Vad är deflation?

Deflation innebär att värdet på pengar ökar (eftersom penningmängden minskar), vilket leder till att den allmänna prisnivån faller och att tempot i ekonomin sjunker (tillväxten minskar) eftersom konsumtionen minskar.

Prisnivån mäts med hjälp av konsumentprisindex (KPI), och genom att följa dess utveckling kan man hålla koll på om det råder deflation eller inflation (motsatsen till deflation, vilket betyder stigande prisnivå). Deflation inträffar när inflationen faller under 0 procent (negativ inflation).

När det råder deflation är det bättre för konsumenterna att vänta med sin konsumtion, och helt enkelt skjuta upp inköpen eftersom det kommer vara billigare imorgon, och ännu billigare i övermorgon. Detta kan leda till en ord spiral med ökande deflation (deflationell spiral).

Konsumenterna kan helt enkelt köpa fler varor och tjänster jämfört med tidigare, men med samma mängd pengar. Och finns det inte tillräckligt hög efterfrågan på marknaden kommer man att få en överproduktion och en stiltje som verkligen inte är hälsosamt för ekonomin.

Landets centralbank (Riksbanken i Sverige) kan använda sitt mandat och trycka upp mer pengar för att få fart på konsumtionen igen, eller sänka räntan för att få folk att börja låna till investeringar och annan konsumtion.

Det är relativt ovanligt med deflation, speciellt i de mer utvecklade ekonomierna. Men Sverige hade faktiskt deflation i maj 2014, och ett annat exempel för Sveriges del är deflationskrisen under 1920-22. Det var vanligare med perioder av deflation under 1800-talet.

Deflation är skadligt för ekonomin

Deflation anses som något väldigt dåligt och skadligt för en ekonomi, bland annat eftersom det kan leda till en minskad konsumtion vilket i sin tur kan leda till en hög arbetslöshet i landet.

Det råder konsensus kring att deflation som orsakas genom att penningmängden minskar är skadligt och problematiskt, men vissa menar på att om det istället uppstår genom att utbudet av varor och tjänster ökar stort så är det något positivt.

Hur uppstår deflation?

Deflation orsakas av att det uppstår ett skifte i utbud och efterfrågan av varor/tjänster och pengar – eller specifikt att utbudet av pengar (penningmängden) minskar och utbudet av varor/tjänster ökar. När deflation uppstår i en ekonomi innebär det i många fall att en lågkonjunktur är nära eller påväg.

När penningmängden minskar leder det till en ökad försiktighet och sparande bland konsumenter och andra aktörer eftersom de känner oro kring landets ekonomi. Detta gör att konsumtionen minskar och att det uppstår ett överutbud på marknaden. Och det leder i slutändan till deflation.

Historiskt har deflation ofta varit kopplat till att utbudet av varor/tjänster gått upp (tack vare ökad produktivitet) utan en ökning av penningmängden, eller att efterfrågan på varor/tjänster gått ner kombinerat med en minskad penningmängd.

Hur kan deflation motverkas?

Deflation kan motverkas genom att centralbanken ökar penningmängden, såsom genom att med nyskapade pengar köpa nyutgivna statsobligationer, som regeringen kan stimulera ekonomin med.

En annan vanlig metod är att sänka räntenivån. Detta ger en ekonomi för låntagare, vilket bör innebära att fler väljer att låna, och det leder sannolikt till att konsumtionen och ekonomin kommer igång igen tack vare en ökad efterfrågan.

Vad är konsekvenserna?

Konsekvenserna av deflation är en lägre tillväxt och att landets BNP ökar långsammare än vad den gjort tidigare.

Detta leder i sin tur till att många företag får ett sämre resultat då konsumenternas köpkraft minskar och att de vanliga löntagarna eventuellt får en relativt lägre betalning. Uppstår det kraftig deflation kan företagen tvingas att säga upp personal eftersom efterfrågan har minskat. Deflation kan därmed gå hand i hand med arbetslöshet och minskade löner.

De reala skulderna ökar när det råder deflation i en ekonomi. Hushållen och företagen får därmed en ökad skuldbörda, speciellt om man jämför med en inflation på 2 procent (som är ett vanligt inflationsmål). Deflation missgynnar alltså de som har lånat pengar, medan det gynnar de som har sparat pengar – och vid inflation är det tvärtom.

Vanligtvis inträffar deflation under lågkonjunkturer, eller nära i anslutning, och när lågkonjunkturen förvärras tenderar även att deflationen göra det. Företagen försöker desperat att få människor att köpa deras varor eller tjänster genom att sänka priserna, vilket alltså kan förvärra situationen.

Vad är en deflationell spiral?

En deflationell spiral är en situation där prisnedgångar leder till lägre konsumtion (efterfrågan), vilket leder till lägre produktion, och detta leder till lägre löner och eventuellt att folk blir av med jobbet, vilket i sin tur leder till ytterligare prisminskningar. Problemet förvärrar helt enkelt sin egen orsak.

Detta riskerar att kraftigt skada ekonomin och få stora negativa konsekvenser för både privatpersoner och företag. I och med att konsumenterna har mindre pengar att handla för (på grund av lägre löner) och är inställda på att priserna ska gå ner så väntar många med att konsumera – vilket som sagt gör att problemet förvärras ytterligare.

En deflationell spiral leder alltså till en kraftigt minskad aktivitet i hela ekonomin, och en sådan situation kan vara svår att stoppa.

Deflation på engelska

Deflation


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.