valutor. Detta görs genom att växelkursen sänks, och en förutsättning för att det ska kunna genomföras är att landet tillämpar en fast växelkurs.

Syftet med en devalvering är vanligtvis att förbättra landets bytesbalans, vilket är nettot av landets affärer med utlandet. Den vanliga effekten av devalvering är att exporten gynnas (kostar mindre för andra länder att köpa därifrån), och att importen missgynnas (blir dyrare att köpa från andra länder). Detta beror alltså på att priset på valutan sjunker.

En devalvering kan alltså bidra till att (på kort sikt) få igång den inhemska ekonomin. Det gör dock också att importerade varor blir dyrare vilket påverkar negativt och det kan i sin tur leda till att inflationen riskerar att öka. Tittar man i ett längre perspektiv kan devalvering leda till att arbetarna får betydligt sämre betalt än de i grannlandet, där valutan nu (relativt sett) är värd mer.

Motsatsen till devalvering kallas för revalvering, vilket innebär att man ökar värdet på valutan.

Vad innebär fast växelkurs och rörlig växelkurs?

Det är viktigt att ha koll på skillnaden mellan dessa två, och därför ska vi nu kortfattat gå igenom vad dessa betyder.

Fast växelkurs innebär att valutan är fixerad mot en annan värdemätare (t.ex. andra länders valutor eller guld). Och rörlig växelkurs innebär att valutan rör sig fritt och bestäms av marknaden (kallas ibland för flytande växelkurs).

Inte detsamma som depreciering

Det händer ibland att devalvering och depreciering blandas ihop, men de betyder faktiskt två olika saker.

Precis som vi har gått igenom innebär devalvering en minskning av valutans värde vid en fast växelkurs. Medan depreciering innebär att valutans värde minskar när man har en rörlig växelkurs. Och en depreciering går dessutom inte att styra.

Den svenska kronan har devalverats tidigare

Sverige devalverade den svenska kronan flera gånger under 1970-talet och tidigt 1980-tal. Detta ledde till att den svenska exporten fick en kortsiktig stimulans, men på lite längre sikt gav det stora negativa konsekvenser enligt kritikerna.

Kritikerna menade på att industrin förlorade incitament till fortsatt produktutveckling, och att lönebildningen försämrades. Det slutade med att Sverige år 1992 gick över till en fast växelkurs istället.

Devalvering på engelska

Devaluation


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.