Vad är bruttoredovisning?

Bruttoredovisning (även kallat bruttoredovisningsprincipen) innebär att man inte får kvitta tillgångar mot skulder, eller intäkter mot kostnader. De ska helt enkelt redovisas separat och får inte slås ihop med varandra (dvs. man får inte enbart redovisa mellanskillnaden).

Detta är en av de grundläggande principerna i årsredovisningslagen (ÅRL) och måste därmed följas när företaget sammanställer sin årsredovisning. Principen säger alltså att posterna i företagets resultaträkning och balansräkning ska redovisas brutto.

Motsatsen till bruttoredovisning är nettoredovisning, och där är det tillåtet att endast redovisa mellanskillnaden (dvs. kvitta tillgångar mot skulder, och intäkter mot kostnader).

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ Hos Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ Hos Etoro.com/sv handlar du alltid aktier helt courtagefritt. Där kan du dessutom handla olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 81% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Det går att avvika från bruttoredovisning

I vissa undantagsfall är det tillåtet att avvika från att använda bruttoredovisning.

Men för att detta ska vara tillåtet krävs det att två krav är uppfyllda:

  1. Det måste finnas en anledning till avvikelsen
  2. Den här avvikelsen måste leta till att årsredovisningen bättre uppfyller kraven på överskådlighet, rättvisande bild, och god redovisningssed

Hur ser det ut i lagtexten?

I årsredovisningslagen 2 kap. 4 § första stycket, punkt 6, står det följande: ”Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska följande iakttas: 6. Tillgångar och avsättningar eller skulder får inte kvittas mot varandra. Inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot varandra.”

Andra principer inom bokföring och redovisning

Bruttoredovisning är endast en av flera andra redovisningsprinciper. Tillsammans gör alla principer att bolagets räkenskaper redovisas på ett korrekt och rättvisande sätt – vilket såklart är väldigt viktigt.

Vi har samlat en lista med alla redovisningsprinciper så att du enkelt kan få en överblick över dem.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.